Home

Naku utviklingshemming

Personer med utviklingshemming og koronavirus Naku

Personer med utviklingshemming og koronavirus. Her finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen Jacobsen K. og Bjerkan, B.(2014) Forebygging av psykiske vansker hos mennesker med utviklingshemming, NAKU. Kodeverket ICD-10 og ICD-11(2015),Oslo: Helsedirektoratet. Mæhle, Eknes og Houge (2011) Utviklingshemning, Årsaker og Konsekvenser. Universitetsforlaget. NAKU (2007) Helseoppfølging av personer med utviklingshemming. Opplæringslova. Fagrådet til NAKU hadde i forrige uke møte i Trondheim. Fagrådet er NAKUs rådgivende organ, og er ledet av kommuneoverlege for oppvekst og utdanning i Trondheim, Betty Pettersen. I møtet diskuterte medlemmene CRPD og forslag til nasjonal veileder «Gode helse-og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming NAKU anbefaler at filmen som er delt inn i 4 deler, inngår i opplæringen til alle som yter tjenester til personer med utviklingshemming i Norge. Den første filmen er på 24 minutter og tar opp grunnleggende forhold om psykisk utviklingshemming Moderat utviklingshemming innebærer forsinket utviklet språk, dette gjelder både evne til å uttrykke- og å forstå språket. Den språklige mestringen vil være begrenset også i voksen alder. Noen kompenserer svake språklige ferdigheter med tegn til tale

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) er et knutepunkt for utvikling av tjenester til utviklingshemmede i kommunene. NAKU formidler faglige ressurser i en kunnskapsbank som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. Vi vil bidra til at etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten knyttes sammen. I denne studien har NAKU intervjuet personer med utviklingshemming om deres opplevelse av selvbestemmelse og bruk av tvang og makt. Tidligere forskning knyttet til personer med utviklingshemming har internasjonalt og nasjonalt stort sett dreid seg om undersøkelser basert på informasjon gitt av ansatte, familie eller fra observasjoner Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...] Åpne artikke Mennesker med utviklingshemming, også kalt utviklingshemning, har begrensninger i sine evner til å lære og trenger mer enn andre støtte i hverdagen.Barnehagens og skolens oppgave er å gi barn, unge og voksne med utviklingshemming et pedagogisk tilbud som er tilpasset deres forutsetninger, og av samme kvalitet som det som gis andre.Mer om utviklingshemming

Diagnose: Psykisk utviklingshemming - ICD-10 Naku

utviklingshemming Personer med UH får ikke forsvarlig utredning og behandling av vanlige somatiske tilstander- dette til tross for generelt økt sykelighet NAKU (2007) -Helseoppfølging av personer med UH:.Alvorlig forsømt medisinsk.. NOU 2016:17 : «På lik linje» VG 27.januar 2019: Helsetilsynet refser tilbud til persone Ved oversendelse av søknad om sterilisering fra en person med en psykisk utviklingshemming, eller fra vedkommendes verge, skal det foreligge utfyllende opplysninger om søkers diagnose, prognose og/eller andre relevante lidelser, samt søkers tilstand og funksjonsnivå per dags dato (inkludert omsorgsevne og egenomsorg)

Naku

- Det ene er rent språklig, det å gjøre informasjonen forståelig. Mye av det som skrives og sies, er for mange vanskelig å forstå, sier Ellingsen, som leder Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming (Naku). Han er selv utdannet vernepleier og har doktorgrad i helsevitenskap og sosial omsorg. - Den andre utfordringen er forståelse Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Linda Barøy, Rådgiver 73559067 47244816 linda.baroy@ntnu.no. Kim Berge, Seniorrådgiver/ nestleder 73559377 40215922 kim.berge@ntnu.no. Karl Elling Ellingsen, NAKU - leder/ Professor - tlf. 90106240 73559386. Filmen om psykisk utviklingshemming. NAKU har laget en film om psykisk utviklingshemming som bør inngår i opplæring til alle som jobber i dette fagfeltet. Les artikkelen. Kunnskapsbasert habilitering. For å bedre kvaliteten på arbeidet med habilitering. Gå til E-Kurs Alvorlig/dyp utviklingshemming innebærer vansker som gjør at personen vil være avhengig av hjelp og støtte gjennom hele livet. Du finner mer informasjon om barn, unge og voksne med utviklingshemming hos Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (naku.no)

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming.. En film om hva utviklingshemming er og hvordan personer med utviklingshemming opplever sin hverdag. Målgruppen for filmen er primært ansatte i kommunale tjen.. Da Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, NAKU, ble opprettet for ti år siden, var nettopp dette formålet: Å bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner og få tilgang på forskning og fagutvikling ved høyskoler og universitet. I dag feirer de seks ansatte seg selv med et jubileumsseminar Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Dirk Lungwitz, sosiolog og ekstern ressursperson for NAKU, for å få gjennomført kartleggings-undersøkelsen. Målet var at kartleggingen skulle gi oss en bedre oversikt over kompetansesituasjonen i tjenester til personer med utviklingshemming, enn hv NAKU, Trondheim, Norway. 5,633 likes · 397 talking about this · 334 were here. Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (NAKU) NAKUs Kunnskapsbank. Veiviser til kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming. Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til de aller fleste temaene NAKU arbeider med. NAKU har også e-læring om helseoppfølging av personer med utviklingshemming Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemning, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og.

Filmen om psykisk utviklingshemming Naku

Utviklingshemming og depresjon | Naku Kunnskapsbanken fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming. Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til de aller fleste temaene NAKU har befatning med NAKU Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming fra , 100482880S4000029 - NAKU Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming NAKU, Trondheim, Norway. 5 746 liker dette · 340 snakker om dette · 333 har vært her. Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming Utviklingshemming og helse Oftere helsesvikt, men mindre tilgang til helsetjenester (NAKU, 2007, NAKU, 2008 og Bitsko, 2009) • økt risiko for å utvikle tilleggstilstander (Oeseburg mfl., 2011). • diagnostiseres mindre for livsstilsykdommer (Haveman et.al 2011) Økt forekomst av psykiske lidelser (NAKU 2007, NAKU 2008, Skullerud e

Moderat utvilklingshemming Naku

Temaet inneholder blant annet informasjon om utviklingshemming og aldring, nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse og kunnskapsbanken hos NAKU. Videre vil man finne artikler med innføring i psykisk utviklingshemming, filmer, webinar og podkastepisoder Opplæringsprogram hos NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utviklet et opplæringsprogram som skal heve kompetansen hos tjenesteytere til personer med utviklingshemming . Materialet tar opp sentrale sider ved helsetjenesten, helse generelt, helseforebyggende tiltak og helsesvikt med gjennomgang av noen aktuelle sykdommer NAKU, Nasjonal kompetansemiljø om utviklingshemming, har utarbeidet en egen temaside om ernæring og utviklingshemming. Her har de fått bidrag fra landets fremste fagmiljø til å skrive artikler, og de har publisert flere gode eksempler på godt arbeid innen ernæring på dette feltet

NAKU - Institutt for psykisk helse - NTN

 1. g (Helsetilsynet, 2017). Tilsynet avdekket store utfordringer knyttet til: styring og ledelse kompetanse hos tjenesteytern
 2. g er å bidra til gode tjenester til denne gruppen. Formålet er å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene
 3. utter er en innledning som tar opp grunnleggende forhold om psykisk utviklingshem
 4. g, men også andre kan ha interesse av informasjonen. Nettsidene ligger på NAKU sine sider her. Dere finner også eksempler på hvordan man kan informere utviklingshemmede om korona he
 5. g - Rundskriv. PDF. Søknadsmaler for melding, vedtak og dispensasjon. Mal for enkeltmelding - helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. DOC. Vedtaksmal - helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
 6. g Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjeneste
 7. g er en mangfoldig gruppe med svært ulike ressurser og behov, og som kan ha ulike roller i samfunnet, i familien, med venner, på skolen og i arbeidslivet. Psykisk utviklingshem

NAKU, Trondheim, Norway. 5,714 likes · 344 talking about this · 333 were here. Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming Forelesningene er utgitt i samarbeid mellom NAKU og Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms, LØKTA. Du kan lese mer om LØKTA og kompetanseutvikling hos ansatte i kommunene i magasinet Utvikling nr.2, 2011. Foredragsholdere er psykolog Stein Ketil Sauarlia og psykolog Jack Opdahl NAKU håper at prosjektet og satsingen «Til og fra» vil bidra til økt fokus og kompetanse i tjenestene rundt om i landet og at filmen som nå presenteres vil være et bidrag til økt bevissthet og fokus på psykisk utviklingshemming og personer med utviklingshemmings behov for gode tjenester

NAKU. 17. august 2017 · Det er mange fine folk som har bidratt til at vi nå har kommet så langt at vi endelig kan ha premiere på en grunnleggende film om psykisk utviklingshemming. Her er en liten teaser med Robin Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming (NAKU) var tidlig ute med å koordinere utarbeidelsen av lettfattelig informasjon om korona og smittevernregler. Videre kan det være viktig å tilby personer med utviklingshemming teknisk hjelp til å bruke digitale plattformer som kan sikre et minimum av sosial kontakt med venner og familie

Hva er faglig forsvarlige tjenester og hvilke utfordringer har personer med utviklingshemming med å få faglig forsvarlige tjenester NAKU, Trondheim, Norway. 5 639 liker dette · 298 snakker om dette · 334 har vært her. Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming Personer med utviklingshemming og koronavirus. På initiativ fra Helsedirektoratet har Aldring og helse, Stiftelsen SOR og NAKU utviklet en ny nettside om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppe er ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen Rettssikkerheten til personer med utviklingshemming handler om å ha tilgang til det man har rett på. Hvor finner vi kunnskap? Sarpsborg kommune har orientert seg i lovgivning, statlig føring og.. Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) har opprettet seksjonen Læringsportal på sitt nettsted.Første opplæringstiltak er Pasientrettighetslovens kapittel 4A. NAKU har fått i oppgave fra Helsedirektoratet å gi kommunene opplæring i Pasientrettighetslovens kapittel 4A i forhold til personer med utviklingshemming.. Hovedformålet med opplæringstiltaket.

Kunnskap og kompetanse | Naku

Selvbestemmelse og brukermedvirkning - Bufdi

Filmen (Om psykisk utviklingshemming) er en del av et nasjonalt kompetanseløft, prosjektet «Til og fra», som i løpet av høsten 2017 tar sikte på 20 regionale konferanser. . Prosjektet «Til og fra» bygger på kjernen av NAKU sin aktivitet for utvikling av gode tjenester i kommunene KARL ELLING ELLINGSEN, professor, leder Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)/ NTNU CATO BRUNVAND ELLINGSEN, master i habilitering, rådgiver NAKU/ NTNU Saken om brødrene. Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming. Gå til påmelding. Veileder for hvordan kurset kan gjennomføres finner du her: Veileder for gjennomføring. Om dette kurset. Dette kurset inneholder følgende leksjoner: Leksjon 1 - Taushetsplikt

Kunnskapsbanken fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming. Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til de aller fleste temaene NAKU arbeider med Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning, NAKU, har siden 2006 utviklet og driftet Kunnskapsbanken. Formålet med Kunnskapsbanken, som du finner du på www.naku.no, er å fungere som en veiviser til kunnskap og kompetanse som kan bidra til å sikre gode tjenester og levekår for personer med utviklingshemming Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) ved NTNU i samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) arrangerer et gratis seminar for tjenesteytere og andre interesserte NAKU, Trondheim, Norway. 5,839 likes · 278 talking about this · 337 were here. Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming

Språket er ofte forsinket utviklet hos personer med moderat utviklingshemming. Alvorlig psykisk utviklingshemming. IQ er mellom 34 og 20, og den mentale alder er mellom 3-6 år. Alvorlig psykisk utviklingshemming er nokså likt moderat psykisk utviklingshemming, men nivået på det den utviklingshemmede kan gjøre, er lavere Mandag 12. juni var NAKU til stede på en fagdag om søsken som pårørende. Fagdagen ble avholdt på og av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med FO Akershus. Siri Grundnes Brodahl er vernepleier og har skrevet boken Gi meg et smil. Hun snakket om sine erfaringer som søster til en jente med utviklingshemming og autisme

Kunnskapsbanken Naku

Utviklingshemming og menneskerettigheter ved NTNU. Her ble han støttekontakt for «Lars». I dag er han vernepleier, seniorrådgiver og nestleder i NAKU. I dette intervjuet forteller han om sin spennende vei dit! Vær den første til å kommentere Skriv en respons Avbryt svar. Epostadressen din vil ikke vises I NAKUs kunnskapsbank finner du artikler om utviklingshemming og psykisk helse. See more of NAKU on Faceboo Bo- og miljøtjenesten i Stjørdal kommune øver på bruk av smittevernutstyr sammen med personer med utviklingshemming. Dette gjør de for at personene skal bli kjent og trygg med utstyret. I denne filmen forteller avdelingsleder ved Bo- og miljøtjenesten Gudrun Lidal om arbeidet. Vi møter også ansatte og beboere som øver sammen NOU 0 7 P R I N T MEDI A - 2 0 4 1 0 3 7 9 M IL J Ø M E R K ET T R Y K E R I På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Om utviklingshemming -noen betraktninger rundt utredning og forekomst, samt relasjon til autismespekterforstyrrelser Internundervisning 7.Januar 201

Utviklingshemming www

Psykisk utviklingshemming, også kjent som mental retardasjon (MR) er en psykiatrisk diagnose som kjennetegnes av lavere kognitiv intelligens enn normalnivået (IQ under 70). Rundt 2% av befolkningen oppfyller kriteriene for en psykisk utviklingshemming Denne boken presenterer teoretiske, empiriske og ideologiske grunnlag for utviklingshemmedes deltakelse både i egne liv og i samfunnet.Forfatterne utfordrer også profesjonell praksis og spør om deltakelse kan være et mål for dem som yter tjenester til ut Blogger: Kim Berge, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) lanserte 8. september filmen Om psykisk utviklingshemming - Sykepleiere må lære mer om utviklingshemming. Sykepleierutdanningen gir ikke studentene nok kunnskap om personer med utviklingshemming, mener Camilla Westerberg, som var ferdig utdannet sykepleier våren 2020. naku.n NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) har publisert informasjon om koronavirus og tjenster til personer med utviklingshemming. Publisert 19.03.2020 Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen

PhD-arbeid om bruk av lærings- og mestringsteam og

Kunnskapsbanken hos NAKU • Kompetansebroe

Sørøst-Norge Sørlandet Østlandet Viken Lillestrøm Akershus Vestby Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Eidsvoll Nannestad Hurdal Fet (Akershus) Frogn (Akershus) Nes (Akershus) Ski (Akershus) Ås (Akershus) Nordre Follo kommune (Akershus) Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Hemsedal Sigdal Krødsherad. NAKU ble opprettet i 2006 av Sosial- og helsedirektoratet og er statlig finansiert. Det overordnede målet er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming. NAKU skal være en ressurs i forhold til utvikling av tjenestene som tilbys personer med utviklingshemming og skal formidle relevant fagstoff

Ny bokserie for unge og voksne med utviklingshemming og

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Linda Barøy: Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, TAKO-senteret: Pamela Åsten: Nasjonal kompetansetjeneste for psykiatri og utviklingshemning/autisme, OUS HF: Trine Lise Bakken: NAV: Tormod Moland: Nord Universitet i Namsos: Gunn Myhren Solum Myhren: Nordkapp. Denne filmen er del fire av fire grunnleggende filmer om psykisk utviklingshemming. NAKU anbefaler at man ser hovedfilmen - Om psykisk utviklingshemming før man ser denne filmen om alvorlig og.

Utviklingshemning og aldring - Aldring og hels

Seksuelle overgrep | Naku

Utviklingshemming hos barn og unge - helsenorge

En film om psykisk utviklingshemming – Autismeforeningen i

Aktuelt Naku

Ole Petter Askheim | Naku3Foreldre med psykisk utviklingshemming | NakuUtviklingshemming og epilepsi | Naku

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede (NAKU) har kartlagt kompetanse og stillingsprosent i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til personer med psykisk utviklingshemming. Dette har de gjort sammen med Fellesorganisasjonen (FO). Resultatene er nedslående NAKU har sammenstilt forskning som bekrefter den urovekkende trenden med at stadig færre personer med utviklingshemming er i arbeid, arbeidsmarkedstiltak eller dag senter tilbud i artikkelen Tilgang til arbeid- og aktivitet for utviklingshemmede i Norge Utviklingshemming og autisme - observasjon, intervensjoner og samhandling. Observasjon av ulike vansker. Skadeavvergende intervensjoner. Selvskade. Psykiske hverdagsvansker. Atferd som utfordrer. Kurset som skulle ha vært 13. mai 2020 er utsatt til 02. september 2020 pga. coronaviruset Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2016: 17 På lik linje på offentlig høring. Utvalget fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming, slik.. Denne filmen omtaler rapporten om personer med utviklingshemming sin deltakelse i ordinært og skjermet arbeidsliv og overgangen fra skole til arbeidsliv. Rap.. Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet

 • Djur och natur i vietnam.
 • Förintelsen dokumentär svt.
 • Fall i håret menn.
 • Patalavaca vær.
 • Dårlig vask ved overtakelse leie.
 • Ukip seats in parliament 2016.
 • Paracet baby 8 mnd.
 • Fioliner.
 • Amanda seyfried mamma mia 2.
 • Tfk twinner twist duo bag.
 • Ground squirrel.
 • Besøk stortinget.
 • Julemarked i munchen 2017.
 • Apa tabell.
 • Zahmer fuchs kaufen.
 • Bilvask haugesundsgata.
 • Hvor mye fett karbohydrater og proteiner.
 • Kor arti være den du er.
 • Miele wmb 120 nds vaskemaskin.
 • Agricard classic.
 • Meridian zugradar.
 • Perseptuelle skjema.
 • Telttur barn oslomarka.
 • Как у тебя дела на английском.
 • 40 år bursdag.
 • Cats musical texte deutsch.
 • Tuvalu map.
 • Betinget fornybare ressurser.
 • Alu rahmen selber bauen.
 • Marleyans attack on titan.
 • Urinveisinfeksjon ibuprofen.
 • Dna replikation prokaryoten.
 • Türkische nachrichten aktuell.
 • Typisk mat på gran canaria.
 • Søte katter og hunder.
 • Uss enterprise cvn 65.
 • Anne meara filme & fernsehsendungen.
 • Teie skole ukeplan.
 • Webkamera kirkenes.
 • Winter internship norge.
 • På kanten agnes.