Home

Definer begrepet krig

Krig er en organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten eller påtvinge ham den annen parts vilje. Krig eller væpnet konflikt er etter folkeretten det ytterste middel, det såkalte ultima ratio, til rettshåndhevelse i internasjonale forhold. Det er imidlertid vanskelig å skjelne mellom krig som rettshåndhevelse og krig som utøvelse av. Krig er væpnet konflikt mellom to eller flere parter, for eksempel mellom stater, befolkningsgrupper, stammer eller lignende. Den nøyaktige definisjonen av når en spent konfliktsituasjon eller væpnet kamp kan kalles for krig, kan likevel variere, blant annet av hensyn til internasjonal rett og politisk retorikk. Det motsatte av krig blir vanligvis kalt fred Krigen i det tidligere Jugoslavia skulle være et tegn på denne utviklingen, mente noen. En viktig, men omstridt teori, var Samuel P. Huntingtons teori om Clash of Civilizations. Han mente at framtidens konfliktlinjer ville gå mellom sivilisasjoner, i stor grad definert som religiøse og etniske grupper, som f.eks. den kinesiske, den islamske og den kristne verden Krig Åpen væpnet konflikt mellom nasjoner eller stater, eller mellom parter i den samme staten utført med våpenmakt mellom fiendtlige parter eller nasjoner. Denne leksikalske definisjonen på krig får vi fra John Kristen Skogan ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Som man ser opererer denne Kjære leser Alt etter hvilke behov en har finnes det ulike måter å definere væpnede konflikter på. Vi skal først se kort på hvilke definisjoner en bruker i internasjonal rett, og deretter hvordan forskere skiller mellom ulike typer konflikter

Begrepet kald krig var noe nytt og betegnet en situasjon hvor to parter var i strid på alle måter bortsett fra at de ikke slåss. Den kalde krigen var krigen uten krig. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990. Den fryktede krigen kom aldri, men millioner døde i kriger støttet av en eller begge supermakter Kald krig er en tilstand av intens spenning mellom stater, på randen av krig og gjerne med rustningskappløp mellom partene, men uten at våpen blir tatt i bruk. Uttrykket er mest kjent som betegnelse på forholdet mellom supermaktene USA og Sovjetunionen i perioden fra rundt 1945 til circa 1990. Det er denne historiske perioden som ofte omtales som den kalde krigen Definere: Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og begrensing av dette. Forklaringen bør være i overensstemmelse med den sammenhengen begrepet blir brukt i, og kan godt illustreres med et (kort) praktisk eksempel. Forstå. Forklaringer med egne ord som viser forståelse for det du har lest eller lært

Konflikt betegner en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker er til stede samtidig. Ordet konflikt stammer fra latinske conflictio som betyr sammenstøt. Det finnes mange definisjoner på en konflikt. Én definisjon sammenlikner konflikt med krig, strid eller sammenstøt (Aschehoug og Gyldendals leksikon), en annen kaller det en kollisjon mellom interesser, handlinger. Grove voldsaksjoner kan oppfattes som meningsløs terror, men det er likevel ikke en riktig definisjon hvis begrepet skal brukes riktig. - Drap er ikke nødvendigvis terro Definisjoner. I det store Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, har ordet konflikt blitt definert som krig, strid, sammenstøt eller en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker er til stede hos et menneske.(Lystad, Anne 1995, s. 11) En enklere definisjon: En konflikt er kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger

krig - Store norske leksiko

Den kalde krigen mellom 1945 og 1991 var en ideologisk krig mellom øst og vest. Det ble ofte kalt en kamp mellom kommunisme og kapitalisme, selv om dette er en kraftig forenkling. Kommunisme er en politisk ideologi, mens kapitalisme er et økonomisk system En stund tilbød de beskyttelse mot tyranni, men så ble menneskerettighetene gjort til et kampbegrep for å begrunne krig. Soldater deler ut skolesekker fylt med leker og skolesaker (U.S. Army photo by Sgt. Bryce Dubee) av Norman Paech. NATO-statene har rett og slett overdrevet med sin orwellske språkforvirring Begrepet angrep Et vendepunkt i bruken av begrepet angrep kom etter terroren mot tvillingtårnene i USA. Da definerte USA dette som et militært angrep og at det derfor skulle føres krig mot de som man mente sto bak angrepet. Å definere det som et slik angrep ble påskudd for USAs eget angrep på stater som Afghanistan og flere andre krigsoperasjoner i verden Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet

Krig - Jusleksikon.n

Hva er krig? - Civit

 1. Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger? Alt etter hvilke behov en har finnes det ulike måter å definere væpnede konflikter på. Vi skal først se kort på hvilke definisjoner en bruker i internasjonal rett, og deretter hvordan forskere skiller mellom ulike typer konflikter
 2. Begrepet Høykonflikt Betydning, bruk og hensiktsmessighet av begrepet krig med mer. Likevel foreligger ingen konsensus om én definisjon av høy- Det å definere og klassifisere er en hjelp for tanken. Det hjelper oss å avgrense, skape orden og struktur i den kompleksitete
 3. Start studying Den kalde krigen (begreper). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. Det finnes mange tanker om hva kultur er, og mange definisjoner av begrepet. Bare i faget sosialantropologi hadde man over 150 definisjoner allerede for 30 år siden. Det man imidlertid er enig om, er at kultur er lært og ikke medfødt
 5. Krig og konflikt hindrer økonomisk vekst og utvikling . Krig og konflikt gjør det vanskelig for mennesker å livnære seg. Staten bruker ofte mer ressurser på konflikten enn på grunnleggende tjenester til befolkningen. Krig fører til at folk må flykte, og forlate jorda, jobben eller skolen sin. Alt dette hindre økonomisk utvikling
 6. Definer begrepet beslutning. Redegjør deretter for de mest sentrale teoriene om beslutning, herunder klassisk beslutningsteori, prospektteori, og økologisk rasjonalitetsteori. Beskriv også strategier og fordreininger i bedømmelse. Drøft til slutt hva som kan regnes som en god måte å ta beslutninger på. Gi eksempler Beslutninger En situasjon som vi befinner oss i og hvor vi m
 7. Begrepet kultur kan ha forskjellige betydninger, og kan blant annet benyttes om kunst, musikk og litteratur. Dog i denne sammenhengen benyttes kultur om de normer, verdier og tradisjoner som tilhører en gruppe mennesker av en viss etnisitet.. Bokmålsordboka definerer kultur som «holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker

Begrepet om det politiske er en av Blir noen definert som fiende, er krig - fysisk kamp på liv og død mellom kollektiver - alltid en reell mulighet. Carl Schmitts teorier var Koker slike motsetninger opp til et visst intensitetsnivå, hvor fiendskap oppstår og krig er mulig, da har vi å gjøre med politikk i den. Begrepet «verdenskrig» har ingen formell definisjon. Det ble brukt første gang i september 1914 av en tysk vitenskapsmann, Ernst Haeckel, som i en artikkel forutså at stormaktskrigen som nylig var brutt ut i Europa, ville bli «den første verdenskrig i ordets fulle betydning»

Ulike typer konflikter og kriger: Finn ut mer om hvordan en definerer væpnede konflikter i folkeretten, og hvordan forskere skiller mellom ulike konflikter og kriger. Hvorfor blir det krig? I artikkelen kan du lese en utfyllende tekst til denne korte filmen om borgerkriger Begrepet angrep. Et vendepunkt i bruken av begrepet angrep kom etter terroren mot tvillingtårnene i USA. Da definerte USA dette som et militært angrep og at det derfor skulle føres krig mot de som man mente sto bak angrepet

Verdenssamfunnet - krig og konflikt Kompetansemål: * Finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøft hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre * Definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet * Diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme * Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og. Definer nasjonalismen 4 punkter + hva er etnos og demos nasjonalisme? Forklar samlingen av Tyskland og Italia, Splittelsen av Balkan. Hva var krim krigen? Nasjonalisme, eller en nasjon, er en politisk ideologi og et forestilt, politisk fellesskap Terrorisme er altså vanskelig å definere med tanke på historisk bagasje, den tette tilknytningen til samfunnets utvikling og fordi det ofte kan være vanskelig å skille terrorisme fra andre lignende begrep. Begrepet tillegges aktører og hendelser, bevisst og ubevist, av politikere, media og akademia Start studying Samfunnsfag|Kald krig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Dette opplegget kan brukes for å få elevene til å bli kjent med sentrale begreper i historiefaget. Det kan også fungere som en fin måte å bli bedre kjent med læreboka på, ved at elevene må finne fram til begrepene og omtalen av disse. Se gjerne sidene 16-22 i Perspektiver. Framgangsmåte 1) Under finner d begrepet har oppstått/blitt definert. Domene er også en term som brukes synonymt med fagområde. Generelt kan en si at en virksomhet skal detaljere sitt fagområde så mye som den finner nyttig. Dokumenteres dersom det er sammenhenger som er viktige å få fram, for eksempel ved at det gjeldende begrepet inngår i beskrivelsen av andre begreper

Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». Både surhetsgrad, temperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert og varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt Notater til Den kalde krigen - kapitel i historie-boken VG3. Notatene er skrevet i forhold til å svare på spørsmål fra kapitelet, men tar ikke med siste delen av kapitelet. Oppgaven kan brukes for å forstå den kalde krigen bedre og som en øvelse til prøve Bokmålsordboka: Ordet 'definer' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor Tema Terrorisme og ekstremisme. Det er stor enighet om kjernebetydningen av begrepet terrorisme, men stor uenighet om begrepets begrensinger. Terrorisme kan forstås som en strategisk handling hvor vold eller trussel om vold blir brukt for å skape en tilstand av frykt, for å få oppmerksomhet for en sak, eller for å tvinge noen til å gi etter for bestemte krav Helse er et omdiskutert begrep og det finnes ulike definisjoner av dette begrepet. Helsebegrepet har vært forankret både i idéen om det optimale og ideen om det normale (Mæland, 2005;24). World Health Organization (WHO) slo i 1946 fast at helse handler om mer enn fravær av sykdom og svakhet

Krig om begreper NY TI

 1. Begrepene voldtekt, overgrep og overfall er begreper som i stor grad overlapper, og som det er vanskelig å angi en klar definisjon av. Begrepet «voldtekt» er, i motsetning til «overgrep» og «overfall», definert i straffeloven. Definisjonen danner grunnlaget for hva som rettslig sett anses som en voldtekt. Voldtekt Begrepet voldtekt er det eneste av begrepene Les mer Les me
 2. Definer begrepet investering? - Definisjoner - 2020. Definer begrepet mangfold? Hvordan defineres begrepet univers? Definer begrepet mole? Definer begrepet cliche? Hvordan er begrepet plass definert? Definer begrepet produktportefølje? Hvordan definerer forskere begrepet kraft
 3. Definer begrepet beslutning. Redegjør deretter for de mest sentrale teoriene om beslutning, herunder klassisk beslutningsteori, prospektteori, og økologisk rasjonalitetsteori. Beskriv også strategier og fordreininger i bedømmelser. Drøft til slutt hva som kan regnes som en god måte å ta beslutninger på
 4. Definer begrepet faktoriell sannsynlighet? Definer autokratisk ledelse? Hvordan er begrepet rette riktig definert? Hva betyr begrepet skolastisk ledelse? Definer begrepet torsk og bod? Hvordan ville du definere begrepet akselerasjon? Definer begrepet chyme? Definer begrepet Windows i datamaskinen? Kan du definere begrepet base i matte
 5. Begrepet manøverkrigføring kan sees på som et ledd i en PR-kampanje for å korrigere kursen amerikanske landstyrker hadde etter Vietnam krigen. Reformistene mente at US Army fortsatt var for opphengt i dødstall og materiell krig, og at denne innstilligen bidro både til nederlaget mot de teknologisk underlegne vietnameserne samt preget den nye doktrinen for forsvaret av Europa
 6. - Man har i kristen europeisk tradisjon lenge beskjeftiget seg med begrepet rettferdig krig. Det føres helt tilbake til filosofen og teologen Thomas Aquinas. Han stiller opp tre kriterier for at en krig skal kunne bedømmes som rettferdig

Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger

Den kalde krigen - Daria

 1. Begrepet helse- og omsorgstjenesten er ikke definert i helsepersonelloven. Begrepet omfatter virksomhet i spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten slik disse er definert i tjenestelovene, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav d
 2. Begrepet om det politiske er en av statsvitenskapens mest omstridte bøker Blir noen definert som fiende, er krig alltid en reell mulighet. Schmitt har blitt kalt det tredje rikets kronjurist. Les mer. Anmerkninger ved Leo Strauss. Etterord ved Helge Høibraaten Nettpris: 328,-282,-Levering 2-6 dager Antall. Legg i.
 3. - Jihad eller hellig krig er ikke terrorhandlinger. Grusomheter er forbudt ifølge den klassiske jihad-doktrine. Jihad er en mobiliseringsdoktrine som følger helt andre regler enn terroristenes, sier Vogt, som er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, til Dagsavisen

Retten drøftet begrepet lyte og anså hennes medisinske tilstand som lyte. Innholdet av begrepet er ikke klart. Vanligvis vil det være forbundet med kroppslig lyte, men det brukes nå sjelden. I den aktuelle saken har tolkingen av begrepet vært vesentlig for utfallet Ordet kapitalisme forekommer i dag mest i bruk i den engelsktalende del av verden, spesielt i USA. I sin mest vanlige form forstås gjerne kapitalisme som navnet på et økonomisk system som er karakterisert ved at bedrifter og produksjonsmidler er privateide, hvor den enkelte har stor grad av frihet til å handle og inngå kontrakter ut fra egne økonomiske interesser, og hvor profittmotivet. Kjøp Begrepet om det politiske fra Bokklubber Begrepet om det politiske er en av statsvitenskapens mest omstridte bøker - en klassiker fra det 20. århundrets politiske teori, ført i pennen av 'Det tredje rikets kronjurist'. Hva slags skrift er dette Tvang og makt er definert som tiltak som begrenser en persons valg-, handle- eller bevegelsesfrihet eller som påfører fysisk eller psykisk ubehag. Lovteksten avgrenser begrepet tvang og makt til

Temaoppgave om begrepet globalisering og konsekvenser av dette, skrevet til samfunnsfag på vg2. Oppgaveteksten som besvares her er følgende: Forklar begrepet globalisering, og vurder ulike konsekvenser av den Begrepet ble svært sentralt i mange av de agitatoriske skriftene til den nye svenske tronfølgeren, den franske marskalk Jean Baptiste Bernadotte. Bernadotte, som ble kong Karl Johan i 1818, Etter to kriger, i 1848-51 og 1863-64, tapte Danmark kampen om det danskpregede Slesvig I en oppgave som for eksempel lyder Gjør rede for hvordan holdninger dannes og endres og hvordan holdninger kan påvirke atferd er det primært begrepet holdning det er viktig å definere. Når begrepet defineres er det ikke godt nok å bare referere en definisjon, for eksempel En holdning er en idé, ladet med følelser som.

Definisjon og Betydning Kald krig

 1. definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie-, slekts- og samlivsformer varierer fra sted til sted, og endrer seg over tid diskutere hovedtrekk og variasjoner i samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfol
 2. Arbeidskrav 2 - Definer begrepet motivasjon. I denne oppgaven har jeg fått i oppgave å definere begrepet motivasjon. Jeg skal også drøfte de ulike teoriene rundt motivasjon og forklare hvordan disse beskriver forutsetninger for menneskelig ytelse i organisasjoner
 3. istrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir hevdet tidligere onsdag at omegn-begrepet var definert gjennom vedtak i Helse Nord. Men Helse Nord-styret sier at et slikt vedtak har de aldri fattet
 4. DEFINER Ordrett gjengivelse eller en kort beskrivelse med egne ord som innbefatter det begrepet omhandler og begrensning av dette GJØR REDE FOR/REDEGJØR Forklaring med egne ord som viser forståelse for det en har lest. Dette innebærer en viss grad av tolkning som gjør stoffet til eget. VURDE
 5. Begrepet om det politiske er en av statsvitenskapens mest omstridte bøker - en klassiker fra det 20. århundrets politiske teori, ført i pennen av Det tredje rikets kronjurist. Hva slags skrift er dette? En iskald analyse av det som er? En eksistensialistisk oppblåsning av krigens grusomhet til.
 6. Begrepet om det politiske (Innbundet) av forfatter Carl Schmitt. Statsvitenskap. Pris kr 287 (spar kr 41)
 7. ister. For å ha en mulighet til å definere hva norsk kultur er, må man bevege seg fra det smale, til det vide kulturbegrepet, hvilket er en oppgave for sosiologer, antropologer, humanister og andre disipliner innenfor.

Begrepet omfatter både menn og kvinner, men brukes oftest om menn. Lesbisk. Kvinne som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Ordet lesbisk kom på banen i Norge på 1960/70 tallet, og mange kvinner motsatte seg begrepet den gang fordi de mente det signaliserte at de var annerledes enn menn Begrepet om det politiske (Innbundet) av forfatter Carl Schmitt. Pris kr 287 (spar kr 41) Begrepet om det politiske er en av statsvitenskapens mest omstridte bøker - en klassiker fra det 20. århundrets politiske teori, ført i pennen av Det tredje rikets kronjurist. Hva slags skrift er dette? En iskald analyse av det som er? En eksistensialistisk oppblåsning av krigens grusomhet til politikkens vesen

kald krig - Store norske leksiko

Siden tok Trump begrepet i bruk igjen og igjen. En måned etter pressekonferansen tvitret han at «Alle negative meningsmålinger er fake news». Laster Twitter-innhol - Krig og pandemier har noen fellestrekk. Vi vet ikke hvor lenge de varer eller hvor fienden er, og vi kjenner både på usikkerhet og redsel. Dette er velkjente temaer for militærpsykologien, sier professor Ole Boe ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Begrepet kald krig var noe nytt og betegnet en situasjon hvor to parter var i strid på alle måter bortsett fra at de ikke slåss. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden. Direkte og altomfattende krig mellom de to hovedmotstanderne brøt imidlertid aldri ut, selv om det var nære på ved flere. Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet? Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Forklar begrepene Første verdenskrig, Forklar begrepene, side 284 Oppgave der elevene ved hjelp av et skjema skal definere viktige begreper fra perioden. Omfang: 30 - 45 minutter. Skriv et leserinnleggFørste verdenskrig, Leserinnlegg, side. Den kalde krigen Konflikt mellom supermaktene USA og Sovjetunionen 1945-1991 Hvor mange mennesker ble drept under 2. Verdenskrig? Hvor møttes 50 land for å stifte en ny internasjonal organisasjon? Hva var Folkeforbundet, og hvorfor funket ikke dette? FN: Når, hvorfor og hva

Ord og uttrykk i oppgaver og eksamener - VID

disse byggestenene´ i studiet av statsvitenskap med begrepet «makt» som eksempel. 2. Svar kort og presist på følgende tre spørsmål: (i) Definer ³utenrikspolitikk, Forklar korleis krig og statssystem kan ha bidratt til utviklinga av demokra-ti i Europa Definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet. Har en viss stat eller gruppe stater avanserte våpen eller store styrker, så kan de true med krig eller støtte en viss stats fiende(r) med våpen o.l. for å tvinge fram sin vilje

Hva er en konflikt Les om begrepet konflik

 1. en definisjon der begrepet brukes ved å legge det inn i et større uttrykk som inneholder dens forklaring; ostensiv definisjon en definisjon som peker ut eller viser forekomster av begrepet definert eksplisitt definisjon en definisjon som gir en nøyaktig ekvivalent av begrepet definer
 2. Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og begrensning av dette. Klargjøring av begreper. Belyse, forklare, oppklare. Kan også brukes som avklaring av en bestemt bruk eller vektlegging i en bestemt sammenheng. Beskriv. Gjengivelse med egne ord et problemområde, situasjon eller fenomen. Gjør rede fo
 3. Ettersom force majeure er en kontraktsbasert revisjonshjemmel er det avgjørende hva kontraktspartene har definert force majeure begivenheter for å være i avtalen. Dette betyr at partene kan avtale i kontrakten hvilke begivenheter som skal regnes for å falle inn under begrepet. flom, jordskjelv krig osv
 4. Begrepet ble opprinnelig utviklet innen helsesektoren og brukt i forbindelse med hygienearbeid og begrensing av smittekilder og sykdom. Innen det velferdspolitiske feltet retter forebygging seg mot forhindring av sosiale problemer. En hyppig brukt inndeling går mellom hhv. primær, sekundær og tertiær forebygging
 5. Frykter stormaktene stormer mot en ny kald krig: - Forferdelig banalt Trump vil trekke USA fra nedrustningsavtalen INF med Russland. Skummelt, mener norsk forsker

Hva er terror? - NRK Urix - Utenriksnyheter og -dokumentare

Når det gjelder å definere begrepet selvbestemmelse, så finnes det flere eksempler på at det er forsøkt. Definisjoner kan være nyttige i mange sammenhenger, men kan ha klare begrensninger ved at de ikke legges til grunn når et begrep brukes i hverdagstale eller innen sitt hovedbruksområde Begrepet konfirmasjon har vært omdiskutert helt siden borgerlig (nå Humanistisk) konfirmasjon startet opp i 1951. Det er en utbredt oppfatning at konfirmasjon betyr å bekrefte dåpsløftet. Noen vil kanskje derfor påpeke at begrepet ikke egner seg for Human-Etisk Forbund Begrepet informasjon Jeg velger i denne oppgaven å fokusere på kognitiv behandling av informasjon, samt behandlingens omgivelser. Informasjon defineres derfor med hensyn på de som opptrer i informasjonsintensive omgivelser, i forhold til deres evne til kognitivt å behandle informasjon Definert utfra at massen av 12 C-isotopen er satt til eksakt 12. Molekylmasse: Samme som atommasse, men for et molekyl. Molekylmassen finnes ved å summere atommassen for alle atomene som utgjør molekylet. Molvekt: Så mange gram som atom- eller molekylmassen tilsier. Atommassen av H er 1,008. Et mol H er derfor 1,008 gram

Hvis force majeure begrepet ikke er nærmere definert i kontrakt må man se hen til hva som er anerkjent som en force majeure-hendelse innenfor den aktuelle kontraktstypen. I alminnelig erstatningsrett anses force majeure i enkelte tilfeller å være ansvarsbefriende der det i utgangspunktet foreligger et objektivt ansvar, det vil si ansvar uten skyld Disse begrepene er definert noe ulikt fra lærebok til lærebok. En ser f. eks at QED definerer det annerledes enn det Alfa gjør. Knut Ole Lysø bruker i sine bøker samme definisjon som QED. Dette kan selvsagt være forvirrende. Vi skal se på begge disse metodene. Til eksamen er det selvsagt nok å kunne en av definisjonene

Alt innenfor ytterveggene skal med, boder, skap, trapperom, etc. Samlet bruksareal er P-rom + S-rom. Dette begrepet gir deg altså størrelsen på hele boligen. Bruttoareal (BTA) Bruttoarealet er «alt», ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Oversettelser av ord DEFINER fra norsk til svensk og eksempler på bruk av DEFINER i en setning med oversettelsene: Definer tok av Svar. Flere norske ord kan brukes, bl.a. skriftkunne og tekstkompetanse. Begrepet literacy er så vidt og diffust at det er vanskelig å finne ett norsk ord som dekker nøyaktig det samme som det engelske. Ordet henger sammen med adjektivet literate 'lese- og skrivefør / lese- og skrivekyndig; boklærd'. Grunnbetydningen er det å kunne lese og skrive, altså 'lese- og skrivekunne.

Begrepet Nord-Sør? Hva er Nord-Sør? Kan dere forklarer begrepet Nord-Sør? Litt om hvor det stammer fra, definisjonen og hvilke land som går under Nord og hvilke land som går under Sør? Spørsmål og svar. Spør Nord-sør-biblioteket. Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på internett All opposisjon kan nå bli definert som terrorister. Saken er kun den at dette skaper en rekke problemer, som vi i den følgende tiden vil bli smertelig mer klar over. Ja, terrorismen har kommet for å bli, sier de, og det ser slik ut, ikke minst på grunn av at Krigen mot terrorister skaper terrorister i stedet for å løse problemene En krig må føres på mange plan. Et plan er virus som er usynlige og umerkelige inntil de infiltrerer der de skal angripe og ødelegger vitale systemer. Det kan være forløperen til en «varm» krig, med mer fysiske, ødeleggende våpen. I den forbindelse er USA i ferd med å omorganisere innretningen av sitt atomvåpenarsenal forklare begrepet bærekraftig utvikling og drøfte miljøutfordringer som følger av økonomisk globalisering; sammenlikne samfunnsgeografiske forhold i Norge med et land i den fattige delen av verden; Befolknings- og bosettingsgeografi. definere sentrale demografiske begreper og beskrive hovedtrekk ved den demografiske overgangen i ulike lan

Konflikt - Wikipedi

Geopolitisk. I lang tid var begrepet imidlertid brukt om den del av Europa som var under sovjetisk innflytelse under den kalde krigen (den såkalte øst-blokken), en definisjon som baserer seg snarere på politisk fremfor geografisk inndeling.. I mange utdaterte kilder omfatter begrepet «Øst-Europa» fremdeles de fleste, eller alle europeiske land som frem til slutten av den kalde krigen var. Jeg lurer på om de i det hele tatt lærer noe på asylmottak om hvordan det er å bo i en blokk og om regler, ord og begreper. Kanskje kunne det være på sin plass å definere begrepet rasisme for våre nye landsmenn Et forsøk på å definere begrepet 'politisk teater' Mens det i Norge på 1970-tallet var opposisjonelt å lage oppsøkende teater, har bildet endret seg kraftig i dag, i og med at velferdsstaten tok over mange av framgangsmåtene som de politiske teatergruppene på 1970-tallet praktiserte Vi starter med å definere hva ledelse og styring er som virkemidler, hva som skiller dem, og hvordan ledelse og styring brukes i praksis for å oppnå mål. Så redegjør vi for hvordan begrepet verdi kan forstås i en organisatorisk kontekst, og hvilken rolle verdier spiller for organisasjoner som en del av kulturen

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva er makt? - NDL

Kursrom: Definer begrepet beslutning. Redegjør deretter for de mest sentrale teoriene om beslutning, herunder klassisk beslutningsteori, prospektteori, og økologisk rasjonalitetsteori. Beskriv også strategier og fordreininger i bedømmelser. Drøft til slutt hva som kan regnes som en god måte å ta beslutninger på. Gi eksempler Carl Schmitts Begrepet om det politiske (1927) er en omstridt bok. Noen mener den er en klassiker i moderne statslære, andre avviser den som en villfarelse. Det hersker i det hele tatt ikke enighet om hva Schmitt mener, selv den som bare vil skrive en nøytral omtale, risikerer å kaste brannfakler. Begrepet det politiske klinger alarmerende akademisk, for ikke å si: virkelighetsfjernt. Men.

Begrepet mennskerettigheter: Begrunnelsen for krig

Definere begrepet kultur. Kultur kan defineres på mange forskjellige måter. Det fins så mange som over 150 definisjoner, men man er blitt enige om at kultur er noe man lærer i livet, ikke noe som er medfødt. Kultur inneholder mange faktorer, for eksempel kunnskap, tro,. Foreningen skal ha en nettside og en medlemsliste med e-postadresser. Foreningen søker å holde minst ett fagseminar pr. år, gjerne i samarbeid med en annen nordisk nasjonal økologisk forening eller med Nordisk Forening Oiko Start studying Definer begrepet beslutning Et sett av sikkerhetstiltak. Kan være definert, navngitt og dokumentert. Eks: Fellessikring. Strategi. Begrepet «strategi» kan bety litt ulike ting avhengig av kontekst. I en utviklingssammenheng brukes det om en overordnet plan for å nå et mål. I andre sammenhenger brukes begrepet om sentrale valg. Les mer. Styringsparameter Begrepet dukker stadig opp i offentlige styringsdokumenter, tilknyttet skole og lærerutdanning. I Stortingsmelding nr. 11, Læreren - rollen og utdanningen fra 2008-2009, står det blant annet på side 43: Å bidra til danning er en av skolens viktigste oppgaver

Begrepet om det politiske er en av en mulig krigsmotstander, det politiskes grunnleggende operasjon. Blir noen definert som fiende, er krig - fysisk kamp på liv og død mellom kollektiver - alltid en Koker slike motsetninger opp til et visst intensitetsnivå, hvor fiendskap oppstår og krig er mulig, da har vi å gjøre med politikk. Det er sikkert mange som sitter og leser til org. eksamen, så tenke vi kunne prøve å hjelpe hverandre litt. 1. Definer begrepet organisasjon. Redegjør for de mest kjente klassiske modeller / teorier for organisasjonsstruktur / organisasjonsdesign i pensum. Redegjør deretter for nyere modeller/teorier for organisasjonsstruktur / organisasjonsdesign Mest sannsynlige eksamensoppgaver. Oversikt over tidligere eksamensoppgaver som har kommet i faget ORG, BI. Universitet. Handelshøyskolen BI. Fag. Psykologi, organisasjon og ledelse (ORG 3402 Oversettelse av begrep til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

 • Autoritär synonym.
 • Gap wikipedia.
 • Tigersnegle akvarie.
 • Mediehuset stavanger.
 • Hvordan holde orden i eget hus internkontroll.
 • Bazar immobilien steiermark.
 • Asteroide 2017.
 • Jobbörse saalfeld.
 • Speed dating gießen.
 • Kurier horoskop.
 • Bsh kundeservice.
 • Mercedes cup atp 2017.
 • Koke frosne grønnsaker i mikro.
 • Parietale osteopathie buch.
 • Strandbad übersee restaurant.
 • Vhs wörrstadt.
 • Blackberry desktop software.
 • 38 ssw schmerzen im schambereich.
 • Mapsource norsk.
 • Nordsjø fargekoder.
 • Keyboard best i test.
 • Ruslan pimenov.
 • Båtstereo pakke.
 • Sannsynlighet prøve 1p.
 • Mara sov.
 • Canon eos 600d wifi.
 • Wellness wochenende bad bentheim.
 • Dragon ball super episode 109.
 • Romantische orte in bielefeld.
 • Emre can juventus.
 • Drifting mantorp 2018.
 • Nak pfingstgottesdienst 2018.
 • Wochenanzeiger roth online lesen.
 • Vanndalen jostedalen.
 • Hedvig ekdal personkarakteristikk.
 • Ikea klappstol.
 • Ark trondheim nordre.
 • Komoot offline karten speicherort.
 • Babyutstyr nettbutikk.
 • Osen kommune postliste.
 • Gmt utc same.