Home

Følgerett

videresalg av kunstverk / følgerett — BON

 1. Grenseoverskridende videresalg kan også utløse følgerett. Hvor verket befinner seg er ikke avgjørende. Ved følgende salg skal det betales følgerett til BONO: • verk av kunstner berettiget til følgerett • norsk formidler/kunsthandler • kjøper/selger er statsborger av land med følgerettsordning. Hvem betale
 2. Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Fra Kulturdepartementet. Det kreves godkjenning for at en organisasjon skal kunne oppkreve og fordele følgerettsvederlag. Her finner du informasjon om søknad og krav som stilles for å få godkjenning. Om denne.
 3. En innlemmelse av følgerettsdirektivet i EØS-avtalen vil nødvendiggjøre bestemmelser om følgerett i lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Det vil også være nødvendig med endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst slik at avgiftsplikten ikke vil gjelde omsetning som dekkes av reglene om følgerett

Altinn - Godkjenning av oppkrevings- og

Følgerett ved videresalg av kunstverk Opphaveren har krav på følgerettsvederlag når en som yrkesmessig opptrer i kunstmarkedet og deltar som selger, kjøper eller formidler ved videresalg av originaleksemplar av opphavsrettslig vernede kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk Den individuelle ordningen (følgerett) forvaltes av Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) og består av vederlag som betales til kunstneren som har skapt verket som selges. Ordningene går under fellesbetegnelsen Kunstavgiften og er hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverkloven Følgerett ved videresalg av kunstverk § 38c § 060, § 059 og § 061 § 060 Beregning og innkreving av følgerettsvederlaget § 38c § 061, § 050 og 060 § 061 Ufravikelighet og opplysningsplikt mv § 35 § 062 § 062 Tvisteløsning for bruk av verk ved tvangslisens § 36 og § 38a § 063 § 063 Vilkår for bruk av verk ved avtalelisen Droit de suite, den rett opphavsmannen til et kunstverk (eller arvingene) i en del land har til andel i salgssummen hver gang maleriet, skulpturen o.l. skifter eier. I Norge har man i stedet ved lov om avgift på omsetning av billedkunst av 4. nov. 1948 etablert en fondsordning: Ved all offentlig omsetning av bildende kunst av norsk eller fremmed opphav skal kjøperen betale en avgift (3 % av.

Lovforslaget innebærer endringer i loven for å bringe den i harmoni med reglene om følgerett som er foreslått innført i åndsverksloven. (Følgeretten fastslår vederlag for opphavsmannen til et originalkunstverk ved videresalg, og har lenge vært vanlig praksis i andre land. Tekniske problemer med rapporteringsskjemaet 10-02-20 Følgerett 2017 10-11-17 Nye oppslag 08-09-16. intervjuer - Svalbard gir kunsten vinger 07-02-17 Madeleine Park 06-09-16 Gunnar Krogh-Hansen 06-09-16. statistikk. Avgiftspliktig omsetning ned 5,5 % i 2016 15-11-17 Følgerettstatistikk 2015 08-09-16 Utsmykking i offentlig rom 2015 08-09-16 Ikrafttr. lov 2006:103, endr. åvl mv. Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 22. desember 2006 nr. 103 om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.) del III nr. 1. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet Følgerett av vederlag på videresalg av kunstverk legges til i åndsverkloven. Kulturloven vedtas. 2008 Kulturdepartementet nedsetter et utvalg (Løkenutvalget) for å gjennomgå kunstnernes støtteordninger

Nyttige kunstlinker fra kunst-verden. Hjemmesider til galleri, samarbeidspartnere, venner og kunstbutikker Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over kr 2 000 pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd. Ot.prp. nr. 88 (2005-2006) Om lov om endringer i åndsverkloven og lov om ­avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavs­mannen til et originalkunstverk m.m. Innføring av følgerett i åndsverkloven for omsetning av billedkunst. Endring i lov om avgift på omsetning av billedkunst mm. (nr. 1/2007) Utplassering av TV-apparater på hotellrom. EF-domstolen, sak C-306/05 (Rafael Hoteles) (nr. 1/2007) EF-domstolen, dom 1. juni 2006 - Tolkning av satelitt- og kabeldirektiv (nr. 3/2006

Dette er gjort for å følge EU-direktivet om følgerett, og medfører at en del av avgiften som innkreves ved kunstsalg skal tilfalle opphavsmannen (kunstneren eller dennes arving). Det er ikke avgift på verk som har hammerslag på mindre enn 2000 kr. Avgiften øker til 5% EU har innført følgerett, og holder ikke rettighetshavere etter avdøde kunstnere utenfor følgerettsordningen. Fra og med 2012 har auksjonshus i f.eks. England måtte forholde seg til følgeretten, og utbetalt vederlag til nålevende norske kunstnere og rettighetshavere etter avdøde norske kunstnere. kjartan[at]kunstguns

Kunstavgiften

Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst

 1. Høring - Utkast til endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.
 2. EU-domstolen traff 26.4. avgjørelse i sak C-41/14 Christie's France SNC v.Syndicat national des anti­quaires, hvor det ble slått fast at subjektet for plikten til å betale royalties etter direktiv 2001/84/EF av 27. september 2001 om følgerett til fordel for opphavs­mannen til et original­­kunst­verk (følge­retts­direktivet) fritt kan reguleres i nasjonal lovgivning
 3. Votering i sak nr. 2. Presidenten: Under debatten har Ulf Erik Knudsen satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Komiteen hadde innstilt til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til lov. om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.
 4. Følgerett ble innført i Norge fra 2007, og utløses ved annenhåndssalg av kunstverk med salgspris over kr. 25 000 (i stedet for vanlig kunstavgift). BHK krever inn avgift fra både førstehåndssalg og annenhåndssalg
 5. Ferske tall fra innkrevingen og registreringen av den norske kunstavgiften viser en liten oppgang i kunstsalget for 2011 sammenlignet med året før (inkl. følgerett). Ser man på utviklingen av det norske kunstmarkedet i et noe lengre perspektiv kan det tyde på et bunnnivå ble nådd i 2009, og at markedet er inne i en stigende trend
 6. SAK 7/17: Følgerett på hybler for UKEfunker UKA har vært i dialog med Husmann og LK-sjef angående følgerett til hybler for UKEfunker. Det er enighet om å gi UKEfunker følgerett til hyblene vårsemesteret 2017, men det er behov for mer diskusjon angående følgerett for høstsemesteret 2017. Finansstyret ber UKA og Driftsstyret om å
 7. Sammendrag. Ved EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 ble europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett

Lov om opphavsrett til åndsverk mv

Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 10.1-10.5 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognsta Ved videresalg av kunstverk/følgerett Ved bruk av verk i kringkasting Ved bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer Les mer om BONO her. Flere nyheter Vis alle. Grafill Illustrasjon Nyhet ­ 02. sep 20. Grafill Illustrasjon: Skills! Har du lyst til. under loven om følgerett. Denne loven omfatter kunst kjøpt i kunstnerens levetid og fortsetter å gjelde 70 år etter kunstnerens død. Kjøp i denne kategorien har reduserte avgiftssatser ved høyere beløp: Fra 50.000,01 Euro til og med 200.000 Euro: 3% Fra 200.000,01 Euro til og med 350.000 Euro: 1 Digital formidling og opphavsrett . Ida Otterstad, juridisk rådgiver BONO, Hamar 11. september 2015. DetnordiskemuseumsmøtetpåHamar, 11. september 2015, BONO Ida. følgerett (1) Generaladvokaten (8) geografiske opprinnelsesbetegnelser (1) god skikk (1) Google (2) hitteverkdirektivet (1) Huldrapodden (2) Høyesterett (10) håndhevingsdirektivet (1) Il Tempo Gigante (2) immaterialrettsåret 2017 (5) immaterialrettsåret 2018 (5) immaterialrettsåret 2019 (3) Infosoc-direktivet (8) innholdsmessig.

Og hvis originalbildene selges er det noe som heter følgerett og kunstavgift. Andreas E (svar til Øyvind Solstad) 27. april 2012 at 18:53. Det som gjør dette til et så betent og vanskelig tema, er vel det at det er blitt så eksepsjonelt enkelt å kopiere musikk og film Følgerett Overskriften tilføyd ved lov 22 des 2006 nr. 103 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1534). - Jf. EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9c (direktiv 2001/84/EF (følgerettsdirektivet)). § 38c

Kunstavgifte

Historisk ser vi at det kan være utfordrende for et samfunn å se verdien av kunstens bidrag og produksjon i den samtiden den virker. Alle kunstnere vi i dag anser som nasjonalskatter, er kunstnere som fikk utvikle sin kunstneriske identitet over lang tid og uten føringer Følgerett 2017 10-11-17 Nye oppslag 08-09-16. intervjuer - Svalbard gir kunsten vinger 07-02-17 Madeleine Park 06-09-16 Gunnar Krogh-Hansen 06-09-16. statistikk. Avgiftspliktig omsetning ned 5,5 % i 2016 15-11-17 Følgerettstatistikk 2015 08-09-16 Utsmykking i offentlig rom 2015 08-09-16. Kontakt Følgerett § 38c. Opphavsmannen har krav på vederlag når en som yrkesmessig opptrer i kunstmarkedet deltar som selger, kjøper eller formidler ved 3. kapittel. Opphavsrettens overgang Alminnelige bestemmelser § 39. Opphavsmannen kan med den begrensning som følger av § 3 helt eller delvis overdra sin rett til å råde over åndsverket. Posted 4/26/05 4:02 AM, 3 message Scenografen har følgerett og førsterett til å overta scenografien i sin forvaring og skal varsles i god tid og senest 4 uker, før en eventuell avhending, kasting/eller salg, av scenografien og/eller rekvisitter som er tilvirket spesielt for den aktuelle produksjonen. § 9

Åndsverkloven (lovspeil) - Wikipedi

Hva er følgerett? Er det merverdiavgift på omsetning av kunst? SVAR Salg av egne kunstverk, og salg i kunstnerens navn (kommisjonssalg), er i utgangspunktet fritatt for merverdiavgift (jf. merverdiavgiftslovens § 3-7, 4. ledd) 9. oktober: Følgerett og kunstavgift (Ot.prp. nr. 88 (2005-2006). Innlegg ved: Rådgiver Øyvind Bø, direktør Anniken Thorsen og daglig leder Harald Holter. 4. desember: Per Egil Hegge: Norsk, et av verdens rikeste, mest presise og nyanserte språk Oppkjøring spørsmål og svar. Problemer med fart og fartstilpasning. Brudd på vikeplikten. Å ikke gi tegn (legge seg i riktig fil og bruke blinklys) eller ikke samhandle med andre trafikanter. Å gjøre feil valg i en trafikksituasjon

faller inn under loven om følgerett. Denne loven omfatter kunst kjøpt i kunstnerens levetid og fortsetter å gjelde 70 år etter kunstnerens død. Kjøp i denne kategorien har reduserte avgiftssatser ved høyere beløp: Fra 50.000,01 Euro til og med 200.000 Euro: 3% Fr Norske Billedkunstnere - Følgerett (Droit de suite) Lovdata - Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).. åndsverk m.v.). Dette er gjort for å innføre EU-direktivet om følgerett, og medfører at en del av avgiften som innkreves ved kunstsalg skal tilfalle opphavsmannen (kunstneren eller dennes arving). Samtidig har Stortinget tilpasset den gjeldende 3 %-kunstavgiften med den nye ordningen, slik at de kan innkreves samlet og samtidig Ved kaffidrikking blir mennesket så å seie ad fysisk veg hjelpt framover med omsyn til logisk, følgerett røyndomsmessig tenking. Og ein kan seie at det ofte ikkje er så dumt å drikke kaffi nettopp for dei menneska som vil heve seg opp til det åndelege livets høgare regionar

droit de suite - Store norske leksiko

I tillegg er det ønskeleg at omgrepsbruken er følgerett i staten, og opplæringslova bør halde seg til omgrepa som blir etablerte i den nye språklova. Andre språklege mindretal NMU er samde med Sametinget i at retten til opplæring på samisk utanfor samiske forvaltingsområde bør gjelde uavhengig av talet på elevar i kommunen som ønsker slik opplæring, og at retten til samiske. Følgerett. 0: Overskriften tilføyd ved lov 22 des 2006 nr. 103 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1534). - Jf. EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9c (direktiv 2001/84/EF (følgerettsdirektivet)). § 38c BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge, Oslo, Norway. 543 likes · 7 talking about this · 1 was here. BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk, etablert av..

Kunstavgiften øker - Kunstkritik

Statistikk om visuell kunst i Norge. 100679 GRMAT NK Statistikk om visuell kunst i Norge 190101.indd 1. 16/01/2019 10:0 Selgeren skal innkreve avgiften og sende den til KUNSTAVGIFTEN, som er en samordnet innkreving av kunstavgift til BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND og følgerett til BONO, se kunstavgiften.no Fondet skal brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst (§ 2 annet ledd) www.kunstavgiften.no OMSETNINGSOPPGAVE BKH og BONO har samordnet betaling og rapportering av kunstavgift og følgerett under betegnelsen Kunstavgiften. Avgiftsdelen brukes til støtte for kunstnere som har eller har hatt sitt virke i Norge og deres etterlatte Endringene følger av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m., jf. Ot.prp. nr. 88 (2005-2006) framlegging og oppfølging av odelstingsproposisjon om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap fra 40 pst Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015 gir en oversikt over omsetningen innenfor områdene musikk, litteratur og visuell kunst i Norge i 2015

St.prp. nr. 1 (2004-2005) - Statsbudsjette 1 1 Åndsverkloven elementer fra lovens tilblivelse; Over i den digitale tid utviklingen Innledning ved jubileumsmarkeringen 12. mai 2011 Avdelingsdirektør Bengt O. Hermansen Jeg skal se på perioden fra 1995 til nå. Etter min mening opphavsrettens mest stormfulle periode. Ved periodens start var interessen for opphavsrettsfeltet slik den hadde vært i lang tid det var noen relativt få. Gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m. (endringslov)( 2006 KUD ) Gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs. ( 1997 JD ) Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv

om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.) Kun tittel 3 12 May 2015 § 1. Oppgåver og formål for Patentstyret Patentstyret skal behandle saker om industrielle rettar som fastsett i patent-loven, foretaksnavneloven, designloven Forord Studentersamfundet er en gammel organisasjon med lange tradisjoner. Listen over lover, instrukser og statutter er nesten like lang som Samfundets histore 5 Innhold Historikk 9 Studentersamfundet i Trondhjems Lover og Statutter Styrende Organer Studentersamfundets møter Valg og avstemninger Indre liv Samfundsretten Alminnelige bestemmelser Vedvarende vedtak ved Studentersamfundet i Trondhjem 37 Statutter 43 Fond 45 Klubbstyrets Fond Statutter for Kampfond Student Georg Sverdrups fond til utdeling av gratis medlemskort Statutter for Sceneteknisk.

Ikrafttredelse av lov 22

 1. Historie - Norske Billedkunstner
 2. Jouris Kunst Linke
 3. Om Bildende Kunstneres Hjelpefond — Bildende Kunstneres
 4. Ot.prp. nr. 88 (2005-2006) - regjeringen.n
 5. Immaterialrett Cappelen Damm Akademis
 6. Budgivning - Eek auksjo
 7. Kunstomsetningen 1970-2012 - ArtSync - Kunstguns
Blomqvist 06-2017

Høring - Utkast til endringer i åndsverkloven og lov om

 1. Immaterialretts­trollet: C-41/14 Christie's France SNC v
 2. Sak nr. 2 - stortinget.n
 3. Bildende kunstreres fond, :: Galleri-fjordhei

Kunstavgiften - ArtSync - Kunstguns

 1. Innst. S. nr. 228 (2002-2003) - stortinget.n
 2. Har du penger til gode hos BONO? Grafil
 3. Blomqvist 05-201
 4. Immaterialretts­trollet: KFIR VM 19/81 Andalucia
 5. Nyttige kunstlinker fra kunst-verde
 6. Hvor ble det av innholdet
 • Nøkkel til gammelt sikringsskap.
 • Hedonistisk mat.
 • Rhone kreuzfahrt bewertung.
 • Hurtigtog frankrike.
 • Thor ragnarok netflix.
 • Lofoten kulturhus.
 • Yams süßkartoffel.
 • Asteroide 2017.
 • Vegetarisk moussaka aubergine.
 • Oppvarming sang.
 • Fjerne bildekor.
 • Rocky mountain usa.
 • Sennep helse.
 • Urinprøve i bleie.
 • Trappist 1.
 • Sturm und drang gedichte merkmale.
 • Det første riket.
 • Landskode 0025.
 • Steven tyler.
 • Singelliv tv4.
 • Stiftung warentest mandelöl.
 • Anbefale flyttevask trondheim.
 • Forsvarets høgskole.
 • Otitis media ohrentropfen.
 • Nero artist.
 • Na kd sale.
 • Mindre blod ved menstruasjon.
 • Sony xperia xz premium laddare.
 • Rabattkod bounceinc.
 • Calendar uk 2017.
 • Flytte til trondheim alene.
 • Sxtn konzert 2018 stuttgart.
 • Klitschko rücktritt reden.
 • Parkering fredrikstad grønn sone.
 • Kameravinkler.
 • Weebly.
 • Game of thrones bok 6.
 • Visum service no.
 • How to make clock in html.
 • Prøve i buddhismen.
 • Volksbank bremen filialen.