Home

Boktrykkerkunsten 1500 tallet

matmomsen: Barokken og Renessansen

Renessanse og forklaring - Boktrykkerkunstens betydning

Boktrykkerkunstens betydning. Boktrykkerkunsten ble oppfunnet rundt 1450 [ES2] , mens reformasjonen, renessansen og oppdagelsen av den nye verden kom omtrent 50 år senere.Det skal godt gjøres å ikke se sammenhengen her. Det tok sin tid for boktrykkerkunsten å spre seg, og for de ulike land å få sine trykkerier, men når det først var gjort, kunne informasjon utveksles og bøker trykkes. Boktrykkerkunsten. Det store skillet i Europas mediehistorie skjedde da tyskeren Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten omkring 1450. Boktrykkerkunsten var allerede oppfunnet av kineserne før Gutenberg, men det var Gutenberg som tok teknikken i bruk i Europa. Nå kunne det produseres mange like eksemplarer av den samme teksten Renessansens litteratur refererer til den tidsepoke i europeisk litteratur som begynte i Italia i løpet av 1400-tallet og spredte seg over hele Europa i løpet av 1500-tallet fram til begynnelsen av 1600-tallet. 1500-tallet var også humanismens tid i Europa, og den preget renessansens filosofi.. Gjenoppdagelsen av antikken førte til en verdsliggjøring av mennesket og menneskeverdet

Kommunikasjon og kultur - Boken og boktrykkerkunsten - NDL

Boktrykk er den tradisjonelle betegnelsen for trykking med typografisk teknikk. Boktrykk er en høytrykksmetode.Det kan trykkes både tekst og illustrasjoner i samme arbeidsgang - dessuten kan boktrykkpresser brukes til preging, perforering, stansing og nummerering. Metoden innebærer at gelatin- eller gummivalser avgir farge til de høyeste delene i en trykkform, først og fremst blysats. Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia på begynnelsen av 1400-tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av 1600-tallet spredt seg til store deler av Europa. I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på 1500- og 1600-tallet.Renessanse (italiensk Rinascimento) betyr gjenfødelse og viser til en ny interesse i antikkens kultur.

Renessansens litteratur - Wikipedi

Fra begynnelsen av 1500-tallet vokste det frem to nye næringer i Norge - trelasthandel og bergverksdrift. Den ene kom nedenfra og den andre ovenfra. Eksportnæringer i vekst. På 1600-1700-tallet vokste den norske eksporten kraftig, særlig under kriger som Danmark-Norge sto utenfor. Norsk sjøfart på 1700-tallet I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500. Omskiftningene som markerer innldeningen til Middelalderen er Vestromerrikets fall, folkevandringene og kristendommens voksende innflytelse. Avslutningen av middelalderen skyldes den samlede effekt av endringene på 14-1500 tallet som skyldtes boktrykkerkunsten, reformasjonen , europeernes oversjøiske reiser, ildvåpnene og Østromerrikets. Aldo Manuzio og boktrykkerkunsten i Italia på 1400-tallet . 2016-05-26. Data: 26/05/2016. Maeci. Om boktrykkerkunstens betydning opp igjennom historien Kirken ble påbegynt i starten av 1500-tallet og sto ferdig rundt 1570. Det skulle gå over 200 år før trappen kom på plass, etter et halvt århundres heftige diskusjoner mellom franskmenn og paver, inntil pave Innocent den XIII rundt 1720 endelig ga sitt samtykke til å begynne byggearbeidene Denne månedens Aftenposten Innsikt har en lang og interessant artikkel om lesningens utvikling i internett-alderen. Artikkelen trekker linjene tilbake til den store medierevolusjonen som trykkerikunsten innebar. Vi lever i den samme typen brytningstid som menneskene levde i på 1500-tallet 1, da bøker og trykksaker gikk fra å være forbeholdt veldig få, til å bli tilgjengelige for mange.

Boktrykkerkunsten - Avisens utviklin

Om 1500-tallet I Norges historie preges 1500-tallet fremfor alt av unionen med Danmark. De to landene hadde allerede siden det 14. århundre vært knyttet sammen i varierende personalunioner, men i 1536 ble Norge et dansk lydrike.Samme år ble reformasjonen innført i dobbeltmonarkiet, og dermed fulgte en omfattende religiøs omveltning. Les mer. Forbrytelse og straff på 1500- og 1600-tallet Hører til Forbrytelse og avstraffelse Til alle tider er det noen som har satt seg ut over samfunnets spilleregler og blitt straffet for det. Kriminalstatistikken avspeiler til en viss grad hvor godt et samfunn fungerer og hvor sivilisert det er, men det er mange problemer knyttet til utnyttelsen av et slikt materiale Renessanse er en betegnelse på en periode som har sitt utspring i Italia på 1300-tallet der en blant annet brukte den klassiske kunsten og arkitekturen som kunstneriske forbilder. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og med det tenker vi på den åndelige oppvåkningen som gikk over Europa fra slutten av 1300-årene. Denne oppvåkningen fornyet diktning, arkitektur, billedkunst og vitenskap

Lommelegen fra 1500-tallet - Forskning

Takket være oppfinnelsen av boktrykkerkunsten kan i dag nesten alle Guds tjenere — uansett hvilket morsmål de har — skaffe seg et eksemplar av hele Bibelen til en rimelig pris. jw2019. Et mesterverk innen boktrykkerkunsten. jw2019 Det betegner den kulturhistoriske perioden på 1400-1500-tallet i Europa. Det var tankene fra antikken som ble født om igjen. Antikkens kunst filosofi, litteratur, kunst og arkitektur ble aktuell. Italia er særlig kjent som et sentrum for renessansen på 1400-tallet, men tankene spredte seg raskt til resten av Europa. Leonardo da Vinc

Mediehistorie timeline | Timetoast timelines

Mariannes Mediehjørne: Trykkerevolusjonen endrer samfunne

Boktrykkerkunsten er en av de oppfinnelsene som har fått størst innvirkning på ettertiden. Før trykkpressen ble oppfunnet av Johannes Gutenberg på 1400-tallet, var bøker noe eksklusivt og dyrt som bare få tok seg rå til å eie. De ble kopiert for hånd og ofte med en mengde dekorasjoner, derfor tok det lang tid å lage en bok Språkformen i den nye litteraturen som vokser fram i løpet av 1500-tallet viser ikke noe slektskap med språkformen i den gamle norske litteraturen. Endel av 1400-tallslitteraturen er i ren norsk form. På 1500-tallet var det dansk som først og fremst preget nordmenns språk. Fire faktorer son bestemte mønsteret for skriftspråket i Norge: 1

Boktrykk - Wikipedi

renessansen - Store norske leksiko

 1. Dermed ble forskjellen mellom tallet på fødte og døde, den såkalte naturlige veksten, høy. Norge hadde på 1800-tallet verdens laveste dødelighet. Dødeligheten (dødsraten) sank fra om lag 20 promille til rundt 15 promille. Levealderen økte fra 35-40 år rundt 1800 til om lag 50 i 1870
 2. Absalon Pedersson Beyers «Om Norgis Rige» fra 1500-tallet (Linker til hans dagbøker og topografiske skrift er også der) Om den upopulære «Koatten» fra 1762; Danmark-Norge fraktet 85.000 slaver fra Afrikas Gullkyst til Karibien, les mer om slavehandelen. Tidlige trolldomssaker i Finnmark (før 1600) (Forskning.no
 3. Gjør rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800, og beskriv noen av virkningene den fikk for sosiale forhold i denne perioden. På 1500-tallet fantes det trolig bare 170.000 nordmenn, men den ble stadig mer og mer økende og på 1700-tallet var antallet mennesker kommet opp i 700.000
 4. Siden boktrykkerkunsten oppsto på denne tiden så kunne komponister begynne å trykke opp noter og selge disse mye enklere. Litteratur. Litteraturen i renessansen knyttes til den sterke oppblomstring på alle felter innenfor kulturlivet i Europa på 1400- og 1500-tallet, først og fremst i Italia
 5. 1500-tallet. Andreas Vesalius (1514-1564) Dessuten ble den utgitt på ei tid da boktrykkerkunsten var tatt i bruk, slik at den kunne trykkes i tusenvis av eksemplarer og spres utover Europa. Til overmål var den rikt illustrert med enestående, vakre tegninger
 6. MED GOTISK SKRIFT: To originale bibler fra 1500-tallet stilles ut på Løten folkebibliotek i anledning 500-årsjubileet for reformasjonen. Foto: Merete N. Netteland. Av Merete Netteland. Publisert: 06. november 2017, kl. 08:00 Sist oppdatert: 06. november 2017, kl. 08:04. Artikkelen er over 2 år gammel - Jeg.
 7. Boktrykkerkunsten hadde stor betydning for reformasjonen. Med boktrykkerkunsten kunne man spre nedskrevne tekster mye fortere ved å masseprodusere de. Man kunne derfor også tolke tekster selv fordi alle hadde råd til å kjøpe bøker. 8. Hva mener Max Weber med «den protestantiske etikk» Den.

Norge 1500-1800 - et samfunn i veks

Madrigalformen - NRK Skole - musikkparke

 1. Fant unikt og intakt skipsvrak fra 1500-tallet utenfor Stockholm. Det 500 år gamle skipet ble funnet på 120 meters dyp på svensk side av Østersjøen og skal være i «ekstremt god stand». Sverre Bjørstad Graff. 23. juli 2019 19:45 - Oppdatert 24. juli 2019 21:31
 2. Oppgangssagen innføres på 1500, noe som økte tilgangen på planker. Det ble bygget årestuer til utpå slutten av 1700-tallet, men fra 1600 fikk de første stuene pipe og peis. Vindusglass ble stadig mer utbredt. I 1622 laget Bærums Verk den første norske jernovnen
 3. Først på 1500-tallet begynte folketallet å stige igjen for alvor. De viktigste årsakene til at det tok lang tid før Norge kom på fote igjen, kan forklares med de mange epidemiene som fulgte etter Svartedauden. Under Svartedauden i 1349-1350 døde omtrent halvparten av befolkningen i Norge
 4. Men resultatene viser også at begivenheter som den lille istiden (fra 1500-tallet til 1800-tallet) og varmeperioden i middelalderen (fra 900-tallet til 1200-tallet) ikke var globale begivenheter, men bare regionale svingninger i Europa
 5. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 6. Før 1970 tallet. På 1960-tallet publiserte Phillip Ariés boken «L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime» («Barndommens historie»). En revolusjonerende bok på denne tiden ettersom Ariés hevdet at synet på barn og barndom hadde utviklet seg signifikant fra 1500-1600-tallet og frem til i dag
 7. Norge 1500-1800-tallet. Norge 1500-1800-tallet. Gruvedrift. Hvordan har gruvedriften satt sine spor i det norske landskapet og kulturen? Lær om hva som skjedde når arbeiderne ble missfornøyde med arbeidsforholdene. Hjalp det å protestere? Hvordan bodde gruvearbeiderne
Historiske personer fra renessansen (Bilder)

Boktrykkerkunsten gutenberg, i europa ble

1500-tallet. Ved reformasjonen ble en del av grunnlaget for katedralskolene endret, men ved kirkeordinansen i 1539 fikk skolen en fast ordning, nemlig fortsatt å være først og fremst presteskoler, men de fikk utvidet sitt verdslige innhold, og latinens plass ble noe mindre enn den hadde vært før Google allows users to search the Web for images, news, products, video, and other content Gravgaver.no - et nettsted om gravskikker, gravminner, 1500- og 1600-tallet og dødens kulturhistorie

Videre utover 1500-tallet ble kloster og kirke revet og på 1700-tallet ble det ført opp nye bygg på tomten. Det som i dag ligger igjen sånn omtrent mellom biblioteket og jernbanestasjonen er tårnfoten og et lite kapell noen meter lenger sør i Kaigaten På 1500-tallet ble det større etterspørsel etter trelast fordi en del land begynte å bli avskoget. I denne perioden var det spesielt Nederland og England som handlet med Norge. På 1200-tallet var det ubehandlet tømmer som ble skipet ut fra norske havner, men omtrent samtidig som etterspørselen økte fra ca 1500, ble oppgangssaga tatt i bruk Offisielt nettsted for Trondheim. Historie. Personer som har hatt betydning for Trondheims miljø, utvikling og historie

Det verste en pasient kunne gjøre på 1500-tallet, var å oppsøke en lege. Kuren besto nemlig ikke sjelden av en skarp klinge og åpne blodårer. I 2500 år fosset blodet ut av syke mennesker, til ingen verdens nytte I tillegg har Maihaugen en stor tekstilsamling med klær og hustekstiler tilbake til 1600-tallet og en omfattende samling folkekunst fra Gudbrandsdalen. Folkekunsten er bruksgjenstander med rik dekor, som er typiske for distriktet. Museet har også en flott samling med våpen fra 1500-tallet og fram til vår tid Det 16. århundrede består af årene 1501 til 1600, det er ofte forvekslet med 1500-tallet som består af årene 1500 til 1599 Del av tallet / Det hele tallet * 100 = (x) % For å finne prosenten må du dele delen av tallet med det hele tallet, og så gange summen med 100. Eksempel og utregning: I en avstemming på et møte stemmer 36 personer nei til et forslag. Det er 75 personer totalt som avgir stemme. Hvor mange prosent stemte nei? 36 / 75 * 100 = 48 %. Et annet. Riket nådde sin største utstrekning på 1500-tallet. parlamentarisk styre, styreform der konge og regjering ikke kan styre mot viljen til flertallet i en valgt nasjonalforsamling. privilegiesamfunn, samfunn der alle grupper hadde særrettigheter, for eksempel retten til å jakte, som adelen i Frankrike på 1600--1700-tallet

På 1500-tallet utgjorde befolkning i Norge omkring 400 000. Hvis de nevnte forutsetningene stemmer, gikk under én promille på en latinskole, men det bør ikke nødvendigvis tolkes som oppsiktsvekkende lavt. Skolen rekrutterte hovedsakelig fra byene der 5-6 prosent av befolkningen bodde,. Det begynte på 1500-tallet da stormaktene i Europa trengte trelast for å bygge hus, handelsskip og krigsskip, og da spesielt britene og nedlenderne som syntes det var bra å kjøpe trelast i Norge på grunn av kortere transportvei enn til de store skogene i Baltikum Under får du en oversikt over temaet filmer om 1500-tallet. Filmserien inneholder 25 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer om 1500-tallet. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer om 1500-tallet som er stemt frem av brukerne på filmfront.no Derimot ville vi i dag sannsynligvis kunnet snakke relativt greit med folk som levde på 1500-tallet, forutsatt at vi holdt oss til emner som begge parter hadde forutsetninger for å mene noe om. Språkforandringene mellom 500 og 1000 var altså langt større enn mellom 1500 og 2000. Norsk (nynorsk) Eksempel: Norsk Nynorsk. Frå urnordisk til.

Hva var egentlig greia med 50-tallet? Det viktigste med tiåret tror jeg handler om crossover eller det å krysse grenser, både musikalsk og menneskelig. Mens Europa slikket sårene etter andre verdenskrig, var 50-tallet preget av velstand og vekst i USA. Stadig nye grupper ble en del av middelklassen og fikk mer penger mellom hendene 1500-tallet - >> 1500-årene: 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509: 1510-årene: 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517.

Sider i kategorien «Dikt skrevet på 1900-tallet» Under vises 200 av totalt 460 sider som befinner seg i denne kategorien. (forrige side) ( Innlegg om 1500-tallet skrevet av Peppermø. Elisabeth 1. (1533-1603) I en tid da kvinner av høyere rang hadde et formål og én plikt, nemlig å skaffe seg et godt parti og en (eller aller helst flere) arving(er), var den engelske dronning Elisabeths status som ugift det som kanskje aller mest definerte henne Underkategorier. Denne kategorien har følgende 6 underkategorier, av totalt 6. D Dikt skrevet på 1500-tallet‎ (tom) Dikt skrevet på 1500-tallet‎ (tom) Diktsamlinger fra 1500-tallet‎ (tom Sjøliv og oppdagelsesreiser på 1500-tallet Under Historie | Publisert av Marius Andersen den 1. oktober 2018 Columbus og Vasco da Gama, den ene til Amerika, den andre rundt Afrika, for ikke å snakke om Magellan som tok mål av seg å seile rundt hele jorda, alle ble sikkert sett på som mer eller mindre gale Kvinner hadde generelt ingen rett i samfunnet på 1700 tallet. Selv om folk kjempet for demokrati, rettferdighet og likeverd gjaldt dette bare for menn og kvinnene hadde verken juridiske, økonomiske eller sosiale rettigheter i opplysningstida

Dansketiden: Norge 1500-1800 - Norgeshistori

Han var en viktig aktør i Den katolske kirkes aktiviteter for å vinne Norge og Norden tilbake til Kirken. Kanskje var han en av de mest sentrale personene i det mot-reformatoriske arbeidet i Norden på slutten av 1500-tallet og inn i de første tiår av 1600-tallet. Han deltok aktivt i dette arbeidet helt frem til sin død i 1622 Kan ha funnet krigsskip fra 1500-tallet. Den Nordiske Orlogsmarine har funnet ballaststein i Strandfjorden utenfor Grimstad, og mener det kan være restene av et gammelt krigsskip som ligger på havbunnen. Et interessant funn er gjort utenfor Grimstad. Foto: Den Nordiske Orlogsmarine

Med et tidsreise-eventyr utfordrer bergensforfatteren May Lis Ruus den klassiske opriften. «Tidløs» lar oss bli kjent med arkeologistudenten Malin, som slynges tilbake i tid, til Bergen på 1500-tallet Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda Språk på 1500-tallet. Jacob Coning (ca. 1648-1742): Akershus festning, 1699 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/Nasjonalgalleriet 1. Hva tror du var grunnen til at man måtte skrive dansk da Norge var i union med Danmark? 2 1600-tallet, 1500-tallet, Krigshistorie, Norden, Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Krig vedk., Aktstykker vedk. Manuskript ubb-ms-0118-1 Gullsmedlauge

[#30081] Medelpadius 1500-tallet Sverige. Av Gjest Heidi Morrell Andersen, Mai 9, 2005 i Arkiv. Del Følgere 0. Recommended Posts. Gjest Heidi Morrell Andersen. Skrevet Mai 9, 2005 Gjest Heidi Morrell Andersen. Gjester; Del; Skrevet Mai 9, 2005 Jeg har en forfar som heter Henrik Petri Medelpadius, født ca. 1539 i Lit, Jãmtland i Sverige Skriftspråk i Norge på 1500-tallet. Absalon Pederssøn Beyer Les om Absalon Pederssøn Beyer i Tema vg2 på sidene 131-132. I Gå til Absalon Pedersson Beyers tekster i Dokumentasjonsprosjektet. Velg Absalon Pederssøns dagbok 1552-1572 i menyen For tiåret, se 1500-tallet f.Kr. (tiår). Det 16. århundre f.Kr. er et århundre som varte fra 1600 f.Kr. til 1501 f.Kr.. innhold. 1 Arrangementer; 2 Betydelige personer; 3 suverene stater; 4 Referanser; 5 tiår og år; arrangementer. Royal Grave Circle i Mycenae, Hellas (til venstre) og ' Mask of Agamemnon ' (til høyre) funnet i en av gravene Under emneknaggen Regnskap og skatt (se også Finn kilde) har vi samlet alt digitalisert arkivmateriale som har med regnskap og skattlegging å gjøre.For 1500- og store deler av 1600-tallets vedkommende, der det er begrenset hvor mye annet arkivmateriale som er bevart fram til vår tid, er regnskap og skattelister verdifullt kildemateriale for så vel lokalhistorie som rikshistorie

Spania hadde ikke et n ringsliv som kunne konkurrere med industri, handel og handverk i Nord-Europa, og Spania pr vde heller ikke utvikle et konkurransedyktig n ringsliv. I f rste halvdel av 1500-tallet hadde Spania opplevd en oppblomstring i handverk og handel, men dette tok slutt i andre halvdel av 1500-tallet Psykiatriens historie betegner både historien til de lidelsene som psykiatrien studerer og behandler, og historien til den disiplinen og det apparatet som studerer og behandler disse lidelsene. Psykiatri er en medisinsk disiplin som studerer sinnets lidelser. Disiplinen praktiseres av utdannede leger og regnes som en medisinsk spesialisering Tag: 1500-tallet. Aldinere. Aldinere er bøker fra trykkeriet til mannen som oppfant kursiv, Aldus Manutius (1450-1515), den mest fremtredende trykkeren i italiensk renessanse. Aldus Manutius jobbet i utgangspunktet som lærer, men startet boktrykkeri i godt voksen alder i Venezia rundt 1490. Han begynte sin nye karriere.

Den moderne staten vokste frem på 1500-tallet som følge av en lang rekke kriger. 1600-tallets militære revolusjon fremskyndet overgangen til eneveldet som statsform. Flere tiår med blodige religionskriger ble avsluttet med freden i Westfalen (1648), og heretter regulerte folkeretten krigens rolle i statssystemet Medisinhistorien handler om hvordan man har gått fram for å kurere eller forebygge sykdom og/eller bevare helsen, hvordan man har forstått kropp og sykdom, hvilke profesjoner som har vært involvert i slike praksiser og de institusjonene som har vært rammene for slike praksiser. Sett i et langt historisk perspektiv har kostholdsregulering vært blant de viktigste former for. Følgende hendelser fant sted på 1500-tallet: Innhaldsliste[vis] Hendelser 1500: Den lekke heksekjel ble bygget av Daisy Dodderidge. Fødsler Mellom 1501 og 1507 - Anne Boleyn 1506: Montague Knightley Dødsfall 1503: Eoessa Sakndenberg 1508: Felix Summerbee 1535: Cornelius Agrippa 1555: Daisy..

Plakater - vg2

< 1500-talet > viser til hundreåret frå 1500 til 1599 i den julianske og den gregorianske kalenderen. Hendingar. Den vesle istida, ein periode med kjøligare klima, førte til dårlegare haustar og hungersnaud i nord.. Kryssordkongen fant 8 mulige svar til kryssordhintet 1500. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n 1500-tallet 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1900-tallet Amerika Andre verdenskrig Arkivmagasinet Asia Aust-Agder Bedriftshistorie Bokmeldinger Debatt Europa Fortid Henrik Askjer Historie Historiografi historisk metode Idehistorie Infrastruktur Jens Petter Kollhøj Johanne Bergkvist Kjønnshistorie Krig og konflikt Kulturhistorie Lokalhistorisk magasin Maritim historie Medisinhistorie. gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet; gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne periode

Norsk litteraturhistorie timeline | Timetoast timelines

1500-tallet. Grunnlaget for reindriftsnomadismen utvikles videre og sijte-organisasjonen var etablert. Med råstoff fra reinen ble det laget blant annet ost, senetråd, skaller, hansker og dyner. Samene ble krevd for skatt både av den dansk/norske kongen og svenskekongen Prosentkalkulator - Kalkuler økning/nedgang i prosent. Prosentregning er en selvskreven del av matematikk og skolefaget matte i dag. Her kan du regne ut økning og nedgang i prosent, samt lese om fremgangsmåter og formler for prosentberegning og prosentutregning Kriminalitetshistorie bringer oss til skjæringspunktet mellom kultur, kjønnsforskjeller, sosiale forhold og politisk makt. Emnet handler om hvordan kriminalitetsmønsteret i Norge endret seg mellom reformasjonstida og det tidlige eneveldet. 1500- og 1600-tallet var en brytningstid hvor den gamle, norske bondekulturen ble satt under press av en framvoksende dansk maktstat

Flere steder finnes målinger med termometer helt tilbake til 1700-tallet, men slike data er først og fremst tilgjengelig fra de siste 160 årene. For tiden videre tilbake til 1500-tallet er det brukt andre kilder, som for eksempel flere hundre år gamle nedtegnelser fra munker rundt i Europas mange klostre.Eystein Jansen er professor og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen Navn som i dag oppfattes som forskjellige navn (f.eks. Karen/Kari og Anders/Andreas) er beholdt hver for seg, selv om de på 1700-tallet trolig eller sikkert har vært oppfattet som alternative former eller regionale skrivemåter av samme navn. Kildematerial Med 1500-tallet våknet bygda til nytt liv. Noe før 1540 begynte de å smelte jernmalm i Hakadal, og denne vesle jernhytten var i drift noen tiår. I denne tiden var det trolig en liten kirke, et kapell, på garden Kappelsrud, som lå til jernverket Stangenglass ble produsert fra midten av 1400-tallet. De eldste var grønnlige, men utover 1500- og 1600-tallet ble de også laget i klart glass. En del stangenglass er optisk dekorerte i tillegg til å ha pålagt dekor i form av vannrette glassbånd, pålagte knopper eller dyrehoder i glass. De yngre glassene kan være dekorert med emaljefarge Fra slutten av 1800-tallet kom streik og fagforeninger inn i bildet, og etter hvert fikk vi et lovverk som skulle beskytte arbeiderne også. Men hva hadde dette å si for hverdagen til våre forfedre? Nedenfor har jeg samlet noen lenker som kan si litt om lønn og arbeidsforhold, kanskje mest om lønninger Den første kontakten mellom Portugal, Spania og Japan på 1500-tallet «Disse mennene, barbarer fra Sørøst, er handelsfolk. De forstår til en viss grad skillet mellom øverst og nederst i samfunnet, men vi vet ikke om de har noen egen form for etikette

 • Styringsgruppe definisjon.
 • Radioaktiv isotop kryssord.
 • Bli kjent lek spørsmål.
 • Matroslærling lønn.
 • Christie brinkley instagram.
 • Englische sprüche lustig.
 • Zelda ta mur schrein.
 • Estonia ulykken overlevende.
 • Theater de spiegel zwolle programma.
 • Selvbestøvning latin.
 • Henry 8.
 • Power meet 2017 västerås.
 • Space shuttle absturz 2014.
 • Roblox games gratis.
 • Stuttgart ost gablenberg.
 • Altbatterien preis pro kg.
 • Været på kapp verde boa vista.
 • Cupcake recipe vanilla.
 • Universal kontakt.
 • Biltema m10.
 • Fantorangen chords.
 • Gamlebyen århus.
 • Sparta halvmarathon 2018.
 • Inn salzach 24 fotostrecken.
 • Festdrakt herre.
 • Boeing airplanes.
 • Le creuset oppskrifter.
 • Leprechaun ww2.
 • Zwergchamäleon kaufen.
 • Finnick zootopia.
 • Skam kris.
 • Anfahrt veste coburg.
 • Likeledes.
 • Hingster til bedekning.
 • Rask dessert i glass.
 • Gabby douglas johnathan douglas.
 • Tv3 program i dag.
 • Parkeertarief hedon zwolle.
 • Friedhofskirche wuppertal konzert.
 • Gratis testers zonder verzendkosten.
 • Toyota land cruiser 2017.