Home

Studieforskrift ntnu

Forskrift om studier ved Norges teknisk

1 26.01.2016 iVeiledning til ny studieforskrift ved NTNU Bakgrunn Styret ved NTNU vedtok den 08.12.15 (S-sak 53/15) ny studieforskrift ved NTNU. Forskriften gjelder fra 01.01.16. Bakgrunnen for ny forskrift er at NTNU, Høgskolen i Sør NTNU og HiST betyr dette fakultetene. Utkast til ny studieforskrift ble sendt på høring ved notat 30.06.15 med høringsfrist 22.09.15 (vedlegg 2). Utkastet ble sendt til fakultetene ved NTNU, høyskolene, Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS), Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) Rektorvedtak og midlertidige forskrifter ved NTNU # Midlertidige forskrifter. Rektorvedtak-egenmelding for høsten 2020 Midlertidig forskrift til NTNUs studieforskrift (forlenget til 01.01.2021) Midlertidig forskrift om opptak til studier ved NTNU-ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus; Forlengelse av koronaforskrifte I henhold til Lov om universiteter og høgskoler, Lov om likestilling og forbud mot diskriminering og NTNUs studieforskrift, vil NTNU så langt det er mulig og rimelig, legge til rette for å kompensere for funksjonsnedsettelse, slik at studenter med funksjonsnedsettelser kan studere på lik linje med andre studenter

Hjemmel: Fastsatt av NOKUT 7. februar 2017 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 2-1 og § 3-1 jf. forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 1-7 annet ledd, § 2-1 tredje ledd, § 2-2 fjerde ledd, § 3-1 femte ledd, § 3-4 sjette ledd, § 3-5 sjette. Utfyllende regler til NTNUs studieforskrift - SU-fakultetet . Side . 3. av . 7. b) Det kan avtales utdanningsplaner med inntil 50 % redusert studieprogresjon. I spesielle tilfeller kan instituttet innvilge deltidsstudier ut over rammene som er nevnt ovenfor. c) Studieplanen for det enkelte studieprogram angir om mastergraden og masteroppgaven ka Det første utkastet til felles studieforskrift for nye-NTNU møtte stor motstand. Det ble blant annet foreslått at studenter skulle miste studieretten dersom de lå mer enn 60 poeng bak normal progresjon Studenttinget ved NTNU skal diskutere forslaget til studieforskrift i et åpent høringsmøte 3. september klokken 17.15. Ifølge en e-post fra Studenttinget til Dusken.no har forslaget skapt reaksjoner blant studentfrivilligheten på og rundt NTNU, og det forventes stort oppmøte

Opprørt over forslag til ny studieforskrift Forslaget til ny og strengere studieforskrift i nye NTNU vekker sterke reaksjoner. Det kan bli lettere å miste studieretten, og studentene kan få maksimalt tre forsøk på å bestå en eksamen Forskrift om studier ved NTNU. Der det er motstrid mellom ny og gammel studieforskrift, legges den løsningen som er til gunst for studenten til grunn ut studieåret 2015/16. (4) Institusjonenes bestemmelser om emnestørrelse og fellesemner / innføringsemner som gjaldt før 1. januar 2016,. El NTNU Det medisinske fakultet Date Referanse 22.09.2015 2015/lO807/IOD Notat Til: . . Anne Marie Snekvik Kopi til: Fra: Det medisinske fakultet Svar på høring om ny studieforskrift - DMF Det medisinske fakultet har sendt forslag til ny studieforskrift på høring til alle institutt. Innspillene er blitt samlet. Til Arbeidsgruppe for ny studieforskrift NTNU Kopi til: Fra: Seksjon for studieadministrative støttesystemer Signatur: Kjersti Faldet Listhaug Adgang til ny vurdering ved NTNU. Bakgrunnstall for vurdering av konsekvenser ved innføring av tregangersregel

Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU - Wiki

LES HELE SAKEN HER: Ny studieforskrift vekker sterke reaksjoner - Rimelig at det stilles visse krav. Seniorrådgiver og jurist Anne Marie Snekvik ved NTNU mener det er rimelig at det stilles visse krav til studentene. - Studierett gir rett til undervisning, veiledning, tilgang til læringsstøttesystem og eksamen Hun er organisatorisk nestleder i Studenttinget, og satt ringside sammen med flere andre studentpolitikere da styret diskuterte forslaget til ny, felles studieforskrift for det fusjonerte NTNU. Saken har skapt stort engasjement, og har samlet over 4 000 protestunderskrifter Forslaget til ny og strengere studieforskrift i nye NTNU vekker sterke reaksjoner.-Vi ser veldig få positive ting med dette forslaget.Det har stort sett bare negative følger sammenlignet med dagens forskrift, og vil være et slag mot den unike frivillighetskulturen Når NTNU slår seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag 1. januar vil det nye universitetet trenge ny studieforskrift. Et utkast til nye forskrifter er sendt ut på høring, med frist 22. september. Utkastet vekker reaksjoner, og studentorganisasjonene i Trondheim står samlet mot de foreslåtte endringene

Forskrift om studier ved Norges teknisk - ntnu

 1. Ny studieforskrift kan straffe syke studenter. Det nye forslaget for en ny felles studieforskrift for det nye NTNU skal behandles mot slutten av november. Dette forslaget har - med rette- skapt stor furore blant studentene, ettersom det innebærer en markant innskrenkning av deres rettigheter
 2. 5. Jeg/vi er kjent med at NTNU vil behandle alle saker hvor det foreligger mistanke om fusk etter NTNUs studieforskrift ☒ 6. Jeg/vi har satt oss inn i regler og retningslinjer i bruk av kilder og referanser på biblioteket sine nettsider
 3. UiO er forpliktet til å følge gjeldende lover og regler som regulerer vår virksomhet, og har laget retningslinjer og avtaler for å oppfylle disse. Her har vi samlet de fleste lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer og avtaler som gjelder for hele institusjonen. Enkelte dokumenter finnes.

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk

Nytt forslag til studieforskrift ved NTNU blir hudflettet: - Sakte kvelning av studentorganisasjoner, sier studenttillitsvalgte. Fra 1. januar 2016 blir høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag offisielt en del av NTNU, som innebærer at det må vedtas en ny felles studieforskrift i løpet av høsten

Forslaget til ny, felles studieforskrift for nye NTNU skal behandles i NTNU s styre i slutten av november. Blant alle foreslåtte endringe er det punktet om å innføre tregangers-regel på eksamen som har skapt mest baluba. Studentene ved NTNU har sett rødt, og et opprop på nettet har gitt over 4 000 signaturer I notatet «Sensur - forslag til endringer i NTNUs studieforskrift» skal NTNUs styre også ta stilling til økt bruk av eksterne sensorer. Dette skjer på styremøtet onsdag 25. september. Bakgrunnen for at disse endringene kommer nå, er at Universitets- og høgskolerådet, UHR, har fastsatt veiledende retningslinjer for sensur, og at NTNU ønsker å tilpasse seg disse Studieforskrift for UNIS. 27.09.2019 nr. 1441 Kunnskapsdepartementet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Ansgar høyskole. 27.09.2019 nr. 1394 Midlertidig forskrift til forskrift 8. desember 2015 nr. 1449 om studier ved NTNU - ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus Studenttinget NTNU (STi) er øverste politiske organ for studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets (NTNU). Studenttinget NTNU representerer samtlige av NTNUs cirka 38 000 studenter, og velger blant annet representanter til Velferdstinget, Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget og andre utvalg

Dusken

forligger mistanke om fusk etter høgskolens studieforskrift §31 6. Jeg/vi har satt oss inn i regler og retningslinjer i bruk av kilder og referanser på biblioteket sine nettsider . II Publiseringsavtale Studiepoeng: 180 NTNU i Ålesund Side 6 Bacheloroppgave Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dm

Ny studieforskrift. 1. januar 2016 var den nye NTNU-logoen på plass, og Høgskolen i Gjøvik var blitt historie. Foto: Øystein Nordås. 6500 ansatte er mange. 39 000 studenter er enda flere. NTNU er veldig preget av at alt er så mye større enn hva vi har vært vant til fra før NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Off. versjon (S-sak 79/16 har utsatt off.) universitet PROTOKOLL fra styrets møte Onsdag 7. desember 2016, kl. 8.00 - 16.00 Møtested: Hovedbygget, Gløshaugen, Rådssale Kapittel 2.1 er hentet fra et av forfatterens tidligere innleverte arbeide ved NTNU i Ålesund. Shipping er en syklisk næring der det ofte er lett å identifisere sykliske mønstre. Korte sykluser er sykluser som varer mellom fem og ti år, i snitt syv år (Stopford, 2009). Disse syklusene er enklere å identifisere enn langsiktige sykluser Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd. Rammeplanene er forskrifter til loven

 1. Studentorganisasjonene i Trondheim står samlet mot de foreslåtte endringene i studieforskriften. Endringene innebærer: - innføring av 3-gangersregelen på eksamen - innføring av strengere regler for tap av studierett - innføring av strengere regler for permisjoner. Vi ønsker et universitet som fortsetter å legge til rette for en levende studieby med studenter som engasjerer seg i.
 2. Studierett ntnu Studierett etter fullført grad - NTNU . Studierett etter fullført grad Studenter som har fullført og bestått en grad ved NTNU (høgskolekandidat, bachelor, master eller Ph.d.) har mulighet til få en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner, jamfør § 3-1 (3) i NTNUs studieforskrift Studierett etter fullført grad ved NTNU
 3. studieforskrift for NTNU er vedtatt: Felles for alle bachelorgradsprogram: Fakultetsstyret ønsker ikke at emner som inngår i PPUdel 1, dvs fakultetets fagdidaktiske emner, skal inngå i bachelorgraden. Problemet som oppstår ved at studenter i løpet a
 4. Underskriftskampanje mot ny studieforskrift blir spredt til Gjøvik ; Bedriftspresentasjon og kurs . Login ønsker å uppe seg i bedpres-gamet, okonomi@online.ntnu.no 95 82 90 20 Besøksadresse . A-blokka, A4-137 Høgskoleringen 5 NTNU Gløshaugen.
 5. Ny studieforskrift ikke like ille som fryktet. Tekst: Jone Trovåg og Yngve Første utkast var en katastrofal innskrenkning av muligheter og rettigheter som både studentene og miljøet rundt NTNU har nytt godt av. Heldigvis har resultatet blitt langt mildere etter at store svakheter i det opprinnelige utkastet har blitt påpekt av både.

Video: Generelle lover og regler - studier - Wiki - innsida

Retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging - NTNU

Finn UiOs studieprogrammer, emner, etter- og videreutdanning. Informasjon om opptak, semesteravgift, StudentWeb, og delstudier i utlandet Ny studieforskrift - høringsuttalelse DION har mottatt høringsbrev fra NTNU om my studieforskift. Høringsfrist 15. desember. Punkter som vi merket oss var; rettigheter knyttet til studieprogram som blir endret mens studenten er i permisjon (rett til å gå opp etter gammel ordning), reduserin

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere

 1. Dyresykehuset. Veterinærtjenester: hest og smådyr. Fakulteter. Studier og forskning ved våre fakulteter. Ledige stillinger. Søk jobb på Norges vakreste arbeidsplas
 2. Forskriften er på høring og NTNU ønsker seg innspill fra DION innen 15.12.02 (jfr. Pkt. 2). Lise: Opplyste at det viste seg å være en misforståelse at NTNU var i ferd med å utvikle en ny forskrift om doktorgradsutdanning. 2. Høring ny studieforskrift Gruppa som har utarbeidet utkast til ny studieforskrift ved NTNU vil ha DIONs uttalelse o
 3. .usn), og i Canvas-rommet for webinarer.. Ansatte har tilgang til Canvas via FEIDE. Alle har tilgang til et eget testrom og felles opplæringsrom, som Canvas 1-2-3 for ansatte (åpen, ved pålogging får ansatte studentrolle her)
 4. Nyheter Viktig kunnskap for utviklinga av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Publisert 09. november 2020. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) utgjer rammeverket for alle formelle utdanningskvalifikasjonar i Noreg

Utfyllende regler til NTNUs studieforskrift - SU-fakultete

Kanskje er NTNU redd for at en friere studieforskrift kan gjøre at andelen som fullfører på normert tid ved høyskolene minker, noe som betyr mindre penger. Da er det vel ikke så farlig at en liten del av de 36000 studentene ved kjempeuniversitet NTNU ikke får fullføre Arbeidet med ny studieforskrift for NTNU Vedtak: 1.Undervisningsutvalget har i sitt arbeid med studieprogram og studieplaner som skal implimenteres under kvalitetsreformen f.o.m studieåret 2003/2004 savnet overordnede føringer på strukturen i de nye gradenes studieprogrammer. Denne mangelen har hemmet Undervisningsutvalgets arbeid Dato 14.02.2018 TBA4960 Side 1 av 2 Mer om vurdering: Gjentak er regulert i studieforskrift for NTNU, §5-9. Course description English Recommended prev. knowledge: Required previous knowledge: Students must have passed at least 60stp of the two last study years of the study program Digital building processes Academic content: The master thesis will be eithe

Flertall for ny studieforskrift - Under Duske

Ny studieforskrift vekker sterke reaksjone

 1. Semesteroppgave ntnu Emne - Semesteroppgave i økonomisk styring - AF3020 - NTNU . universitet NTNU retningslinjene medfører at eksamensformen semesteroppgave ikke lenger er tillatt.Dettte studieforskrift for NTNU er vedtatt Innleveringsfrist blir publisert fortløpende på Studentweb og i datoplanen
 2. Endringene er foreslått fordi NTNU slår seg sammen med høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik fra 1. januar. Da trenger skolen et felles regelverk. Utkastet til ny studieforskrift har høringsfrist 22. september
 3. Digital eksamen på NTNU Ny studieforskrift trer i kraft Den nye studieforskriftene ble den 8. desember vedtatt på NTNUs styremøte. Et nesten samlet styre stemte for ny studieforskrift. Kun de to studentrepresentantene fra NTNU stemte mot. Den nye studieforskriften har tidligere vært i hardt vær og blitt kritisert a
 4. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 5. Studieforskrift Planter 101 06 08 09 10 12 14 16 20 22 24 26 28 Innhold Sett gjennom førsteklassingenes øyne Studentersang, galla, swing og daljer. logoer, til spill basert på fusjonen av NTNU og høgskolene. Bidragene var ytterst gode, og de tre beste ble stemt fram av publikum. En tid for al

Opprørt over forslag til ny studieforskrift

Hist definisjon. oversettelse og definisjon hist, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. hist. Setningseksempler med hist, oversettelse minne.OpenSubtitles2018.v3. Det eneste vi behøver er å gjøre litt i stand hist og her, så lar de oss være i fred. opensubtitles2 Hist definition, (a sibilant exclamation used to attract attention). See more HIST = Historie Ser du etter generell. Ikke bestått eksamen ntnu. Hva gjør jeg? Så lenge emnet ikke er bestått tidligere og emnet ligger i utdanningsplanen din, kan du få gyldig forfall til eksamen på grunn av utvekslingsopphold. Dette gir adgang til utsatt eksamen, gitt at emnet har utsatt eksamen (sjekk emnebeskrivelsen)

NTNU: - Rimelig med visse kra

 1. studiene i realfag ved NTNU i studieåret 2003/2004. Studiehåndboka inneholder NTNUs Studieforskrift, Opptaksforskrift og utdrag fra Universitetsloven (se kap. 8). Videre inneholder den en del andre bestemmelser om studiene som det er svært viktig at studentene får med seg
 2. studiene i realfag ved NTNU i studieåret 2004/2005. I boka er det også tatt inn henvisninger til Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Videre vil det framgå at emner fra NTNU´s teknologistudier ofte også finner sin plass i realfagsstudieplanene. Studiehåndboka inneholder NTNUs Studieforskrift, Opptaksforskrift o
 3. Ex phil ntnu. Ex.phil., Ex.fac. og perspektivemne er obligatoriske i alle bachelorprogram og femårige masterprogram ved NTNU Faglig innhold.Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn Examen.

Studentene protesterte da ny studieforskrift ble vedtatt

Årsmelding DION april 2002 - april 2003 DIONs hovedformål er å arbeide med saker lokalt ved NTNU, som for eksempel barnehageplasser. Mye av virksomheten i året som har gått har likevel vært preget a Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU - Wiki . NTNU revurderer opplegg for studiestart, etter myndighetenes signaler om hjemmekontor. UiT skal diskutere eventuelle endringer ved studiestart som følge av Hurtigruta-saken. OsloMet er fortsatt blant de strengeste studiestart på NTNU NYTT TEMA. Benoit Innlegg: 861. 16.04.05 00:45. Del

Studentene er opprørte over forslag til ny studieforskrift

1. GENERELT SIDE 17 1. GENERELT 1.1 TILBUDET AV STUDIEPROGRAM I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogra Spesielt NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag hadde stor utveksling av både studenter og ansatte. Noen var registrert ved alle de fire institusjonene, sier Husemoen. Størst spenning var det nok knyttet til den første felles lønnskjøringen 12. januar 2016 NTNU knytter i tillegg veilederen til forskrift om studier ved NTNU (studieforskriften). NTNU understreker at studieprogram- og emneinformasjon er juridisk bindende, og at de ikke kan endres etter at beskrivelsene er vedtatt og kunngjort for studentene. Mange andre utdanningsinstitusjoner har tilsvarende praksis NTNU kan inngå fellesgrader med andre institusjoner som tilbyr grader og utdanning tilsvarende som NTNU. Når studenten avlegger eksamen ved NTNU gjelder NTNUs studieforskrift NTNU har vedtatt at det ikke skal arrangeres eksamen med fysisk oppmøte i april/mai/juni 2020. En rekke emner har på grunn av dette fått endret vurderingsform

NTNU - ÅLESUND SIDE 2 BACHELOROPPGAVE FORORD Denne rapporten er en dokumentering av gjennomførelsen av Bacheloroppgave for dataingeniør-studiet ved NTNU avdeling Ålesund, våren 2016. Denne oppgaven gir 20 studiepoeng. Rapporten vil beskrive Bacheloroppgaven og prosessen for gjennomførelsen av denne Beholder omstridt eksamenregel (26.4.05, 09:09). Utdanningsutvalget vil ikke endre den omstridte regelen om begrenset adgang til gjentak av eksamen. Dermed får NTNU-studenter fortsatt bare sjansen til å forbedre karakteren i ett emne per år Opprørt over forslag til ny studieforskrift. Forslaget til ny og strengere studieforskrift i nye NTNU vekker sterke reaksjoner. Det kan bli lettere å miste studieretten, og studentene kan få maksimalt tre forsøk på å bestå en eksamen

 • Løping mot depresjon.
 • Belarus traktor pris.
 • Deutsche regierung wegen hochverrat angezeigt.
 • Slipe parkett stavanger.
 • Franske nasjonalsangen lyrics.
 • Lotr extended extended edition.
 • Beas berliner.
 • Prag altstadt adresse.
 • Salto 1 4 øverom.
 • Studentinfo uio.
 • Baking med kesam.
 • Bride morgenkåpe.
 • Lip seal trelleborg.
 • Discoid lupus erythematosus.
 • Fussball kreisliga sportplatz.
 • Singles neumarkt i.d. opf.
 • Hurtigruta minutt for minutt dvd.
 • Gb holiday.
 • Forbruk johnson.
 • Paris severdigheter kart.
 • Mortens kro åpningstider.
 • Liste over vindmøller i danmark.
 • Hysterektomi erfaringer.
 • Kutte benkeplate hjørne.
 • Eduroam anmelden rwth.
 • Adr/rid 2018.
 • Workout braunschweig kursplan.
 • Newtons lover snl.
 • Angelica celaya y rafael amaya se casan.
 • Trysil skiutleie åpningstider.
 • Zitate beziehung.
 • Dienstleistungszentrum wetteraukreis friedberg (hessen).
 • Usa and paris climate agreement.
 • Hugendubel erfurt lesungen.
 • Kylling i karri oppskrift.
 • Universell grammatikk.
 • Black diamond teltlykt.
 • Norsk modelljernbane.
 • Anfahrt veste coburg.
 • Radweg ebermannstadt pottenstein.
 • Ica supermarket.