Home

Lov om planlegging og byggesaksbehandling plan og bygningsloven

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak Lov om planlegging og byggesaksbehandling Plan- og bygningsloven § 1-6 annet ledd gjelder ikke. Unntak kan gis for bygninger som skal brukes til. a) helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester, innkvartering av helsepersonell og lagring av medisinsk materiale: b Gå til opprinnelig kunngjort versjon Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Dato LOV-2008-06-27-71 Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV-2019-03-08-5 Publisert I 2008 hefte 7 Ikrafttredelse 01.07.2009, 01.07.2010, 01.01.2013 Endrer LOV-1985-06-14-77 Kunngjort 27.06.2008 kl. 14.40 Rettet 01.06.2010 (§ 20-3 første ledd 6/14/2018 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan-og bygningsloven) D a t o L O V- 2008- 06- 27- 71 D e pa r t e m e nt K om m una l - og m ode r ni s e r i ngs de pa r t e m e nt e t S i s t e ndr e t L O V- 2018- 04- 20- 1

Lov om planlegging og byggesaksbehandling Søk i innholdsfortegnelse (listen oppdateres idet du skriver) Plan- og bygningsloven - pbl. Første del: Alminnelig del (§§ 1-1 - 2-3) Kapittel 1. Fellesbestemmelser (§§ 1-1 - 1-9) § 1-1. Lovens formål § 1-2. Lovens virkeområde § 1-3. Tiltak som er unntatt fra love Kapittel 21. Saksbehandling i trygdesaker. Anke- og klagebehandling m.m. (§§ 21-1 - 21-17) Kapittel 22. Utbetaling (§§ 22-1 - 22-19 Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning II; NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning. Grunnprinsipper og veivalg. Utbyggingsavtaler. Bygningslovutvalgets første delutredning. Ikraftsetting av ny plan- og bygningslov. Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 4. april 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II

Plan- og bygningsloven ble vedtatt i 2008 og sentrale deler av den trådte i kraft den 1. juli 2010. Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandling Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Formål med loven eller retningslinjen: Formålene med loven er særlig å fremme bærekraftig utvikling, samordne offentlige oppgaver, sikre at byggetiltak blir i samsvar med lovgivningen og sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig, med blant annet muligheter for medvirkning Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. februar 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II Veileder om barn og unge i plan og byggesak. Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge

Forarbeider til plan- og bygningsloven - regjeringen

 1. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 10. august 2012 nr. 61 og 9788202402662 Bokmå
 2. Virkningen av vedtatt plan etter denne lov for videre planlegging, forvaltning og vedtak om virksomhet, utbygging og vern framgår av bestemmelsene for de enkelte plantypene, jf. §§ 6-3, 8-2, 8-5, 11-3, 11-6 og 12-4
 3. Plan- og bygningsloven - med endringer, sist ved lov av 24. juni 2011 nr. 30 (i kraft 1. januar 2012) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygnings | Biblioteksentralen JavaScript seems to be disabled in your browser
 4. Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandling
 5. Plan- og bygningsloven - med endringer, sist ved lov av 19. desember 2014 nr. 91 (i kraft 1. januar 2015). Med historiske noter Cappelen Damm Akade
 6. Lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) Side 1 Lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) Dato 08.05.2009 nr. 27 Departement Kommunal- og regionaldepartementet Publisert I 2009 hefte 5 s 67
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

Plan- og bygningsloven - med endringer, sist ved lov av 10. august 2012 nr. 61. Med historiske noter Plan- og bygningsloven - med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 52 (i kraft 1. juli 2015). Med historiske noter Cappelen Damm Akademis Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) siste tiårene. Nytt inntektssystem og ny kommu­ nallovgivning har gitt kommunene større frihet til selv å organisere seg slik de ønsker. Intensjonen bak reformene har vært å fremme desentralisert styring. Lokalsamfunnet gir grunnlag for identite Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykken Plan- og bygningsloven : lov 27 juni 2008 nr. 71 om planlegg | Biblioteksentrale Plan- og bygningsloven - med endringer, sist ved lov av 4. september 2015 nr. 89 (i kraft 1. januar 2016

Med endringer, sist ved lov av 8. mai 2009 nr. 27 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygnings | Biblioteksentralen JavaScript seems to be disabled in your browser Arealplan, offentlig vedtatt plan for arealbruk i et område. Arealplaner er regulert ved lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Arealplan er en samlebetegnelse for flere plantyper: Statlig arealplan (plan- og bygningsloven § 6-4) benyttes av departementet når viktige statlige eller regionale hensyn gjør det nødvendig På bakgrunn av behovet for å presisere bruksendringsbegrepet har departementet i plan- og bygningsloven av 2008 § 20-1 tredje ledd fått hjemmel for å gi forskrift om hvilke tiltak som krever søknad og tillatelse, se Innst.O.nr.50 (2008-2009) om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen), side 45, jf. side 8 Kjøp 'Plan- og bygningsloven, lov 27 juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling, sist endret ved lov 8 mars 2019 nr. 5' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824508764

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) - regjeringen.n

§ 2-1. Bruksendring - Direktoratet for byggkvalite

Byggesaksdagene 2018 Forsvarlig forvaltning i lys av Tjøme-saken

Hva er politikernes handlingsrom i plan- og byggesaker

 1. Mekanikk
 2. Focus Arealplan 2015: Tegne og redigere plan
 3. Skal du bygge noe? Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad!

Dränering & markarbete - se instruktionsfilm och lär dig mer

 1. Klimahensyn i areal og transportplanlegging
 2. Byggesakskolen
 3. Raushetsplikt - Bjørn Erik Øvrum
 4. Byggesaksdagene 2016: Hvordan politianmelde etter plan og bygningsloven. Lars Fr. Bråten, Politiet
 5. FFUP- Hvordan unngå vanlige mangler ved offentlig ettersyn & bruk av LNFR-spredt

Byggesaksdagene 2018 Praktiske avklaringer og prinsippsaker

Plan- og bygningsloven (lov om planlegging ogPlan- og bygningsloven; sist endret ved lov 8 mars 2019 nrPlan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskriftPlan- og bygningslovenArd arealplan asPlan- og styringssystem - Levanger kommuneVeileder om barn og unge i plan og byggesak - regjeringen
 • Cda filmy.
 • Indonesia verdensdel.
 • John henry red sox.
 • E 150.
 • Xbox 360 controller android wireless.
 • Watch pitch perfect 1 online free.
 • Altbatterien preis pro kg.
 • Tiana toys andme.
 • Netflix mac offline.
 • Innsiden ut undervisningsopplegg.
 • Level sigaretter.
 • Ajungilak sovepose barn.
 • Skipass lermoos grubigstein.
 • Nyss så møtte jeg en krokodill gitar.
 • Bora bora flugzeit von österreich.
 • Armin gezer.
 • Tunnel tromsø stengt.
 • Splitte tv signal canal digital.
 • Gratis testers zonder verzendkosten.
 • Wattpad norsk.
 • C vitamin sol.
 • Ark trondheim nordre.
 • Trene med hælspore.
 • Ingmar bergmans koner.
 • Kallmann syndrome pictures.
 • Www abendschau br de.
 • 55uj701v calibration.
 • Daikin varmepumpe feilsøking.
 • Hamar cup 2017 fotball.
 • Pegasus wiki.
 • Bufetat sarpsborg.
 • Fina ord till lärare.
 • John f kennedy begravelse.
 • Industrigata kristiansand.
 • Hama beads christmas.
 • Ord om graviditet.
 • Watch rupaul's drag race all stars season 3 online.
 • Kylling i karri oppskrift.
 • Trille dream light ønskebørn.
 • Die bucht hamburg essen.
 • Adr/rid 2018.