Home

Kommuneplan fjell kommune

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00). Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune Kommuneplaner, kommunedelplaner, retningslinjer og vedtekter for plan- og byggesaker. Arbeidet med ny kommuneplan for Drammen kommune starter i 2021 og blir tidligst ferdig i 2022. Høringsperiode, medvirkningsopplegg og prosess for areali

Øygarden kommune - Fjell

 1. ar om landskap Bodø 4.-5. november 201
 2. Kunngjøring - Kommuneplan Strand kommune 2012 - 2022 Publisert 14.05.2013 Strand kommunestyre vedtok, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, kommuneplan for Strand kommune i møte 12. september 2012 i sak 41-12
 3. Trafikksikringstiltak (Fjell kommune) Fartsavgrensing i sjø (Fjell kommune) Aksemdkart for flaum og overvatn (Fjell kommune) Eksterne kartløysingar. Artskart Kvalitetssikra, stadfesta informasjon om artar i Noreg. Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) Kart med oversikt over friluftsområde i 17 kommunar i bergensregionen, deriblant Fjell kommune
 4. Kommuneplan Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel . Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar for seg hvilke visjoner og mål kommunen har for den framtidige samfunnsutviklinga og for kommunen som organisasjon
 5. Nittedal kommunestyre vedtok 26. august 2019, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplan 2019 - 2030. Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel. Kort om kommuneplan

velg kommune og slÅ pÅ kommuneplan Inntil arbeid med kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 er sluttført, vil bestemmelser i kommuneplan 2011 - 2022 fortsatt være gjeldende. KOMMUNEPLANEN 2011 - 2022 (PDF Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg vre Eiker Kommune 8 Tema Kommuneplan Kommuneplan Tema 9 vre Eiker Kommune Om samfunnsdelen Ved utarbeidelse av denne planen, er det gjort en forsiktig rullering. Visjonen Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker og verdiene tilhørighet, samspill, mot og respekt videreføres

Kommuneplan. Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Oslo kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Oslo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Oslo Kvart fjerde år bør det gjennomførast ei rullering av kommuneplanen, det vil sei at kommunen vurderer planen og samtidig ser lenger fram i tid. Gjeldande versjon er revidert og vart godkjent i kommunestyret 20/6-2019. Planen vil gjelda vidare i Alver kommune fram til ny kommuneplan vert vedteke Kort fortalt Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Både Re og Tønsberg har egne kommuneplaner, fram til felles kommuneplan blir vedtatt. Tønsberg kommune har også; en egen Byplan Gjeldende kommuneplan, vedtatt våren 2019, ble til gjennom dialog med innbyggere, Sandnes er en stor hyttekommune med viktige friluftsområder for hele regionen, med tilgang til både sjø og fjell. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie Kommuneplan for den nye kommunen. Stavanger, Rennesøy og Finnøy ble til nye Stavanger kommune 1. januar 2020. I en overgangsperiode vil de tre tidligere kommunene, samt Hjelmeland-delen av Ombo, ha hver sin arealdel, før vi lager en felles arealdel for nye Stavanger kommune. Samfunnsdelen er felles fra 1. januar 2020

Arbeidet med ny kommuneplan er godt i gang. Før en ny kommuneplan er vedtatt for Asker kommune gjelder kommuneplanene for de tre tidligere kommunen Asker, Røyken og Hurum. Ny kommuneplan er under utarbeidelse. Kommuneplan for Asker 2020 til 2032 er under utarbeidelse Kommunestyret vedtok 30.09.2010 kommuneplanens arealdel 2009-2021. Denne gjelder fortsatt, inntil ny arealplan blir utarbeidet og vedtatt Asker kommune er i gang med å utarbeide en samlet kommuneplan for den nye kommunen. Her kan du lese mer om arbeidet med kommuneplanen: Samfunnsdelen. Arealdelen. Inntil ny arealdel vedtas, gjelder dagens tre kommuneplaner. Bærekraftsmål som grunnlag for satsingsområder. FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen Sunndal kommune - kraftsenteret mellom fjord og fjell Kommune- senter - kretser Sunndalsøra inkl Hoelsand Gjøra Grøa Øksendal Ålvundeid Ålvundfjord Folketall 1.1.20 4 607 234 785 368 537 501 Barnehager Tre barne- hager En barne-hage En barne-hage Skoler To barneskoler, en ungdomsskole og en videre-gående skole Voksenopplæring Et opp Gjeldende kommuneplan for Lillestrøm kommune . 1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020. Les kommuneplanens samfunnsdel her. Kommuneplanenes arealdeler fra tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner gjelder for respektive areal

Fjell kommune vedtok det reviderte planframlegg samrøystes i møte den 27. mars 2008. Kommunen meiner at det reviderte planframlegget ligg innanfor dei føringar som vart gjeve av fylkesmannen i drøftingar. Kommunen viser elles til at grunna tidlegare dispensasjonssaker er det aktuelle byggjeområdet ikkje lenger urørt Suldal kommune er med sine 1730 km2 arealmes-sig den suverent største kommunen i Rogaland. Den startar med Ryfylkeøyar i vest, og endar opp i høgheia mot Hordaland, Telemark og Aust-Agder. Kommunen har mykje naturgitte føresetnader som storslagen natur, norske kvalitetar som reint vatn og rein luft, sjø, vatn, elvar, dalar og fjell. Dett Kommuneplan 2019-2030. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Risør kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Brosjyre/kortversjon: Kommuneplanens samfunnsdel (mål og strategier) (PDF, 4 MB Litt om kommuneplan Kommuneplan er den langsiktige planleggingen i en kommune og den skal være styrende for all annen planlegging. Det skal lages en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel er et kart viser hvilke arealdisponeringer som skal gjøres i fremtiden Kommuneplan. Kommuneplanarbeidet i Fjaler omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel (vedteken i kommunestyret 10.02.2014), ein arealdel og ein kommunedelplan for Dale. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i Ringerike kommune. Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk Kommuneplan. Kommuneplanen er det overordna politiske styringsdokumentet for Eidfjord kommune. Ein kommuneplan er samansett av ein arealdel og ein samfunnsdel. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplan i kartet. Kommuneplan i planregister. Kommunen har arealplan for heile kommunen som syner samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk Kommuneplan. Kommuneplanen bestemmer hvordan kommunen skal utvikle seg. Den setter opp mål og veivalg for kommunen som lokalsamfunn, og for kommunen som organisasjon. Fram til Holmestrand har vedtatt ny kommuneplan, gjelder planene som ble vedtatt for tidligere Hof, Sande og Holmestrand kommuner. Alle kommuner i landet må lage en kommuneplan Om kommuneplanen 2019 - 2031 for gamle Sørum kommune. Sørum kommunes kommuneplan. Planen viser hvordan ulike steder og arealer innenfor tidligere Sørum kommune skal utvikles i de neste 12 årene Fjell var en tidligere kommune vest for Bergen i Hordaland fylke. Kommunen bestod av flere øyer, deriblant Bildøyna, Litlesotra og nordre del av Sotra.Sørparten av Sotra tilhørte Sund.Nabokommunen i nord var Øygarden.Over Hjeltefjorden i nordøst ligger øykommunen Askøy. Tettstedet Fjell har 445 innbyggere per 1. januar 2020.. Den 20. juni 2016 vedtok kommunestyrene i Fjell, Sund og.

Kommuneplaner og retningslinjer Drammen kommune

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse. I 2018 vedtok kommunene på Nordmøre en felles kommunedelplan for sjøområdene. Denne går foran arealdelen fra 2011. Sjøområdeplanen finnes her (lenke). Bystyret har vedtatt tilleggsbestemmelser om utnyttelsesgrad og byggeforbudsgrense mot sjø, med mindre endring 5.3.2020 Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av Kongsbergsamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel Kommuneplan i Bærum. Kommunestyret i Bærum vedtok i møte den 4. april 2018 kommuneplanens arealdel for perioden 2017-35. Kommuneplanen gjelder fra vedtaksdato. I henhold til PBL § 11-15 kan kommunestyrets vedtak om kommuneplan ikke påklages. Kommuneplanens arealdel kan ses ved bruk av «Bærumskart» på våre nettsider Tidligere kommuneplan. Den tidligere kommuneplanen gjaldt 2005 - 2017. Denne er erstattet av Kommuneplan 2013-2025. Gå til kommuneplanen 2005 - 2017. Kommunedelplan for Nordre Frogn. Kommunedelplan for Nordre Frogn ble vedtatt 10.09.2018. Plandokumentene finner du her: Saksutskrift 2. gangs behandling - Kommunestyret 10.09.2018.pd

Kommuneplan for Frogn 2013‐2025 Planbestemmelser 70 § 3 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl. §§ 11-9 pkt. 2 og 17-2) 1. Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles nytte av en slik avtale me Kommuneplan Nordre Follo kommune 2019-2030 Arealdel Oppegård (vedtatt 13. mai 2019) Næ r og nyskapend PLANBESTEMMELSER KOMMUNEPLAN FOR 2015 - 2025 13.06.2018 Side 1 Kommuneplanens samfunnsdel har også som mål at Nes kommune bør bli en «sykkeldestinasjon» av nasjonal betydning. Tilrettelegging for infrastruktur for sykkelaktiviteter, må ivaretas i den praktisk I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 19. juni 2019 vedtok bystyret Kommuneplanens arealdel 2018-2030, KPA2018 Kommuneplan; Reguleringsplaner; Temaplaner; Årsmelding og regnskap; Diverse dokumenter; IKT og Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for Marker og Rømskog kommune; Politiske partier; Politisk organisering; Styrer, råd og utvalg; Styrevervsregister; Kommune- og fylkestingvalg 2019; Tidligere valgresultater; Interkommunalt samarbeid; Kommunen vå

AUSTEVOLL KOMMUNE Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø. Send e-post. Organisasjonsnummer NO 941 139 787. EHFNO (elektronisk handelsnr) 941 139 787. Kommunenummer frå 2020: 462 Kommunestyret vedtok, i medhald av plan- og bygningslovens § 11-15, kommuneplan for Hå 2014 - 2028, i møte 10. desember 2014 i sak 073/14

Kommuneplan. Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Nye Åfjord kommune vil etter hvert utarbeide og vedta en kommuneplan. Inntil videre gjelder kommuneplanene for de gamle kommunene. Lenker ligger nedenfor. Kommuneplan gamle Åfjord kommune: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 (PDF, 3 MB Kommuneplan. Kommunenes plansystem består av flere dokumenter med forbindelse til hverandre. Planverket «lever» så lenge det brukes, evalueres, rulleres og revideres. Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 er Namsossamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan Kommuneplan - Samfunnsdelen - Vedtak Publisert 02.05.2017 Kommunestyret i Vindafjord vedtok i møte 04.04.2017, sak 017/17, «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 - Samfunnsdelen» Gjeldende kommuneplan. Her finner du gjeldende arealdeler for tidligere Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune, samt Hjelmeland-delen av Ombo. Det skal lages en ny, felles arealdel for nye Stavanger kommune Bærum skal lage en ny kommuneplan . I 2020 og 2021 lages det en ny kommuneplan. Høsten 2020 starter vi med samfunnsdelen av kommuneplanen. Den skal beskrive hvordan Bærum skal utvikle seg frem mot 2040. Planen angår alle som bor, lever og jobber i Bærum kommune. Se hvordan du kan gi innspill til ny kommuneplan. FNs bærekraftsmål som grunnla

Kommuneplan - Stran

Alle kommuner skal ha en slik kommuneplan. Kommuneplanen omfatter to dokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi og handlingsdel, og kommuneplanens arealdel. Kommunstyret skal i hver valgperioden vurdere om kommuneplanen skal rulleres. Kommunens gjeldende kommuneplan er for perioden 2015-2027. Den finner du her Trysil kommune - tlf. 62 45 77 00 - postmottak@trysil.kommune.no - postboks 200, 2421 Trysil organisasjonsnummer 864 948 502 - bankkontonummer 6167 05 01328 Ansvarlig redaktør: Rådmann Jan Sævig - Nettredaktør: Grete Myrvold Rydje Samarbeidskommuner: Stor-Elvdal kommune - Åmot kommune - Engerdal kommune Personver Alle kommuner skal ha en kommuneplan En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel* og en arealdel. Kommunen bestemmer gjennom vedtak av kommunal planstrategi om kommunen skal gjennomføre en full kommuneplanrevisjon av alle delene, eller om bare deler av kommuneplanen skal revideres, og hva revisjonen skal gå ut på Lyngdal kommune er ikke ansvarlig for feil i kart eller feil bruk av kart i løsningen. Lenke til kartløsning. Hjelpetekster til navigasjon i kartet HVORDAN SØKE ETTER EIENDOM. For å søke opp info om eiendommer i kartløsningen skriver du ganske enkelt inn adressen, stedsnavn eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet Kommuneplan 2017-2027 Rana kommune, endelig versjon 060918.pdf Municipal master plan 2017-2027 Rana kommune.pdf Hovedplan avløp og vannmiljø i Rana 2017 2030.pdf Kommunedelplan for kollektivtrafikk i Mo i Rana 2017-2024 Kart kommunedelplan for kollektivtrafikk (A3) Strategisk næringsplan Rana kommune perspektiv 2014-2030 Kommuneplan for Rana 2016-2028 - arealdelen_plankart A

Kart og eigedomsinformasjon - Øygarden kommune

Øyer kommune nettside: Her finner du informasjon om kommunale tjenester for innbyggere og gjester Kommuneplan 2015 - 2027. Malmer, Anita Endret:02.05.2016 13:13 Kommuneplanen ble egengodkjent i desember 2015. Her finner du planen. Det vil bli trykket opp et mindre opplag som vil være tilgjengelig i midten av april. Fant du det du lette. Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret våren 2019. Nedenfor finner du dokumentene som følger kommuneplanen. Kommuneplanen gir overordnede føringer for kommunens arealplanlegging og fremtidig utvikling Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal organisasjonsnummer 964948976 - bankkontonummer 1890.07.38141 Ansvarlig redaktør ,nettredaktør Gerd Øverstad Galten. Samarbeidskommuner: Stor-Elvdal kommune Åmot Kommune Trysil kommune. Personver

Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen. Kommuneplanen Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal i et langsiktig perspektiv angi mål for utviklingen i kommunen og gi retningslinjer for sektorenes planlegging. Kommuneplanens arealdel skal gi retningslinjer og overordnede. Kommuneplan. Kun gjeldende kommuneplan. Kommuneplan med flyfoto. Gjennomsiktig kommuneplan med flyfoto som bakgrunn. 3D kart. En 3D modell av kommunen med bygninger. Man kan også legge på 2D kart som eiendomsgrenser, reguleringsplan og liknende. Kommunekart app. For smarttelefoner har vi egen applikasjon til både Apple (iOS) og Android. Kort om Flå kommune, og Gulsvik spesielt. 2.5 Prosjektet Gulsvik fra Fjord til Fjell avgrensning ikke er fastsatt gjennom kommuneplan. Det at en egen kommuneplan mangler medfører enkelte utfordringer i forhold til behandling av søknadspliktige tiltak, og ikke minst

Fjell kommune | Ard arealplan | Side 3

Ringerike kommune - Kommuneplan

Kommuneplan for Svelvik kommune 2012-2024 Side 6 Vekst og utvikling Hvorfor dette er viktig å prioritere: Svelvik har 6.5 66 innbyggere (01.0 4 .1 2 ). Kommunen har hatt en svært lav befolkningsvekst de siste 10 årene sammenlignet med nabokommunene. Beregninger peker på at det kan forventes en gansk Kommuneplan for Nordre Follo På møte 12. desember 2019 vedtok Nordre Follo kommunestyre at kommuneplanens samfunnsdel skal være styrende for den nye kommunen. Våren 2019 ble samfunnsdelen vedtatt av kommunestyrene i Ski og Oppegård Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn Kommunen skal etter Plan- og bygningsloven ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk Styringsdokumenter og planer, kommunestyret, utvalg og råd, politisk møtekalender - saksdokumenter, for politikere; Lag og foreninger Oversikt over lag og foreninger i Råde kommune; Om Råde kommune Om Råde kommune, Ny i Råde, fakta om Råde kommune.

Meløy kommune har en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv Adresse: Tynset kommune. Torvgata 1 2500 Tynset Org.nr.: 940837685 Kommunenr.: 3427 Bankkonto: 6170 05 21000 VIPPS: 51895 Eidsvoll; Aktuelt; Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er nå ute til høring. Formannskapet behandlet i møte den 28.01.2020 forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune, og besluttet å legge dette planforslaget ut på høring

Kommuneplan. Kommuneplanens arealdel. Sist oppdatert: 25.09.2020; Innhold. Del. Facebook Twitter LinkedIn Epost. Innhold. Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å oppnå Porsgrunn kommunes målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel om en attraktiv, konkurransedyktig kommune å bo, leve og arbeide i Alle kommunar skal i følgje loven (Plan- og bygningsloven kapittel 11) ha ein kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av samfunnsdel som skal «ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon», og vurdere ulike alternative strategiar for utviklinga i kommunen Kommuneplan 2017-2027 Samfunnsdel med arealstrategier Norges grønne industrihovedstad Kommune 3.0 kalles også en samskapingskommune, som innebærer at kommunen, vintrer, høye og lave fjell, fjorder, elver og nærhet til Helgelandskysten Kommuneplan. Kommuneplanen i Hurdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 13.06.2018. Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2040. Kommuneplanens arealdel 2018 - 204

Rago nasjonalpark, vill og vakker, foto Jim T Kristensen

Kommuneplan for Fl å. Innhold Temakart steinsprang Flå. Bestemmelser til arealplan . Kontaktinformasjon. Besøks- og postadresse: Flå Kommune Sentrumsvegen 2 Kommuneplanen er den obligatoriske samordnende planen for virksomhet innenfor kommunen. Gjeldende kommuneplan for Færder kommune (samfunnsdel og arealdel) ble vedtatt av kommunestyret 31.01.2018. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2019 Sveio kommunestyre har i møte, 03.10.2011, sak KOM-068/11, i medhald av plan- og bygningslova § 11-15, godkjent ny kommuneplan for Sveio kommune 2011 - 2023. Kommuneplanen for Sveio inneheld langsiktige, overordna mål og strategiar, og planområdet omfattar heile kommunen. Kommuneplanen skal leggjast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen

Indre Østfold kommune Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad. Besøksadresse (rådhuset): Rådhusgata 22, 1830 Askim. Telefon: +47 69 68 10 00. E-post: post@io.kommune.no. Organisasjonsnummer: 920 123 899. Fakturaadresse EHF-faktura: 920 123 89 Kommuneplan. Kommunen skal ha ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal omhandle langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon.Den skal gi grunnalg for tenesteområda sine planar og verksemd, og for prioriteringar av ressursar Se reguleringsplaner og kommuneplan i Oslo kommunes karttjeneste. Du finner også kommunedelplaner, planprogram, veiledende planer for offentlig rom, gul liste. Kommuneplan 2018 - 2030 . Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 . Visjon: HAMAR - Innlandets urbane hjerte. Hovedmål 1 Den setter noen hovedmål for kommunen og er en invitasjon til hele lokalsamfunnet om å bidra til å nå disse målene Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Post og besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 92113364

Video: Nittedal - Kommuneplan

Overordnet plan/kommuneplan - Våler kommune

Kommuneplan . Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord. En overordnet plan for utviklingen av en kommune. Bestemmelsene om kommuneplanlegging er hjemlet i plan- og bygningsloven. Kommuneplanen er todelt Kommuneplan. Kommunene er gjennom plan- og bygningslovens § 20-1 pålagt en løpende kommuneplanlegging. Hovedmålet med denne er å avklare hvordan kommunen som organisasjon skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet i ønsket retning. Det er kommunestyret som lokal planmyndighet som vedtar kommuneplanen post@froland.kommune.no Faktura Faktura til kommunen - EHF. Organisasjonsnummer 946 439 045 Bankkontonummer 2904 07 01700 Kommunenummer 4214. Personvernerklæring Informasjonskapsler Kontakt webredaksjonen Nettstedskar Om Holmestrand kommune . Holmestrand er porten til Vestfold, med snart 25 000 innbyggere. Holmestrand kommune består av Hof, Sande, den urbane landsBY og Holmestrand, byen under fjellet. Kulturminnet Eidsfoss ligger også i Holmestrand kommune Kommuneplan for Nes kommune ble vedtatt av kommunestyret 03.09.19 (sak nr. 89/19) Innhold. Nes kommune har gjennomført et begrenset vedlikehold (oppdatering) av kommuneplanen 2015-2030. Hensikten med oppdateringen har primært vært å korrigere kommuneplanens arealdel, slik at den.

Delfelt S3A Straume | Dig Plan AS

Kommunekar

Oppdal kommune Kommuneplanen er det øvste plandokumentet ein kommune har og det styrer all vidare planlegging. Dokumentet er kommunen sin langsiktige strategi for å møte utfordingane i framtida og gir føringar for utviklinga av kommunen som samfunn.Kommuneplanen består ein arealdel og ein samfunnsdel med handlingsplan, og utarbeidast på bakgrunn den kommunale planstrategien Her er koronainformasjon i Målselv kommune:. I linken i overskriften finner du koronainformasjon fra Målselv kommune. Den er samlet på en egen side på nettsiden vår, med konkretisering av temaer som eks. ansatte, karantene, reise, barnehage, skole, legetjeneste mm

Ard arealplan | Vi utarbeidar små og store reguleringsplanarFolkemøte i Ånsvik - SØRFOLD KOMMUNE

Kommuneplan - Politikk - Oslo kommune

Skriv til oss. SAUDA KOMMUNE. Postboks 44, 4201 SAUDA. Organisasjonsnr: 964 979 367 Bankkontonr: 3520.62.17705. Send e-post. Kontaktsskjem Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplan Vegårshei kommune 2019 - 2031 (dokumenter) vedtatt 5.11.2019 Samfunnsdel - kommuneplan 2019 - 2031 (vedtatt 5.11.19) (PDF, 2 MB) Planbeskrivelse - Samfunnsdel Vegårshei 2019 - 2031 (vedtatt 5.11.19) (PDF, 1009 kB) Bestemmelser og retningslinjer - Vegårshei 2019 - 2031 (vedtatt 5.11. Tønsberg kommune skal ha en ny kommuneplan. Ny samfunnsdel skal være på plass innen utgangen av 2021 og ny arealdel innen utgangen av 2023. På denne siden vil du blant annet finne informasjon om hva en kommuneplan egentlig er, om prosessen med å lage ny kommuneplan, og hvordan du kan medvirke i dette arbeidet Kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune 2019-2030 vil dermed være rettskraftig. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende i samsvar med plan- og bygningslovens §11-6. Kommuneplanen omfatter plankart, bestemmelser og retningslinjer. Kommunestyrets vedtak den 21.11.2019 og vedtatt kommuneplan kan ikke påklages, jf Kommuneplan (2015-2030) er kommunens overordnede styringsverktøy for kommunens planlegging, tjenester og forvaltning. Kommuneplanen beskriver hvordan vi vil utvikle Sandnes kommune og hvordan vi skal leve opp til Sandnes kommune sin visjon: «Sandnes i sentrum for fremtiden

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær. Det bor ca. 4900 mennesker i kommunen KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 side 1 av 67 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Kvitsøy kommune Tittel på rapport: Kommuneplan for Kvitsøy 2019-2030 Arealdelen Oppdragsnavn: KP arealdel Kvitsøy 2019 Oppdragsnummer: 620349-01 Utarbeidet av: Christian Meyer, Even Lind Oppdragsleder: Christian Meyer Tilgjengelighet: Åpen Foror Planprogram for kommuneplan 2014 - 2025 med vedtak (PDF, 907 kB) Romerike møter hovedstaden 2040. Scenarier for Lørenskog kommune (PDF, 2 MB) ROS-analyse Lørenskog kommuneplan 2014-2025 (PDF, 6 MB) Trafikkanalyse Lørenskog kommune. Rambøll 2014 (PDF, 18 MB Eidsvoll kommune Kommuneplan 2015 - 2026 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 10.03.2015 Tekst i rammene er juridisk bindende bestemmelser. Rettsvirkningen følger av plan- og bygningsloven § 11-6. Tiltak som ikke er i samsvar med bestemmelsene, må behandles som dispensasjon eller plansak Kommuneplanen handler om hvordan Hamar kommune skal legge til rette for samfunnsutvikling, arealdisponering og utvikling av kommunale tjenester. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Ny samfunnsdel ble vedtatt 25. april 2018, og ny arealdel ble vedtatt 30. mai 2018. Du finne

Kommuneplan. Gjerdrum kommunen har startet opp prosessen med rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Her finner du informasjon om begge disse prosessene, i tillegg til gjeldende kommuneplan for Gjerdrum E-post til kommunen Send sikker digital post SiFra - meld feil Finn en ansatt. Besøksadresse Arendal kultur- og rådhus Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Åpningstider. Postadresse Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For. Kommuneplan 2020-2030: samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Arendal kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 30. mai 2020 Kommuneplan. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Kragerø kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 ble godkjent i kommunestyret 12.02.2019 og er nå rettsgyldig Alle kommunar skal ha ein kommuneplan, og ein kommuneplan skal innehalde ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel (jamfør pbl.§11-1) Kommuneplanen 2011 - 2022 Kommuneplanen for Bygland kommune 2011 - 2022 blei stadfesta av kommunestyret den 22.02.2011

Radøy kommune - Kommuneplan

Herøy kommune. Besøksadresse: Rådhusgata 5. Postadresse: Postboks 274 6099 Fosnavåg. E-post: postmottak@heroy.kommune.no Sikker innsending til kommunen Kommuneplan 2014-2025 side 4 1. En brukbar kommuneplan Å lage en god kommuneplan er et stort løft for en kommune, både for kommunens administrasjon og politikere. Det har ikke manglet på advarsler om hvor unyttig en kommuneplan kan være. Uttrykket en plan for skrivebordsskuffen har vært brukt mange ganger

Medalje til Ingvald Sørfjord - SØRFOLD KOMMUNE

Kommuneplan og byplan - Tønsberg kommune

Kommuneplan - samfunnsdel 2019-2030. Kommuneplanen sin samfunnsdel vart vedteken den 07.05.2020, K-sak 52/20. Mål og strategiar i planen gir grunnlag for samarbeid og handling for samfunnsutvikling. Samfunnsdelen vil være eit viktig reiskap for utviklinga i Hemsedal kommune og inneheld kommunen sin visjon og overordna mål fram mot 2030 Kommunestyret vedtok i møte 04.04.2017, sak 017/17 «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 - Samfunnsdelen» og i møte 20.06.2017 «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 - arealdelen», sak 041/17 Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtatt 17.12.14 13 av 17 . Kommunenes fortrinn er et sterkt og variert næringsliv i vekst, attraktiv natur med nærhet til fjord og fjell, kulturlandskapet og et aktivt kulturliv. Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark,.

Månedens gjenstand for juli - SØRFOLD KOMMUNEBygdeposten - Sigdal
 • Freizeitaktivitäten steiermark.
 • Aroma bekkestua åpningstider.
 • En sirkel av liv tekst.
 • Komplexe datentypen java.
 • Endre reise tui.
 • Edamerost tilbud.
 • Treider fagskole trondheim.
 • Stekte epler med kanel.
 • Bester italiener mainz.
 • Miele wmb 120 nds vaskemaskin.
 • Påvirkning av robert b. cialdini.
 • Topptur dagstur fra oslo.
 • Svea gruvedrift.
 • Nivea creme inhaltsstoffe.
 • Quizduell blockierte spieler.
 • Hva er insulinanaloger.
 • Bergen røde kors sykehjem kapell.
 • Winter internship norge.
 • Triceps med tau.
 • Andy x86 download.
 • Aktivitetsdata npr.
 • Sukkerbøsse clas ohlson.
 • Attesterer kryssord.
 • Gjestal garn butikk.
 • Tango baarlo.
 • Daily show guests.
 • Dibujos en 3d para dibujar.
 • Kart bodø sentrum.
 • Gården dyreklinikk bergen åpningstider.
 • Lao tzu quotes.
 • Was kann man heute in baden württemberg machen.
 • Afvby.
 • Finnick zootopia.
 • Ekte diamanter.
 • Zouq.
 • Havre kjeks med sjokolade.
 • Immobilienversteigerung münchen.
 • Xbox 360 wireless adapter elkjøp.
 • Akutt myelogen leukemi behandling.
 • Eurofoto fotoservice.
 • Dørhåndtak innerdør jula.