Home

Antall bønder i norge ssb

Jordbruk - SSB

Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke. Person og prosent. 4. kvartal Publisert 14. februar 2020; Personer Prosent; 2019 2018 - 2019 2018 - 2019; 1 Virksomheter i næring 09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass får landkode av Enhetsregisteret, selv om arbeidet kan foregå på sokkelen. Det samme kan også forekomme innenfor andre næringer Antall døde per 1 000 av middelfolkemengden har holdt seg stabilt fra 2014: 7,6 for menn og 8,1 for kvinner. Ifølge FN er dette relativt lavt i europeisk sammenheng. Imidlertid vil land utenfor Europa med unge befolkninger ofte ha en lavere total dødsrate Dette er Norge 2018: Sammendrag PDF (3.7 MB) 9. august 2017: Dette er Norge 2017: Sammendrag PDF (8.8 MB) 9. august 2016: Dette er Norge 2016: Sammendrag PDF (12.1 MB) 12. august 2015: Dette er Norge 2015: Sammendrag PDF (10.9 MB) 11. juli 2014: Dette er Norge 2014: Sammendrag PDF (7.1 MB) 15. mars 2009: Dette er Norge 2009: Sammendrag PDF (1.7.

Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt I Norge er en ganske stor andel menn og kvinner i arbeid. Kvinner inntok for alvor arbeidsmarkedet fra 1970-årene, og i dag er kjønnsfordelingen ganske balansert. Arbeidsstyrken består nå av nesten like mange kvinner som menn, men likevel er det norske arbeidsmarkedet kjønnsdelt - Korte sesonger Selv om det bugner av traktorer i Norge, går samtidig antall bønder ned. Det finnes i dag 45 000 aktive bønder i Norge, og hele 207 000 landbrukstraktorer, hvilket tilsvarer. Ifølge svenske og britiske forskere er bøndene en av de yrkesgruppene som står mest i fare for å forsvinne i løpet av de neste 20 årene. Utviklingen har imidlertid pågått lenge: I 1959 var det 200.000 gårder i drift i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stabilt antall bønder i Norge, men tallet på sauer og kyr

For statistikk over totalt antall bedrifter, dyr og arealer, også de som det ikke er søkt tilskudd over, vises det til statistikk utarbeidet av SSB og Budsjettnemnda for jordbruket. Landbruksdirektoratet utarbeider et stort datamateriale som kan brukes til å vise utviklingstrekkene i jordbruket Jordbruket i Norge sterkt preget av landets geografiske beliggenhet og naturforhold. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon Det meste ligger langs kysten, i fjordene og på flatbygdene i innlandet. Av hele landarealet er knapt tre prosent jordbruksareal, 70 prosent er uproduktive områder og 20 prosent er produktiv skogsmark Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe.Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og regionutvikling, arbeidsmarked, handel og samferdsel Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent Antall gårdsbruk har falt markant i Norge gjennom flere tiår, og i 2017 var nedgangen på 2,1 prosent til 38 037 gårder drevet av personlige brukere. I perioden 2012-2017 var som tabellen viser.

I 2016 var det 41.064 jordbruksbedrifter i Norge, noe som er 954 færre bedrifter enn det var i 2015 - en nedgang på nesten 2,3 prosent. Det viser foreløpige tall for 2016 som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tirsdag. Det betyr at det i snitt ble lagt ned 2,6 gårdsbruk i Norge hver dag i 2016 Antall husdyr Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene for Antall dyr - melkekyr/ ammekyr/ avlspurker/ sauer er basert på tall fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene Antall dyr - klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase. Noen som hvet om en konkret kilde som sier hvor mangen bønder det er i norge, og om tallet synker? heh, fikk høre at ssb.no var veien å gå, men fant ikke så mye statistikk der. På forhånd; Takk. Ps: Håper det ikke blir feilpost Strategi for SSB; Lover og prinsipper; Liste 2 av 3. Tjenester vis mer Om lukk. Kurs og seminarer; Kurs for skoleklasser; Statistisk sentralbyrås bibliotek; API med åpne data; Data til forskning; Statistikk på oppdrag; Informasjonstjenesten; Internasjonalt samarbeid; Liste 3 av 3. Jobb i SSB; For presse

Her er bonde-tallene som stupte under Sp - men øker under

 1. Antall bønder ble nærmere halvert da Sp hadde makten. hadde antall bønder steget til 4727, viser SSB-statistikk som NRK har fått utarbeidet. men det vi trenger i Norge er begge deler
 2. Når SSB sammenligner inntekt og formue, så ser de likevel ikke helt overraskende at det ofte er de samme menneskene som både har lav inntekt og lite i formue. Personer i Norge som var under EU sin lavinntektsgrense, hadde målt med median (personen i midten) en formue på bare 28 000 kroner i 2017
 3. Det er per i dag et overskudd av biobrensler i Norge. Deler av treforedlingsindustrien er lagt ned og sagbrukene har et overskudd av bark, flis og sagflis (Hellnes Consult 2016). Bioenergi eksporteres som energivirke, flis og bark (SSB 2016). Det er mulig å øke bruken av energivirke, flis, ved og bark i Norge
 4. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det per 1. januar 2019 var registrert 765.108 innvandrere i Norge. I tillegg er født 179.204 personer i Norge, men har foreldre født i utlandet

Dette får norske bønder i støtte - V

Flere kommuner opplever drastisk reduksjon i antallet bønder. - Bøndene har mange viktige funksjoner i bygdene, sier forsker - Totalt antall selvmord: 674 - 472 menn og 202 kvinner . Data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge - et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet En bonde får for eksempel 4.028 kroner i året av staten pr. mel-keku for de første 16 kuene, og deretter 2.072 kroner for hver av de ni neste. Tilskuddssatsen for avlsgris nummer én til 35 er 1.202 kroner pr. gris på en gård i Nord-Norge, mens tilsvarende sats for verpehøne nummer en til tusen er 24 kroner pr. høne. Bonden får 48,2

I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år. Rundt 130 000 av disse går tapt. Gjennomsnittlig mister altså en norsk bonde 6,5 prosent av alle sauene han slipper ut på beite. De fleste av sauene dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr Ifølge SSB-tall for registrerte medlemmer i trossamfunn, er det nå omtrent like mange katolikker som muslimer i Norge, 152.000 katolikker mot 153.000 muslimer. Men det er katolikkene som har størst vekst fra i fjor til i år, med 5% økning mot 3,3 % økning for muslimene

Sysselsetting, registerbasert - SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) er hovedmyndigheten for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og produserer cirka 85% av den offisielle norske statistikken.I tillegg til egen statistikkproduksjon, har SSB ansvaret for å samordne utvikling, utarbeiding og formidling av all norsk offisiell statistikk Antall godkjente spesialister per 19.10.2020 samt historikk 2008- 2020 med fordeling på kjønn Godkjente-spesialister-fordelt-pa-kjonn-2008-2018-ifolge-ssb-og-dnlf-19-10-2020.xlsx Last ne

Døde - SSB

medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om. Hoteller (antall) 852: 932: 920-80-8,6: Landet: Rom (antall) 66 013: 81 004: 78 748-14 991-18,5: Landet: Senger (antall) 141 877: 174 895: 167 471-33 018-18,9: Landet: Rom-døgn: 14 060 823: 17 172 863: 16 694 631-3 112 040-18,1: Landet: Solgte rom: 5 786 004: 9 551 627: 9 165 758-3 765 623-39, Også Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal er fylker med mange melkekyr, og samlet sett utgjør disse fylkene 80 prosent av melkekubestanden i Norge. Fra 1.3.2019 til 01.03.2020 ble antall melkekyr på landsbasis redusert med ca. 6800 dyr. Antall melkekyr ble redusert i alle landets fylker med unntak av Viken Befolkningen i Norge fortsetter å øke og teller 5,3 millioner ved inngangen til 2018. Antall og andel innvandrere har økt kraftig gjennom de siste tiårene. Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkningen over 67 og 80 år vil øke. Flere bor i byer og tettsteder. Flere bor alene, det gjelder både yngre voksne og eldre

Artikler og publikasjoner Dette er Norge - SSB

Befolkningen - SSB

Tall for gjennomsnittlige sysselsatte per bedrift i 2018 kommer når SSB publiserer sysselsettingsstatistikken for 2018 i mars 2019. OBS: Det er et brudd i SSBs statistikk fra 2016. Endringer i SSBs registergrunnlag gjør at flere bedrifter er registrert uten sysselsatte i 2016 enn tidligere - og (tilsvarende) færre bedrifter er registrert med 1-4 sysselsatte Det gjør at de største byene også driver den totale boligveksten i Norge. Oslo, Bergen og Trondheim har største vekst. Hver av byene fikk over 1.000 nye boliger i fjor, ifølge SSB-tallene. I takt med befolkningsøkningen har antallet boliger i Norge steget jevnt og trutt oppover. Snittet har vært 27.300 nye boliger i året, ifølge SSB. Antall personer som er 70 år eller mer i Norge forventes å mer enn dobles fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060. Antall som er 80 år eller mer vil øke fra 222 750 i 2018 til 697 000 i 2060. Befolkningen som helhet forventes å øke til om lag 6,5 millioner i 2060 (SSB, 2018)

Antallet unge bønder har falt fra rundt 18.000 til under 8.000 på tolv år. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet gårdbrukere under 40 år var nede i 7.837 i fjor, en nedgang. Blant bosatte i Norge blir 12 prosent av befolkningen behandlet for skader hvert år, og skader er en stor utfordring for folkehelsen. For å kunne forebygge omfanget av skader og ulykker er det viktig å kunne beskrive utviklingstrekk og egenskaper ved hendelsene. Det har gjennom flere år vært en nedgang i antall dødsulykker, men. Til Norge kom det i årene 2004-2016 nesten 240 000 arbeidsinnvandrere. Nesten 160 000 av dem var fra EUs nye medlemsland, ifølge SSB. Polakker i Norge. Mange mannlige arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa jobber nå i norsk byggebransje Historie Årsaker til innvandringen. De første somaliere som bosatte seg i Norge var sjøfolk og deres familier som kom til landet på slutten av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene, noen år før borgerkrigen brøt ut for fullt i 1991. En mindre gruppe kom til Norge på midten og slutten av 1980-årene som flyktninger på politisk og eller humanitært grunnlag fra Nord Somalia, fra det. 10.427 registrerte hindu medlemmer totalt i Norge for september 2018 (Regjeringen), som er ca. 1.4 % av registrerte trossamfunn. 3.654 er antall registrerte medlem av Sikhismen for hele Norge oppgitt for 1.1. 2017 av SSB. Januar 2018 fra SSB: Landbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre)

Arbeid - SSB

Norske bønder har fem traktorer hver - Dagblade

Siden 2001 er antallet personer med fast eiendom i utlandet nesten tidoblet. I 2017 eide 75 000 personer eiendom i utlandet. Spania og Sverige er landene som har fristet flest, etterfulgt av Frankrike og Tyrkia. Ved inngangen til 2019 var det 468 000 fritidsboliger i Norge Antall dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersjusterte rater. Figur: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Tabell 1. Dødsfall som følge av kreft og hjerte-karsykdommer i 2016 og 2017. Norge har som mål å redusere tidlige dødsfall av de ikke-smittsomme sykdommene med 25 prosent innen 2025

De siste 55 årene er sju gårdsbruk daglig blitt lagt ned i

Til sammen var det rundt 12.500 familieinnvandringer til Norge i fjor. Det er 400 færre familieinnvandringer sammenlignet med i 2018. Dette utgjør en tredel av alle innvandringene til Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det var i tillegg i overkant av 3.000 personer som kom t I 2009 sluttet 101 bønder som svineprodusenter. Det tilsvarte 3,4 prosent av alle. De gjenværende bøndene blir derimot større og antallet purker er i dag høyere enn for ti år siden Hurum er ei bygd og en tidligere kommune, som fra 2020 er en del av den nye kommunen Asker i Viken.Hurum lå før 2020 i tidligere Buskerud fylke og utgjør den søndre delen av halvøya Hurumlandet.Kommunen grensa i nord til Røyken kommune, og er omgitt av Oslofjorden, Breiangen og Drammensfjorden.Ved Oslofjorden grensa Hurum til Frogn, Vestby, Moss, Horten og Re

Når SBB får inn rapporter om døde, så er det alltid en viss forsinkelse. En uke bakover har de erfaringsvis fått rapport om 65 prosent av dødsfallene og to uker bakover 85 prosent av dødsfallene. Men går statistikerne 4-6 uker bakover i tid, så føler de seg ganske så sikre på tallene sine for antall døde i Norge Antallet bønder som har mer enn fire millioner kroner i gjeld øker betydelig. Snaut 5.200 bønder falt i denne kategorien i 2014. Det tallet økte til 6.152 i 2016. Tall for 2017 kommer om noen måneder. - Må leve med høyere belåning. Bankene forteller at det er blitt stadig vanligere med 10 millioner eller mer i lån til en gårdbruker Dette er 100 flere enn i 2016, men langt færre enn i 2015, da 31 145 personer søkte om asyl i Norge. Før 2016 har ikke antallet vært så lavt siden 1997, da det ble registrert 2 273 asylsøkere . Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikk og analyser om innvandring, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 122.690 menn og 20.752 kvinner ble siktet for lovbrudd i fjor, ifølge SSB. I alt 2.928 under 15 år ble i 2019 siktet for lovbrudd, noe som er 52 prosent flere enn i 2015. Alle disse sakene henlegges av politiet da den kriminelle lavalderen er 15 år. Vi må tilbake til 2010 for å finne et høyere.

Dersom vi for eksempel fordeler antall storfe i verden likt på verdens befolkning, får hver person 0,2 storfe. Fordeler vi på samme måte antall storfe i Norge på Norges befolkning, får hver nordmann 0,16 storfe. For USA er tallet 0,3 storfe pr person (Kilde Faostat og SSB SSB tror levealderen i Norge vil fortsette å øke jevnt i årene som kommer. Pandemien antas dermed ikke å føre til økt dødelighet, eller lavere levealder. Antall eldre i Norge vil øke. Antall arbeidsledige steg med 1,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser, Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB. Antallet arbeidsledige personer økte fra 109.000 i 3. kvartal. Som et ledd i plan- og budsjettprosessen lager utlendingsforvaltningen anslag over antall asylsøkere til Norge de kommende 12 - 24 månedene. Anslagene gjennomgås fire ganger årlig og baseres på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid Landbrukspolitikken i Norge er til for hele landet. Dagens Næringsliv tror den er et egoistisk påfunn fra bøndene og hinder for norsk sjømateksport

Utviklingstrekk i norsk jordbruk - Landbruksdirektorate

Hvor mye produserer de norske bøndene? Her finner du tall for antall gårdsbruk, gårdbrukernes inntekt og produksjon av korn, grønnsaker, frukt og bær, samt tall for antall husdyr og slakt til mat. Jordbruksareal. Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m2 Nå viser det seg at et ukjent antall såkalte papirbønder Det er om lag drøyt 46.000 aktive bønder i Norge. - Vi har forholdt oss til SSB og Budsjettnemnda for jordbrukets tall og. Vi kaller ikke det en nedgang. Ser vi lengre bakover, viser SSB sin rapport fra 2017 at salget i 2001 var 518,7 tonn virkestoff. Siden da har tallene gått både opp og ned, mens samla jordbruksareal i Norge er redusert med drøyt 5 prosent, ifølge SSB Offentlig sektor står for noe under en tredjedel av alle sysselsatte i Norge, ifølge en sammensetting av SSB-tall presentert på KommuneProfilen.no.. Ved inngangen til 2018 jobbet rundt 835 000 personer i en virksomhet underlagt staten, fylkeskommunene eller kommunene (31,8 prosent) Historisk legestatistikk og helsepersonellstatistikk fra SSB 1970- 1986 Legestatistikk 2008- 2017 SSB. Hva synes du om denne siden? Gi oss tilbakemelding. Nyhetsredaktør Vilde Baugstø. Ansvarlig redaktør Knut E. Braaten. Henvendelser om nettsidene. Telefon 23 10 90 00. Kontakt oss Om.

jordbruk i Norge - Store norske leksiko

I følge SSB er Troms og Finnmark den minste regionen når det kommer til antall bruk innenfor jordbruk og husdyrhold i Norge i 2018. Gjennomsnittsalderen på en bonde i Troms og Finnmark er 52 år, den samme som på landsbasis SSB: Antall innvandrere i Norge dobles fram til 2060. Antall innvandrere i Norge vil i 2060 være 1,7 millioner, ifølge SSBs befolkningsframskriving St. nr.45 (2012-2013) viser til at et anslag i Norge kan ligge på 1,5 prosent av befolkningen. Folketallet i Norge ifølge SSB er på 5.367 580 personer i 4. kvartal 2019. Hvis vi for enkelthetsskyld runder dette ned til 5.3 millioner så vil beregning på 1,5 prosent som Meld. St. nr. 45 anslår tilsi 79 500 personer med utviklingshemming Liste over vannkraftverk i Norge viser de fleste norske kraftverk registrert av NVE som å være i drift. NVE tilbyr sin Vannkraftdatabase på nett i flere formater. NVE Vannkraft utbygd og ikke utbygd - med totaloversikt; NVE vannkraftdatabase; Vi mangler noen få registrerte kraftverk som det ikke kan verifiseres hvor faktisk befinner seg

Antall drepte i vegtrafikken til og med oktober 2020. Antall drepte i vegtrafikken til og med oktober 2020. Hopp til hovedinnhold. Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Norge. Se SSB sine sider for Norges offisielle statistikk på trafikkulykker. Kontaktpersoner i Statens vegvesen: Fylker. Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt I Norge har vi ligget under dette nivået siden midten av 1970-tallet. 1,56 var det gjennomsnittlige antall fødte barn per kvinne i fruktbar alder i 2018. Dette er det laveste noen gang i Norge. Samlet fruktbarhetstall i utvalgte lan Samtidig som antall aktive bønder har holdt seg noenlunde stabilt siden i fjor, viser den foreløpige oversikten at tallet på melkekyr i 2019 har gått ned med nesten 9.000 sammenlignet med endelige tall for 2018

Norges demografi - Wikipedi

Antall og andel > Din Region Modulen belyser innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk per 1. januar. Statistikken i denne modulen omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre De siste ti årene har antallet økologiske bønder falt jevnt og trutt. I 2009 var det rundt 3.000 bønder som drev økologisk, nå er tallet under 2.000. Regjeringen har i mange år hatt som.

Norges befolkning - Store norske leksiko

 1. - Norge blir et land med flere rullatorer enn barnevogner, sier demograf Marianne Tønnessen til NTB. Hun er ansvarlig for SBBs beregninger av hvordan befolkningen vil se ut i fremtiden. Innvandring. For to år siden mente SSB at det ville være 1,7 millioner innvandrere i Norge i 2040. Nå er anslaget justert ned til 1,3 millioner
 2. SSB påpeker at det var nesten 10.000 innvandrere fra Syria ved inngangen til 2016, mens det ett år seinere var over 20.000. Med den innvandringen det fortsatt er fra Syria, vil nok landet raskt være blant de største muslimske landene i Norge, slår SSB fast. Så det er lite som tyder på at antallet muslimer vil være nedadgående fremover
 3. Etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har antallet arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge vært i sterk vekst. Finanskrisa satte en midlertidig demper på veksten, målt i antallet nye arbeidsinnvandrere (se figuren over). Deretter så vi en rask opptur igjen, med toppunkt i 2011. Etter dette har vi sett en jevn nedgang, ifølge SSB-tallene
 4. Figuren fra SSB viser hvordan antallet direkte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge har utviklet seg siden oppstarten på 1970-tallet, basert på tall fra Nasjonalregnskapet. Sysselsatte i bedrifter som kun leverer deler av sin vare- og tjenesteproduksjon til petroleumsnæringene er ikke inkludert i disse tallene
 5. I 1959 var det 198 000 jordbruksbedrifter i Norge. I dag er antallet 43525 (2013). Antallet gårdsbruk er, ifølge tall fra SSB, redusert med 38 prosent de siste 25 årene
 6. SSB skriver at de antar at korona ikke vil føre til noe økt dødelighet i Norge, og at flesteparten av de som har omkommet uansett hadde kommet til å dø i løpet av kort tid
 7. Statistikken fra SSB består av to kategorier, såkalte friskoler, som utgjør 4,0 prosent, og rene privatskoler, som ikke får støtte av det offentlige, og som utgjør 0,2 prosent. - SV er ikke imot privatskoler som tilbyr alternativ pedagogikk, men utviklingen i antall privatskoler er nå så stor at det truer den offentlige fellesskolen

SSB utfører flere slike utvalgsundersøkelser hvor spørsmål om funksjonsevne er inkludert. Utfordringer ved utvalgsundersøkelser. En utfordring ved bruk av utvalgsundersøkelser er at det ikke finnes standardiserte spørsmål for å identifisere og avgrense antall personer med nedsatt funksjonsevne i befolkningen 6. Hyttebygging. Antall hytter og areal. 2000-2018 Solgte hytter og hyttepriser 7. Solgte hytter. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig pris per hytte. 2000-2018 Hytteformidling 8. Hytteformidling. Overnattinger i hytter utleid gjennom hytteformidlere. 2000-2019 : Hytteturisme > Om innholdet

Bønder tjener over 100 000 kroner mer enn - Nettavise

På grunnlag av faktisk telling fra fire forskjellige datakilder for antall hjemmeunderviste elever i Norge, i skoleåret 2001/2002, på et utvalg på 44 av landets 436 kommuner, er det beregnet fem estimater for antall hjemmeunderviste elever i Norge i dette skoleåret.: E11, E12, E21, E22 og E23 Summen av de som jobber og de som er arbeidsledige kalles for arbeidstyrken. Sammenlignet med andre land er en stor del av befolkningen i Norge i arbeid. I juli 2018 var 70,3 prosent av.

Video: Nesten 1000 gårdsbruk ble lagt ned i fjor - Natione

Tabellen viser alle byer i Norge med minst 10 000 innbyggere i 2019. I norsk offentlig statistikk gis tall for befolkningen i såkalte tettsteder, et begrep som i geografisk språkbruk benyttes synonymt med by. Tettsted Innbyggertall (2019) Oslo 1 019 513 Bergen 257 087 Stavanger/Sandnes 225 020 Trondheim 186 364 Fredrikstad/Sarpsborg 113 622 Drammen 107 930 Porsgrunn/Skien 93 255 Kristiansand. Det var i overkant av 2,8 millioner jobber i Norge i 3. kvartal 2017, en økning på 49 000, eller 1,7 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2016 viser nye tall fra SSB. SSB: Vekst i antall jobber : Bygg.no - Byggeindustrie Antallet elbiler i Norge har eksplodert. Det strømmer elbiler til Norge, nå har vi akkurat passert 200.000 eksemplarer. - Norge skifter ut bilparken til nullutslippsbiler i rekordfart, likevel er fortsatt bare 7,2 prosent av alle personbiler og 1,1 prosent av alle varebiler elektriske SSB har delt jobbveksten inn i næringsliv og offentlig sektor. Tallene viser at netto jobbvekst i næringslivet var 46.000 siste året, mens offentlig forvaltning i staten og kommunene vokste med bare 12.000 jobber netto. Ved utgangen av første halvår i år var antall jobber i privat sektor dobbelt så høyt som i offentlig sektor

 • Biewer terrier temperament.
 • Stimulere til fødsel.
 • Kjøpe lær.
 • Gitarrenunterricht vöcklabruck.
 • Rottweiler valp tips.
 • Marshtomp stats.
 • Diktaturen.
 • Kaktus i kruka.
 • Nærøy kommun.
 • Audi rs6 finn.
 • Bus gatwick london.
 • Auto abo audi.
 • Bursdagsgave til 25 åring.
 • Befolkningstäthet danmark.
 • Efoy brenselcelle batterilader comfort 140.
 • Selskapskjole trondheim.
 • Hvorfor blir man nervøs.
 • Adrenogenitales syndrom frau.
 • Bøk500.
 • Ray charles wikipedia english.
 • Hvordan bli sponset på instagram.
 • Rocky balboa music.
 • Fredrik skavlan familie.
 • Hydrogenperoksid 30%.
 • Abiparty paderborn.
 • Vikings stream.
 • Labben sokker.
 • Panasonic lumix dmc g6 test.
 • Top 10 restaurants in berlin.
 • Massimiliano allegri.
 • Overenskomst for private anlegg 2016 2018.
 • Scientology graz.
 • Valerianische christenverfolgung.
 • Bursdagsgave til 25 åring.
 • Nattbriller test.
 • Fast fourier transform fft.
 • Baking med kesam.
 • Balboa water group llc.
 • Norsk nå leksjon 15.
 • Distribution of blood types in the world.
 • Bygge opp til første kyss.