Home

Gamle grunnloven

Grunnloven undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814. Constitution for Kongeriget Norge. A. Om Statsformen og Religionen. § 1. Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814 Grunnloven § 10 (§ 12 i 17. mai-versjonen) sa at «Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa den Tid og med de Ceremonier, Han selv fastsætter.» Men til tross for grunnlovspåbudet ble bare 3 av de 6 kongene på 1800-tallet kronet

Grunnloven fra 1814 - stortinget

Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet.Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (), den utøvende makt (Kongen i statsråd) og den. Trenger vi den gamle grunnloven, eller bør den byttes ut med en mer moderne variant? Vi er jo opptatt av helt andre ting nå enn for 200 år siden, da den ble laget, påpeker Are Kalvø i boken. Grunnlov er en lov som inneholder grunnleggende regler om et lands statsform og politiske system og regulerer særlig viktige sider ved hvordan det politiske systemet fungerer. Grunnlover betraktes som lover av en «høyere orden». De skal skape stabilitet og forutsigbarhet i statsstyret og også regulere den måten vanlige lover vedtas og endres på

Stortinget i 1814 – Wikipedia

Grunnloven - Store norske leksiko

 1. Fulgte gamle lover. Til det første Stortinget i 1815 var det ikke ferdig noe forslag til ny samlet straffelov slik § 94 i Grunnloven fastsatte. Men lovkomiteen foreslo at lemlestelsesstraffer skulle oppheves, og et samlet Storting vedtok dette. Det store arbeidet med å reformere straffeloven måtte utsettes
 2. dre riktig enn den nye: Høyesterett har rett og plikt til å prøve om loven strider mot Grunnloven, Høyesteretts tolking av Grunnloven får generell virkning, og Høyesterett har det endelige ord. Både 2015- og 2020-versjonen av § 89 begrenser prøvingsretten til «saker som reises for domstolene»
 3. Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges Grunnlov fra 1814 til 1851, men viser egentlig til den siste setningen.Paragrafen forbød i sin opprinnelige form jøder å komme til Norge, og jesuitter og munkeordener var forbudt. Den lød
 4. Den gamle grunnloven og dens voktere Signing of the Constitution (1940) av Howard Chandler Christy. Foto: US Library of Congress. Da den norske Grunnloven ble vedtatt for nesten 200 år siden, var den amerikanske grunnloven en viktig inspirasjonskilde
 5. Lovdata har utarbeidet en oversikt over endringene i Grunnloven fra 1814 til i dag. Oversikten viser 148 kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser m.m., med til sammen over 300 endringer

En «moderne» grunnlov. Hovedprinsippene i Grunnloven bygde stort sett på de samme ideene som lå til grunn for blant andre den amerikanske uavhengighetserklæringen (1776) og konstitusjonen (1787) og de franske forfatningene (1791, 1793, 1795): Folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet og borgerrettighetene Her er om den norske grunnloven. Opplysningstiden - Den norske grunnloven Problemstillingen er: Hva er sammenhengen mellom opplysningstiden og grunnloven av 1814? Vi har sett hvordan opplysningstiden ledet til den franske revolusjon, der det gamle franske føydalsamfunnet ble kastet for det som skulle bli en liberal republikk med folkestyre, men som endte op

Feiret grunnloven på Erikstad - Fauske kommune

Grunnloven

Vår 200 år gamle Grunnlov er på viktige områder akterutseilt. Dette har Stortingets presidentskap innsett, og det er derfor fremmet en rekke forslag - som inneholder de grunnleggende. Grunnloven etter 1814 De fleste paragrafer i Grunnloven er endret flere ganger. Men ingen av endringene etter 4. november 1814 har vært så omfattende som dem vi står overfor ved Grunnlovsjubileet i 2014, når menneskerettighetene mest sannsynlig blir implementert Den nye grunnloven ventes å utvide statens rolle i å sikre innbyggernes velferd og å sikre grunnleggende rettigheter til helse, utdanning, distribusjon av vann og pensjon. - Jeg er full av håp om at ting vil endre seg og at vi vil få til en radikal endring i landet, sier 42 år gamle Romina Nunez, som arbeidet med organisering av stemming ved nasjonalstadionet i Santiago, landets. Land som ikke har ratifisert den gamle grunnloven, har ogs krevd at henvisninger til EU som en stat skal bli fjernet. Under et m te s ndag ble EUs utenriksministere enige om at henvisninger til symboler som EU-flagget og en egen EU-hymne skal bli fjernet fra teksten. Det samme skal ordet konstitusjon Den gamle miljøparagrafen i Grunnloven, § 110 b, ble aldri mer enn hul 17. mai-sang. Men Stortinget frisket opp bestemmelsen under det store grunnlovsjubileet i 2014. Poenget var å sette en absolutt grense for hvor stor skade myndighetene kan påføre miljøet, mener klimaorganisasjonene som saksøker staten

- Chile er det eneste landet i Latin-Amerika med en grunnlov som er innført under et diktatur, sier den 32 år gamle psykologen Alejandra Bustos til NRK i Santiago de Chile Den gamle grunnloven 200 år. Mandag 19. mars var det 200 år siden Spania fikk sin første moderne grunnlov. Jubileet ble høytidelig markert i den andalusiske byen Cádiz hvor loven i sin tid ble kunngjort. Selve seremonien fant sted i den samme kirkebygningen,. Omveltningene i 1814 skapte det moderne Norge med en grunnlov som sikret folkesuverenitet og maktfordeling. Det la grunnlaget for demokratisk utvikling i Norge. Men hendelsene i 1814 skjedde ikke i et vakuum, og den norske grunnloven skapt på Eidsvoll var et produkt av de politiske ideene som preget samtida i verden for øvrig Ved Grunnlovens 200 års jubileum i 2014 var Grunnloven gjennom den største reformen siden vedtakelsen 17. mai 1814. I løpet av mai-dagene 2014 fikk Grunnloven et oppgradert kapittel om menneskerettigheter, og en ny og moderne språkdrakt med egen nynorsk-versjon. Tro det eller ei, men fem år er gått siden reformen! Vi tar et blikk tilbake på reformarbeidet og på hva som har skjedd i de. Dette er også 73 år gamle Lønnings siste oppdrag på Stortinget før han går av med pensjon. 10. januar leverer han sin innstilling. Vår snart 200 år gamle grunnlov, den eldste i Europa, skal justeres i tråd med menneskerettighetstenkningen som vokste fram etter andre verdenskrig. Den skal «moderniseres», vil mange si

De gamle fyrstehusene i Frankrike, Spania, Nederland og de tyske statene inntok sine gamle troner, og nye grunnlover, bygd på fyrstesuvereniteten, erstattet de gamle Den nye nasjonalforsamlingen fikk navnet Stortinget, et navn som tok opp det gamle norske ordet ting. Embetsmennenes sterke stilling kom fram på to måter i grunnloven: Alle embetsmenn fikk stemmerett, og en embetsmann kunne bare avsettes etter lov og dom. Bøndene fikk sitt ved at odelsretten ble skrevet inn i grunnloven Grunnloven opphevet mange av absolutismens kontroll- og styringsmåter som den sterke regionen, og særlig regionhovedstadens stilling, var tuftet på. Regionen kan betegnes som en tung maktstruktur i det norske samfunn i 1814 Den har gjennomgått noen endringer de siste årene, men det trengs mer debatt om vår snart 200 år gamle grunnlov. Førsteutgave av den norske Grunnloven. (Foto: Stortinget) Et moderne begrep. Grunnlov betegner en lov som regulerer etableringen og utøvingen av politisk makt, og som er skapt gjennom en politisk beslutning

Norges Grunnlov - Wikipedi

 1. Menneskerettighetene er likevel nå gitt et mer helhetlig og bedre vern i Grunnloven. Flere paragrafer er tatt inn, som omhandler alle ulike typer menneskerettigheter. Les også: Demokrati skapes ovenfra; Moderne språk. I 2014 ble også språket i Grunnloven endret, fra den 200 år gamle språklyden til et mer moderne norsk
 2. Den snart 191 år gamle Grunnloven er i stadig større utakt med den politiske virkeligheten, mener en rekke samfunnstopper
 3. Det var den nye Grunnloven av 4. november 1814 som gjaldt og regulerte det norske samfunnet, supplert av Riksakten av 1815. Riksforsamlingens forhandlinger i 1814 ble utgitt i 6 hefter allerede samme år av de valgte redaktører, professor Georg Sverdrup , professor Ludvig Stoud Platou og tollprokurør Christopher Omsen
 4. Grunnloven - ikke - pynt - Hvordan - staten - gamble - videre - norsk - økonomi - sårbare - natur - hele - verdens - fremtid - FOOTWAY - Footway har damesko, herresko og barnesko fra hundretalls varemerker - alltid på lager

- Den nye grunnloven har i stor grad sikret pressefrihet. Nå jobber vi med å se over de gamle lovene. For eksempel loven om publiseringsfrihet og tilgang til informasjon, for å sikre oss om at de er i tråd med internasjonale normer, sier Néji Bghouri i journalistorganisasjonen SNJT Noen «gamle» ord har likevel fått stå nettopp fordi de omhandler historiske forhold (som sportler). I Grunnloven brukes hun eller han til en viss grad, men de fleste steder står det han. Utvalget har gjennomført kjønnsnøytrale uttrykk som hun eller han, prinsesser eller prinser osv

Saksnummer: 200409346 EO ATV/ANO Dato: 21.10.2004 Ektefellepensjon etter lov om Statens Pensjonskasse - forholdet til Grunnloven § 971. INNLEDNING Vi viser til brev 19. august 2004 og 18. desember 2003. Saken gjelder vernet etter Grunnlo.. Det finnes derfor gamle sedvaner og lover som styrer hvordan dette skal fungere. Disse gamle systemene har deretter stadig blitt bygd på med nye lover og sedvaner som skapte det moderne demokratiet. Det nok langt fra alle land som har fått en grunnlov under slike kuppartede/revulosjonäre former som USA, Frankrike og Norge

Grunnloven gått ut på dato - NRK Kultur og underholdnin

Samtykke fra Stortinget ved innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen. 1. Innledning Vi viser til brev 26. januar 2007 fra Finansdepartementet til Justisdepartementet, Lovavdelingen, med gjenpart til Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet, der Finansdepartementet ber om en prinsipiell avklaring av spørsmålet om når det etter Grunnloven § 26 annet ledd er nødvendig å innhente. En av Norges vakreste mynter ble utgitt til 100-årsjubileet for grunnloven i 1914. Mynten, en stor og tung 2-krone i sølv, bærer motiv av skikkelsen «Mor Norge» og er en av myntene som bidro til å bygge vår stolte nasjonale identitet 17. mai skal Grunnloven igjen feires over hele landet med barnetog, sukkerspinn og korpsmusikk. Norges Grunnlov er faktisk en av de eldste konstitusjonene i verden. Hvordan har Grunnloven endret seg siden 1814 og hvorfor overlever noen grunnlover lengre enn andre Landet hadde et standssystem som liknet på det i Frankrike, og det var det dette gamle standssamfunnet og eneveldet som falt i Norge da grunnloven ble vedtatt i 1814. For å legitimere (rettferdiggjøre) riksforsamlingen på Eidsvoll viste den danske prinsen Kristian Fredrik til folkesuverenitetsprinsippet Grunnloven 17. mai 2014 . Av sivilagronom J rgen H getveit www.Kommentar-Avisa.no 12.05.14. I motsetning til Grunnlovsfeiringen som foreg r mer sentralt og glemmer Gud og har mer preg av show skal vi dvele ved de sanne og dypere sider av 1814 og de lange kristne linjer i Norges frihetsbrev som n er dramatisk forandret

Totalt sett regnes det med at omtrent 30-40% av menn over 25 år fikk den ærefulle stemmeretten. Det var liberalt. Andre ting ble innført som vi enda har, men mye er endret i Grunnloven siden 1814. Det skal vi være glade for. Noe går fremover, og å holde på gamle idealer er sjelden et gode Grunnloven kan vi holde fantastiske festtaler om hver 17. mai. Grunnloven etablerte riktignok et mannssjåvinistisk styre, men dette er heldigvis kastet på båten, og nå er Grunnloven perfekt Dagens sporskifte i forhold til Grunnloven og sin gamle redaktør Arthur Berg. Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 03.03.10. Under Stern-striden som pågikk fra 1981-85 skrev daværende redaktør av Dagen om den seieren som vi fikk mot det tyske bladet Stern (opplag 1,7 millioner) og majoriteten av skolefolk i Norge I går leverte Carl I. Hagen og Finn-Erik Vinje sitt forslag til språklig fornyelse av Grunnloven. Konservatisme bør ikke hindre at vi får Grunnloven på et språk folk flest forstår Folket ønsker å delta i prosessen fram mot en ny grunnlov, uavhengig av de formelle institusjonene som representerer den gamle grunnloven fra diktaturets tid. LO i Oslo stiller seg solidarisk med det chilenske folkets kamp og innsats for å forandre den urettferdigheten lover fra diktaturets tid representerer

grunnlov - Store norske leksiko

2.6 Grunnloven 1814 Sort Method Grunnloven § 102 første ledd fastslår følgende: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Som det fremgår av § 102 første ledd annet punktum oppstiller Grunnloven et spesifikt vern mot husransakelser Også den gamle grunnloven fra tidligere president Hosni Mubaraks regjeringstid henviste til sharia som den viktigste lovkilden. Men det siste utkastet inneholder også store endringer i det. Grunnloven. 200-krone sølvmynt (2014) Grunnloven. 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg (2014) Allmenn stemmerett. 10-krone minnemynt (2013) Kongeparet 75 år. 200-krone minnemynt i sølv 2012) Universitetet 10-krone minnemynt (2011) Norges idrettsforbund. 200-krone minnemynt i sølv (2011) Skisporten i Norge. 200-krone minnemynt i sølv. Konstitusjonelt lunsjseminar: Tolkning av gamle rettighetsbestemmelser i grunnloven - med § 102 (forbud mot husransakelser) som eksempel Innledning ved Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Hvor godt den gamle Grunnloven etter sin ordlyd passer på vår tids utfordringer, er en annen sak. Mer moderne grunnlover har til dels langt bedre bestemmelser om internasjonalt samarbeid. 9 Det eneste nordiske landet som har en oppdatert og virkelig god grunnlovstekst er Finland Hvis grunnloven var skrevet av kvinner Menns tanker om statsstyre og nasjonsbygging har fått regjere i 200 år. Rausheten er den nye jenteloven, ut med den gamle janteloven

Fra pisk til grunnlov - Norgeshistori

Protestbevegelse sammenligner nå det gamle regime med det nye. Foto: REUTERS / Amr Abdallah Dalsh / SCANPIX Liberale egyptere frykter islamsk grunnlov - Del. Liberale parlamentarikere har trukket seg fra arbeidet med å skrive en ny grunnlov i Egypt. De liberale politikerne. Ny dag og nye muligheter! God onsdag til alle Trollheimsportens lesere! Dagens visdomsord er denne gruk fra Piet Hein: Fornuften er en sjelden vare, enhver som eier den bør spare! Otto og Ottar har navnedag. Noen historiske begivenheter som har foregått 4. november: 1814: Det norske Stortinget. Grunnloven er tydelig. Det står nemlig i grunnlovens § 97 at Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. Ifølge lovdata er bestemmelsen gitt til vern for den enkelte mot myndighetene. - Denne paragrafen i grunnloven har faktisk kommet opp i flere høyesterettsdommer, og har satt en stopper for skattlegging med tilbakevirkende kraft, forklarer.

59 år gamle Merino overtok i henhold til grunnloven presidentens oppgaver for den resterende perioden, som varer ut juli. Men umiddelbart etter å ha tiltrådt tirsdag, slo Merino fast at det skal holdes nyvalg både på president og nasjonalforsamling. Det skal skje i april. Mandag kveld avsatte. 16. mai-grunnloven 17. mai-grunnloven over tre dager: Under siste paragraf har presidentskapet 16. mai satt sine signaturer. Blar vi om, er Grunnloven likevel datert Eidsvoll, 17. mai dagen for kongevalget. Under dateringen finner vi representantenes underskrifter med segl, som ble ført inn den 18. Foto: Stortinge - Grunnloven kom til slutt til å bestå av 110 paragrafer. Hvorfor ble den så kort? Mer presist er det nok å vise til at Norge - og Sverige, tilhørte utkanten av Europa, og at de gamle krigene langs grensene nå var skrinlagt. Carl Johan gjorde jo senere flere fremstøt for å endre Grunnloven,.

I 1805-1807 beseiret Napoleon Preussen, Østerrike og Russland i en rekke felttog, og etter freden med Russland i Tilsit i 1807 fremstod han som herskeren over en mektig europeisk kontinentalblokk. Gjennom fastlandssperringen forsøkte han nå å ramme Frankrikes gamle fiende England Kaptein og eier Helge Øverbø styrte den gamle slepebåten M/S «Ørnen» trygt fra Langesund til Sandefjord i går, selv om de ble møtt av over to meter høye bølger og stiv kuling. - Båten tåler det, men det er kanskje værre med mannskapet, smilte Øverbø da han la til kai i Sandefjord. Markerer grunnloven Dersom Trump blir alvorlig syk, er det 61 år gamle Pence som ifølge grunnloven skal overta den 74 år gamle presidentens plikter. Dersom heller ikke visepresidenten er i stand til dette, er det lederen i Representantenes hus i Kongressen, Demokraten Nancy Pelosi, som fungerer som president

En unødvendig endring av Grunnloven - Rett2

Den gamle brua forteller ved 77 av dem: Dag-Jørgens blues: Etter softis på Nebben var drømmen å se ei gjedde i sivet. Terje iler til: Romund Larsen mista ei gjedde på 4,5 kilo. Finn hopper i stolen: Vi hoppet fra den nye og klatret opp igjen på den gamle. Svein Olav får siste ordet: Brua tenkte: Jeg står minst like støtt som Grunnloven Her følger et forelesningsnotat om den franske revolusjon. Det er skissemessig om et svært omfattende emne, der mange av spørsmålene som blir tatt opp her er mer diskutable enn det blir gitt uttrykk for. Notatet legger også noe mer vekt på tiden opp mot revolusjonen, enn til konsekvensene av den og hvordan det gikk p USS Grunnloven, også kjent som Gamle Ironsides, er en berømt og holdbar skip som ble bestilt av president George Washington. Tre fregatt, eller sjøslag fartøy, som kan holde mer enn 40 våpen først sette seil 21 oktober 1797, og er særlig kjent for sine bragder under krigen i 1812 Grunnloven §112 krever at erfaring skal ha vist at det er nødvendig å endre Grunnloven, før endringer blir gjort. Erfaring har ikke vist at modernisering av språket i hele Grunnloven er påkrevd. Når Stortinget vedtar nye grunnlovsbestemmelser, blir de innarbeidet i den gamle grunnlovsteksten I politikken, i konkurransen mellom land og folk har USA gjennom Grunnloven, Uavhengighetserklæringen. og løftet om den enkeltes rett til sin «Pursuit of Happiness» lagt grunnen for Amerikas suksess og dominans i forrige århundre, og inn i dette. Uavhengighetserklæringen ble skrevet av den 33 år gamle Thomas Jefferson

Kirkebyggene i gamle dager - Fosna-Folket10 kr 1954 EEidsvollsmennene reiste fra Bergen i «limousin»Geriljabrodering i Drammen | besteforeldre mot globalMen hvor er Napoleonskaken da De? - Dagbladet

Norsk minnemynt i sølv pålydende 10 kroner preget i forbindelse med 150 års jubileet til Norges grunnlov. Selges til spotpris + 10,- NOK. Er brukt illustrasjonsbilde. Mynten kan bære preg av håndtering/slitasje og patinering/korrosjon fra å ha blitt oppbevart løst uten beskyttelse. Kvalitet: Varierende grad av kvalitet og oksidering. År: 1964 Metall: 900 Sølv Vekt: 20 gram (18 gram. Det var ikke bare, bare å bake til jul i gamle dager. Til helga kan du få være med kokkene Marit Brodshaug Sveen (bak) og Brit Bunæs i Eidsvollsbygningens kjeller. Visste du at de drakk 2000 liter vin mens de lagde Grunnloven? EIDSVOLL VERK. Og at de spiste kalv til det bød dem imot? Marit Lunddal Løke Men endringen forbyr også ekteskap mellom personer av samme kjønn. Den sikrer bedre vilkår for pensjon. Og gjør at Gud blir med i grunnloven. Litt over 21 prosent stemte imot endringen som lar Putin fortsette til 2036. 65 prosent av de som har stemmerett, deltok. Det melder valg-kommisjonen. 67 år gamle Putin har hatt makten i to tiar

 • Weiße wolfswelpen kaufen.
 • Hvem var matteus.
 • Rhone kreuzfahrt bewertung.
 • Peoner farger.
 • Ikea bremerhaven frühstück.
 • Italia konge.
 • Polizei kärnten jobs.
 • Transportveske barnevogn.
 • Biographie eva mattes.
 • *nsync bye bye bye.
 • Atlantic records president.
 • Beagle erfaringer.
 • Liseberg olycka 2017.
 • Erster tweet finden.
 • Xbox 360 controller with xbox one wireless adapter.
 • Fotsid dräkt.
 • Dårekiste kryssord.
 • Fundraising konzept.
 • Utleie tepperenser.
 • Roser vanning.
 • Unfall winsen aller.
 • Constantius chlorus.
 • Hva er feminist.
 • Læringsmiljøprosjektet udir.
 • Helle astrup advokat.
 • Pc geek.
 • Kriminalomsorgen gjøvik.
 • A til å spill.
 • E cigarette.
 • Norges cykleforbund lisens.
 • Wilfa varmepumpe test.
 • Lekolar skole.
 • Alte schmelze wiesbaden preise.
 • Human relations sosiologi.
 • Kjøpe urverk.
 • Panorama auschwitz.
 • Wohnungen ohz kaufen.
 • The new colossus.
 • Dragon ball fighterz characters.
 • Champagneglass riedel.
 • Terte med vaniljekrem.