Home

Aktivitetsdata npr

NPR-IDE skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode. RESH (Register for enheter i spesialisthelsetjenesten) RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data Aktivitetsdata for avtalespesialister 2018 8 1.1 Datagrunnlag Aktivitetsdata for avtalespesialistene er rapportert til Norsk pasientregister (NPR) per driftshjemmel og inkluderer alle praksissteder og vikarer som sorterer under den enkelte driftsavtale Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Hovedtall for 2. tertial 2019 med endring fra 2. tertial 2018 • Nesten 127 000 personer fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne, det var en økning på 2,1 prosent fra året før Rapporten baserer seg på aktivitetsdata fra institusjonenes pasientsystem som er innrapportert til NPR ved bruk av rapporteringsformatet NPR-melding. Behandlingsaktivitet innenfor psykisk helsevern for barn og unge i regi av private avtalespesialister inngår ikke i datagrunnlaget for denne rapporten registrering av aktivitetsdata innen psykisk helsevern. Ordet «registrering» er nå erstattet med «rapportering». Rapporteringsveilederen peker dermed tydeligere til krav mot rapportering i henhold til NPR - melding (versjon 53.1.1) Dette for å presisere at rapporteringsveilederen skal vise hva so

Registrere og rapportere data til NPR - Helsedirektorate

NPR gir tilbakemeldinger på feil og mangler til sektoren aktivitetsdata i psykisk helsevern (IS-1541), veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (IS-1787) eller regelverket for innsatsstyrt finansiering for de Søk om innsyn i egne helseopplysninger i NPR. Registrere og rapportere data til NPR. Statistikkalender. Vitenskapelige publikasjoner basert på data fra NPR. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rapport. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge Fremgangsmåte for å opprette/sende rapport til NPR. Åpne dialogen «Generer og send NPR Rapport» ved å velge «NPR Rapport» fra verktøymenyen (tannhjulet nederst til høyre) i PsykBase. Skal du sende inn Ventelistedata og ikke Aktivitetsdata, bytter du om på dette med knappene for rapporttype Aktivitetsdata benyttes blant annet til den aktivitetsbaserte finansieringen. NPR-data vil da bli pseudonymisert for sammenstilling med pseudonyme Reseptregisterdata. § 3-1 gir hjemmel for utarbeidelse av statistikk. Det innebærer at resultatet av behandlingen, herunder sammenstillingen, er anonyme opplysninger

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2017

Avtalespesialister Innkalling av aktivitetsdata for 2012 Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering Avdeling norsk pasientregister Deres ref.: Vår ref.: 12/9310-1 Saksbehandler: Marte Kjelvik Dato: 19.11.2012 Norsk pasientregister (NPR) har som formål å innhente, kvalitetssikre og stille til rådighet pasientdata fra spesialisthelsetjenesten til bruk i oppfølging, styring. Aktivitetsdata i Norsk pasientregister Norsk pasientregister inneholder aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten. Innsamlingen startet opp med avidentifiserte data fra somatisk sektor i 1997, •Hjemlet i NPR-forskriften §2-4 Mottakers ansvar for kvalitetskontrol

Kvalitetskontroller av aktivitetsdata ved St.Olavs Hospital HF DRG-forum Tromsø 17. mars 2017 Anne Stenseth 1 . Daglig PAS-rapport Inneliggende pasienter med fylke > 20 og BKM kjøres/tertialdata leveres NPR 5 . Månedlige PAS-rapporter Dagkirurgi med påfølgende innleggels aktivitetsdata til NPR benytter felles rapportformat, nemlig den såkalte NPR- melding. NPR ønsker at også rehabiliteringsinstitusjonene skal rapportere på denne standardmeldingen. NPR har gitt signaler på at de allerede per dags dato er klare for mottak av NPR-melding. NPR- meldingen er vesentlig forskjellig fra dagens rapportering Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge. Mogseth, Elinor. Research repor aktivitetsdata. I tillegg kreves det avkryssing i «NAV-regnskap» for å få tiltak til «diagnose og tiltak» delene av «regningskortet» 1.7 Tilgang til NPR-rapporten Selve NPR-rapporten finner man under ^Personlig adm./NPR-Rapport _ For å få tilgang til denne funksjonen må man ha en avrysning i brukerkontoer som heter ^NAV-regnskap

Aktivitetsdata for somatiske sykehus i Norge har inntil 2017 blitt publisert i databaser driftet av Norsk Pasientregister (NPR). Fra 2017 oppdateres ikke lenger disse publiseringsløsningene. Om du har behov for data må det sendes søknad til NPR NPR Norsk pasientregister - et nasjonalt register for alle pasientkontakter innen spesialisthelsetjenesten. Rapportering av aktivitetsdata til Helsedirektoratet ved NPR er grunnlaget for ISF. Samdata Nasjonal årlig sammenlignende helsestatistikk basert på aktivitetsdata og regnskapsdata fra sykehusene Aktivitetsdata i psykisk helsevern. Av NSF, 08.07.2019 Del på Facebook Del på Twitter. Data slik de er rapportert inn til NPR fra PHV og TSB gir et feil bilde av den polikliniske aktiviteten både mht. antall polikliniske kontakter og hvilke helsepersonellgrupper som pasienten faktisk møter dc.contributor.author: Mogseth, Elinor: dc.date.accessioned: 2017-11-16T12:12:03Z: dc.date.available: 2017-11-16T12:12:03Z: dc.date.created: 2015-09-24T18:18:16

Norsk pasientregister (NPR) samler inn data fra hele spesialisthelsetjenesten og er dermed et av landets største helseregistre. Aktivitets- og ventetidsdata rapporteres inn fra somatiske sykehus, enheter innen psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne, rehabiliteringsinstitusjoner og avtalespesialister SINTEFs Brussel-kontor. Dette tilbyr vi. Karrier

Norsk pasientregister (NPR) - Helsedirektorate

Innsending av NPR-rapport - PsykBas

NPR-data UNN 2003 23819 131443 948 4968 14059 128526 Fradrag friske nyfødte -1173 -4577 Fradrag Mellomveien -94 -1744 Fradrag TMS -9 -28 Grunnlag aktivitetsdata UNN 22543 125094 Fradrag barn (≤16 år) -3523 -14507 -59 -159 Grunnlag ny A-fløy, andre voksenavd. 19020 110587 889 4809 Kilde: NPR statistikk 200 10.1 Aktivitetsdata til NPR Virksomheten skal rapportere til Norsk Pasientregister (NPR) om pasienter som er behandlet med grunnlag i avtalen, på det format NPR til enhver tid fastsetter. 10.2 Pasientskader skal meldes elektronisk til Kunnskapssenteret, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Alvorlige hendelser skal umiddelbart varsles til Hels - Rapportering av aktivitetsdata til NPR ble obligatorisk for alle avtalespesialister innen somatikken fra 2006, og fra 2007 for psykisk helsevern. - I 2009 var det registrert 751 avtalespesialister innen somatiske fagområder hos NPR NPR-ident skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode. Pasienter som i rapporteringsøyeblikket ikke har noen form for gyldig fødselsnummer skal rapporteres med fødselsdato med format ddmmyy og med Type personidentifikasjon (typeID) lik 9 Annet Nasjonale aktivitets- og pasientdata som NPR forvalter er avhengig av komplett og korrekt rapportering fra alle behandlingsstedene. I dette kapitlet gjør vi rede for kvalitet og kompletthet ved innrapporterte aktivitetsdata for 2008. Psykisk helsevern voksne er en sektor med betydelige utfordringer i så måte

Rapporteringsmåten som NPR-melding blir levert på. Andre begreper. BUPdata Pasientsystemet BUPdata er levert av Visma Unique (tidligere Hiadata AS). XML-meldingene med aktivitetsdata for 2004 er fra versjon BUPdata 2005 som ble tatt i bruk primo februar 2005. Tiltak Tiltak kan være direkte eller indirekte Lenke: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste. Utgiver: Norsk pasientregister (NPR) Denne rapporten inneholder aktivitetstall for den somatiske delen av spesialist-helsetjenesten i Norge for driftsåret 2010. Data som presenteres her beskriver aktiviteten ved somatiske sykehus,. Aktivitetsdata habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 17. september 2013 . bestille tall direkte fra NPR og produsere rapporten selv. Tall som vil bestilles er: 19.09.2013 . Ny rappor Analysesenteret er et konsulentselskap som tilbyr opplæring i medisinsk koding og koderevisjoner, kvalitetssikring og analyse av pasientadministrative data fra norske helseforetak og sykehus, samt analyse og dokumentasjon av kostnader på pasientnivå (KPP - kostnad per pasient)

Variable NPRID_REG: Status for kobling mot ident-melding Descriptive Text. Angir status for kobling mellom pasient i innrapporterte aktivitetsdata og fødselsnummer rapportert i en egen separat melding (NPR-Ident) Aktivitetsdata i SSBs statistikk, som for eksempel antall konsultasjoner og liggedager, er hentet fra NPR. Luftambulansetjenesten HF Opplysninger om aktivitet og årsverk i luftambulansetjenesten bestilles fra Luftambulansetjenesten HF. Årsverk for luftambulansetjenesten ble innhentet for første gang i 2004

Datakilde: Norsk pasientregister (NPR)4 Bearbeiding, aggregering og rapportering av data: Indikatoren utarbeides på grunnlag av registrert aktivitetsdata fra helseforetakene som innrapporteres til Norsk pasientregister. Nasjonal rapportering av indikatoren skal skje på helseforetaksnivå 10.1 Aktivitetsdata til NPR Virksomheten skal rapportere til Norsk Pasientregister (NPR) over pasienter som er behandlet med grunnlag i avtalen, på det format NPR til enhver tid fastsetter. 10.2 Pasientskader Pasientskader skal meldes elektronisk til Kunnskapssenteret, jf Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 4.1 Bakgrunnen for opprettelsen av NPR 30 4.2 Innholdet i NPR 31 4.3 NPRs formål 34 4.4 Forslag til utvidelse av NPRs formål 35 5 Pasientregistre i de andre nordiske land 37 5.1 Danmark 37 5.2 Finland 39 5.3 Sverige 40 5.4 Island 41 5.5 Oppsummerende oversikt over Nordiske pasientregistre 42 6 Alternative registerformer for NPR 4 SHdir FHI DÅR NPR RHF RHF NORKAR RHF RHF Hjerteinf Slag HF xx. • Aktivitetsdata i NPR er derfor av begrenset verdi i et forebyggingsperspektiv -Skiller ikke mellom ulike årsaker til skader (ulykke, vold, villet egenskade) -Kan ikke brukes til å identifisere viktige ulykkestyper (trafikk, arbeid, fall, hjemmeulykker, fritidsulykker osv. Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern Lenke: Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern Utgiver: Helsedirektorate

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger

Rådgiver, aktivitetsdata og analyse Oppfølging av rapporter fra NPR og aktiv bidragsyter for å forbedre kvaliteten på disse. Radiographer Oslo University Hospital mar. 2009-des. 2016 7 år 10 måneder. Rikshospitalet Vascular and. Aktivitetsdata rapportert til NPR Datakvalitet! Klinikerenes administrative rolle Dokumentere aktivitet/medisinsk koding + Registrere refusjonskrav Dokumentere aktivitet/medisinsk koding + midlertidig videreføring av takstkoderegistreringer Riktig balanse mello Dei helseregistra som er nytta i studien er Norsk pasientregister (NPR) og aktivitetsdata for allmennlegane (KUHR) i Helsedirektoratet. Deltakarane er henta frå Tvillingundersøkingane ved Folkehelseinstituttet. Av dei 2272 som blei intervjua hadde 249 depresjon, 159 ei angstliding og 90 alkoholmisbruk

Innkallingsbrev aktivitetsdata avtalespesialister

 1. Validering av opplysninger i NPR mot andre kilder (2) 20.03.2013 Datakvalitet i NPR 1997-2013 17 Riksrevisjonens rapport: • Omfatter feil på alle nivåer, fra feil på firetegnsnivå i ICD10-systemet til feil kapittel i ICD10-systemet • Omfatter også ombytting av hoved- og tilleggstilstandskode
 2. pasientregister (NPR). •Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten
 3. Avtalespesialister, små selvstendige virksomheter, er en viktig del av spesialisthelsetjenesten og omtrent 25% av polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten gjøres der. Avtalespesialistene er pliktige til å rapportere aktivitetsdata til NPR på lik linje med helseforetakene
 4. NPR-ident skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode. Pasienter som i rapporteringsøyeblikket ikke h. Summary Statistics. This variable is alphanumeric OPPRINNELS
 5. Han er overlege i ortopedi ved Stavanger universitetssjukehus og leder for prosjektet «Kvalitetssikring av aktivitetsdata», som skal sikre kvaliteten på de dataene som rapporteres til Norsk pasientregister (NPR)
 6. Helsedirektoråtet, NPR og Sintef. Deltåkerne hår tilrettelågt og beårbeidet dåtå, gjennomført ånålyser og beregninger, gjort fåglige vurderinger i gruppeprosesser og bidrått i årbeidet og i utårbeidelse åv råpporten. Prosjektledelsen hår i tillegg gjennomført møter med Ståtistisk sentrålbyrå , Sunhedstyrelsen og Regio

06.03.2007 | DRG forum, Overgangen til NPR-meldingen - Erik Hedlund | 8 Status: psykisk helsevern for voksne • Forutsetningene er ikke tilstede for å etterprøve kravene • Usikkerhet i kvalitet og kompletthet (aktivitetsgrunnlag helt ned i 50 %) • Rapporteringsnivået er forskjellig post vs. avdeling • Aggregert informasjon om konsultasjoner • Uttrekkene er dokumentert komplette for. Norsk pasientregister har samlet aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten siden 1997. Innhenting av fødselsnummer startet i 2008, og nå er fem årganger med personidentifiserbare data fra spesialist-helsetjenesten tilgjengelig for forskning og analyse. Det har allerede gitt viktige resultater. Norsk pasientregister (NPR) samler in tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil fra 2009 rapportere aktivitetsdata til Norsk pasientregister (NPR). For tiltak som ligger inn under kommunal forvaltning er det per i dag ikke et system for å videreføre rapporteringen. Året 2008 er således det siste det registreres og rapporteres data i pasient- og klientkartleggingsformatet

SINTEF Open: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn

Overvåking av antibiotikaforbruk - Antibiotika

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2020. Side 1 Statistikk fra spesialisthelsetjenesten - Avdeling helseregistre Type data Aktivitetsdata Sektor Psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Periode 2. tertial 2019 Register Norsk pasientregister Dato publisert 25.10.2019 Aktivitetsdata for psykisk. 04.10.2007: Aktuelt i foreningen - Etablering av et nasjonalt register for aktivitetsdata for alle avtalespesialister medfører nye rutiner for registrering og rapportering Helsedirektoratets rapport «Aktivitetsdata for spesialisthelsetjenesten siden enheter som bruker DIPS ikke før da klarte å rapportere riktige tall til NPR for avviste henvisninger, skriver han i en e-post. DIPS er IT-systemet helseforetakene og -institusjonene benytter seg av RHF - 1. Partene 9' februar 2017 Avtaleparter er Sigma Nord AS, heretter halt virksomheten (org.nr. 976 ¿92 888), og Helse Nord RHF (org. nr. 888 658 752), heretter kalt Helse Nord RHF elle

Ansvarlig redaktør: Merete Holtermann. Helsebiblioteket.no - Nyttig på nett for helsepersonel pasientregister (NPR). • Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata • Rapporten er korrigert pr juli 2020 grunnet mangler i datagrunnlaget på tidspunktet for datauthenting i jan 202 Heise Nord RHF - TSB 9. februar 2017 11 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 Avregning Pasienter fra andre regioner (gjestepasienter) 12 Prisregulerin I 1. Partene Avtaleparter er Stiftelsen Fossumkollektivet, heretter kalt virksomheten (org.nr. 971 474 483), og Helse Nord RI-IF (org. nr. 888 658 752), heretter kalt Helse Nord RH •Aktivitetsdata i form av liggedøgn er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR). •Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Aktivitetsdata (NPR) og demografi (SSB) • Beregning av effekten av befolknings-utvikling Vurderinger utover demografi • Sykdomsutvikling og tilbudsendringer • Omstillinger • Samhandling kommune og hjem (teknologiutvikling) Beregning av kapasitets- og arealbehov • Utnyttingsgrader, åpningstider, arealstandarder • Ambisjonsnivå. PsykBase er det mest utbredte journalsystem blant privatpraktiserende psykiatere og psykologer. PsykBase er brukervennlig og er skreddersydd for psykoterapeuter www.npr.no). Hva er NPRs oppgave? Sykehusene rapporterer aktivitetsdata til NPR - kan du finne ut hva de innrapporterte dataene brukes til? 3) Gå inn på hjemmesidene til Fritt Sykehusvalg (www.sykehusvalg.net). Du kan f.eks prøve å finne svar på disse spørsmålene: Hva er den laveste og høyeste ventetiden på poliklinisk CT-undersøkelse

•Aktivitetsdata og beskrivelser fra NPR for psykisk helsevern for barn og unge •NBUP viktig kilde til informasjon. Helsedirektoratet 2. Nasjonal faglig retningslinje kjønnsinkongruens Helsedirektoratet 3 •Retningslinjen beskriver hvordan helsetjenesten til personer me aktivitetsdata for døgnbehandling, liggedager, dagopphold og polikliniske konsultasjoner for psykiatri både for basisåret og framskrivningsårene. NPR sitt datagrunnlag inkluderer både episoder som er registrert som ISF-berettiget og episoder registrert med annen finansiering. Demografisk framskrivning er gjort av NPR NPR-melding rehab. (Excel) Extensor 05 støtter rehabiliteringssentrene sin rapportering mot helseforetakene. Rehabiliteringssentrene rapporterer sine aktivitetsdata til Norsk Pasientregister. Denne rapporteringen omhandlet tidligere opphold og grunndata ift. hvert opphold www.npr.no). Hva er NPR? Sykehusene rapporterer aktivitetsdata til NPR - kan du finne ut hva de innrapporterte dataene brukes til? 3) Gå inn på hjemmesidene til Fritt Sykehusvalg (www.sykehusvalg.no) og finn svar på disse spørsmålene: Hva er den laveste og høyeste ventetiden på CT-undersøkelse i Region Øst Aktivitetsdata er analysert for alle oppholdssteder: de tre lokalsykehusene i NLSH, UNN Harstad og UNN Tromsø, andre HF og for private rehabiliteringsinstitusjoner. Aktivitetsdata for Nordlandssykehuset presenteres først. Alle analyser av aktivitetsdata er basert på tall fra Norsk Pasientregister (NPR) for 2014. NLS

Registrering og koding av pasientrettet aktivitet

Aktivitetsdata i psykisk helsevern - nsf

 1. besvares ut fra primærkoder registrert i NPR. • Forskning • Aktivitetsdata og styring • Kvalitetsarbeid • Finansiering - MEN ER ALTSÅ IKKE HOVEDFORMÅLET! • Det må legges vekt på å bedre datakvaliteten i NPR ytterligere. • Det må satses mer på å gi feedback til klinikere på det som registreres slik at motivasjonen for
 2. NPR 130 enheter i VOP 50 enheter i TSB 2 millioner pasienter per år 11 millioner kontakter per år . Aktivitetsdata i Norsk pasientregister AMK-data Spes.beh. av rusmiddelavh. Personskadedata Psykisk helsevern for barn og unge Psykisk helsevern for barn og ung
 3. istrative systemene)
 4. Sykehusene rapporterer aktivitetsdata til NPR - kan du finne ut hva de innrapporterte dataene brukes til? 3) Gå inn på hjemmesidene til Fritt Sykehusvalg (www.sykehusvalg.net) og finn svar på disse spørsmålene: Hva er den laveste og høyeste ventetiden på poliklinisk CT-undersøkelse? Hvor mange sykehus i.
 5. Veiledning til rapportering til NPR. Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR).Extensor 05 har. funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.. Selve rapporten består av to Excel-filer (en med data og en med id+personnummer)

Norsk pasientregister - en viktig kilde for forskning

Videre inneholder KUHR aktivitetsdata fra tannpleiere, tannleger, kiropraktorer, audiopedagoger, logopeder og ortoptister som får refusjon fra HELFO. NPR er Norges største helseregister med over 100 millioner pasientkontakter registrert i perioden fra 2008 frem til i dag Veiledning til rapportering til NPR. Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR).Extensor 05 har. funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.rapporteringen I fjor manglet aktivitetsdata fra 28 spesialister, 4 prosent av avtalespesialistene. Det kan ha bidratt til å forklare at de estimerte tallene for 2015 var noe høyere enn rapporterte tall for i fjor. NPR konkluderer derfor med at det kan se ut til at forbruket av polikliniske tjenester i fjor var ganske stabilt sammenlignet med 2015 Indikatoren utarbeides på grunnlag av registrert aktivitetsdata fra helseforetakene som innrapporteres til Norsk pasientregister. Nasjonal rapportering av indikatoren skal skje p Aktivitetsdata innen TSB er foreløpig ikke tilgjengelig, og undersøkelsen viser at det er kvalitetsproblemer knyttet til ventelistedata innen TSB. NPR har i løpet av de siste årene arbeidet for å bedre kvaliteten på historiske ventelistedata og på kvaliteten av dataene som rapporteres fra institusjonene til NPR

• NPR/Helsedirektoratet Aktivitetsdata for hele utvalget (fra 2008), diagnoser, behandling, ventetid/tid til behandlingsstart, dag/døgn/polimv. Identifisere pasienter med Debitor 20 som ev. ikke er i arbeidspopulasjonen i perioden, koble data om dem. Fastlegeregisteret + KUHR • SSB Høyest fullførte utdanning (NUDB) Koblings-nøkkel hos NPR både aktivitetsdata og situasjonsdata. Med aktivitetsdata menes data om behandlingsnivå (døgnbehandling eller poliklinikk), samt hvilke diagnoser og prosedyrer som er angitt. Det er bare aktivitet på enheter med avtale med de regionale helseforetakene som rapporterer til NPR

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge

 1. Mogseth, Elinor (2005) Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge driftsåret 2004. Trondheim, SINTEF Helse NPR. 46 s. Moseng, Ole Georg (2003) Ansvaret for undersåttenes helse 1603 - 1850. Oslo, Universitetsforl. 367 s. Norge. (1999) Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m. m. Oslo, Cappelen. 13 s.Norge
 2. registrering-av-aktivitetsdata-i-psykisk-helsevern Her finner du informasjon om NPR - hvilke kodeverk som skal benyttes - på hvilke tidspunkt i pasientforløpet det skal registreres opplysninger Ledersamling BUP 26.10.2017 . ICD-10-koding i BUP finner du i «FinnKode» Fra FinnKode kommer du til Retningslinjer for koding
 3. Vi har brukt aktivitetsdata (kilde: www.npr.no) for å sammenligne størrelsen på helseforetakene. Antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern for voksne 2012 er brukt som mål på aktivitetsnivå for psykisk helsevern, og antall døgnopp­ hold og dagbehandling for somatiske sykehus 2012 er brukt for somatiske helsetjenester
 4. Norsk pasientregister (NPR), Ventetider og aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten. Ventetider og pasienrettigheter. Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige advokater og jurister
 5. • Aktivitetsdata antas komplett. Dato inn-ut • Men vi mangler en offisiell «oppholdsgrupperer» • Tilstandskoder antas ok. Prosedyrekoder ikke på plass godt nok ennå. Heller ikke om funksjonsnivå eller annen pasientkarakteristika. • Kode for enhet innen institusjon ikke godt nok standardisert • Registrering av tvang ikke komplet
 6. Helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata innrapportert til NPR for 2009 Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisj onsbesøket: 10 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet i 200

Medienes bruk av NPR - NTN

Statsråden sier i Stavanger Aftenblad at ca. 1 500 pasienter har fått raskere behandling i fritt behandlingsvalg enn de ville ha fått uten ordningen. Hvor lenge har pasientene ventet før de velger behandling under fritt behandlingsvalg målt i snitt eller reelle tall, hvor mange av pasientene har ventet på behandling over gjennomsnittlig ventetid for sin pasientgruppe, og hvor mange. Helse Vest har ikke tall på dette, ettersom avtalespesialister er unntatt fra plikten til å rapportere ventetider til Norsk pasientregister (NPR). Helse Vest har i dag avtale med 24,2 årsverk for psykologer og 8 årsverk for psykiatere innen Helse Stavangers dekningsområde, én stilling mer enn for to år siden Kilde: Norsk pasientregister (NPR), aktivitetsdata for avtalespesialister 2009. Dagens Medisin 04/2011. Tillbake till RSS Nyheter Nyhetsbrev Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier. Klikk her. Del.

Datamangel stopper nasjonal rapport - Nyheter - Dagens Medisi

NPR FHI Sikker sone Ekstrahere aktivitetsdata Ekstrahere identitet Norsk helsenett Helsedata-melding Ident-melding FHI postkasse (fhi-ftps-mottak@edi.nhn.no) Helsedata-mappe Identitet-mappe DIPS Communicator HKR mottaksapplikasjon for NPR-data HKR_HELSE -Norsk pasientregister (NPR) •Aktivitetsdata somatikk •FMDS personskadedata -Nasjonalt traumeregister (NTR) -Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) med skadediagnose i NPR. Skader behandlet i primærhelsetjenesten •Om lag 500 000 personer ble i 2017 registrert med skadediagnose i KPR Helsedirektoratet - Seniorrådgiver. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata innrapportert til NPR for 2009; Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 5 pasientjournaler fra pasienter der terapien ble avsluttet i 2009. 5 journaler for pasienter under pågående behandling. Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Aust-Agder

 • Silje nergaard mann.
 • Geneva acoustica test.
 • Biltema oslo åpningstider.
 • Lyddempende laminat.
 • Undervannskamera til fiske.
 • David suchet dead.
 • Fußball aus papier basteln anleitung.
 • Kloramfenikol antibiotika.
 • Samfunnsfag eksamen 2016.
 • Tierarzt schwäbisch hall hessental.
 • Fotballdrakt barn.
 • Zachariassen sarpsborg sang.
 • Hvordan kjøpe gjeld.
 • Flekker tenner.
 • Gnuer drøvtygger.
 • Det gode norske juleøl.
 • Ballettschule zimmermann.
 • Baby 18 mnd språk.
 • Three js fog example.
 • Deko gitter.
 • Dessuten setninger.
 • Weiße wölfe mit blauen augen.
 • Wohnung mieten mit jobcenter berlin.
 • Gjeruldsen slottet.
 • Bester italiener mainz.
 • Bygge nær tomtegrense.
 • Sportverein würzburg frauenland.
 • Firehjuling.
 • Tangle teezer barn.
 • Db reisezentrum berlin.
 • Ringeren i notre dame online.
 • 4 zimmer wohnung münster.
 • Bender sicherheit.
 • Hva er en råbalanse.
 • Hdmi 1.4 4k.
 • Selg ikke skinnet før bjørnen er skutt engelsk.
 • Hvor mye plast kaster vi hvert år.
 • Dougie three lions.
 • Adhd test på nett.
 • Ebola i afrika.
 • Hofbräuhaus münchen parken.