Home

Hva er sametinget

Sametinget - regjeringen

 1. Sametinget er som politisk organ ikke et underordnet organ i forhold til regjeringen, og er derfor ikke underlagt instruksjons- eller kontrollmyndighet fra regjeringen. Sametinget som forvaltningsorgan har ansvaret for flere tilskuddordninger som er rettet mot den samiske befolkningen, blant annet til språk, kultur og næringsformål
 2. istrasjon ligger i Karasjok
 3. Samfoto/NN/Bård Løken/NTB Scanpix. Sametinget er de norske samenes folkevalgte organ. Sametinget ble åpnet i 1989 og ligger i Karasjok. Sametinget er i utgangspunktet et rådgivende organ, men har etter hvert fått større makt til å ta beslutninger.Disse beslutningene er knyttet til områder som er særlig viktige for norske-samisk liv, som samisk språk, kultur og næringsvirksomhet
 4. Sametinget ble åpnet for første gang i 1989 og har som mål å gi samene en felles stemme. Det betyr ikke at alle representantene i Sametinget er enige i alle saker, men at alle vedtak som gjøres bygger på en politisk debatt. Hva bestemmer Sametinget
 5. De er i tillegg engasjert i internasjonale spørsmål om urfolks rettigheter og livsbetingelser. Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og møtes fire ganger i året. Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering og står for den daglige virksomheten. Lederen for Sametingsrådet er sametingspresidenten, som blir utpekt av.

Sametinget - Wikipedi

Politikk og makt: Sametinget

 1. Sametinget ønsker å hjelpe Tysfjord-søstrene i rettssaken mot Narvik kommune. Om de får det, avgjøres av Høyesterett. I dag startet behandlingen
 2. Vet vi hva Sametinget faktisk er? Hva er Sametingets store utfordring og hva er Sametingets fremtid? Hvordan skal Sametinget løse utfordringene de har og hva er veien videre
 3. Hva er Sametinget? Regjeringens organ for spørsmål om samer; Forklaring. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesse i Norge. Øvingsoppgaver. Øvingsoppgaver.no er en del av Kursoria. Hos Kursoria får du kurs,.
 4. Fremskrittspartiets påstander om at Sametinget er udemokratisk, at samiske rettigheter er særrettigheter som svekker demokratiet og at samemanntallet må fjernes fordi det fremmer forskjellsbehandling, kan imidlertid fungere som et inntak til å kommentere hva vi forstår med begreper som rettigheter, demokrati og styring
 5. Det er ikke alltid det største partiet som lager regjering. Nå er det partiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som sitter i regjering, selv om Arbeiderpartiet er det største partiet på Stortinget. Det er fordi Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti til sammen får støtte fra flere stortingsrepresentanter enn det Arbeiderpartiet får
 6. Sametinget er en videreføring av Norsk sameråd. Sametinget trer inn i alle funksjoner, rettigheter og plikter til Norsk sameråd. Kongen gir regler om sammenkalling av og arbeidsordningen i Sametinget. Disse regler gjelder inntil Sametinget fastsetter forretningsorden i medhold av § 2-14. 0
NRK TV – De første skritt - Sametinget gjennom 25 år

Sametinget - Sámedigg

 1. Alle i Norge blir påvirket av beslutningene som tas på Stortinget. Derfor er det viktig å forstå hva stortingsrepresentantene egentlig jobber med. Nederst på denne siden finner du en liste med spørsmål til diskusjon
 2. Hva er Sametinget? NRK Skole forklarer: Sameloven vedtas. Regjeringen fulgte Samerettsutvalgets anbefaling. Regjeringens lovforslag slo fast at Sametingets myndighet i utgangspunktet var rådgivende, men åpnet samtidig for at myndighetsområdet kunne utvides etter hvert
 3. Sametinget er det folkevalgte parlamentet for samene i Norge. De skal styrke samenes stilling og ivareta deres rettigheter. Les mer om Sametinget her

Samfunnsfag YF Vg2 - Sametinget - NDL

Det er skremmende å oppleve at et folkevalgt organ som Sametinget har så liten respekt for disse rettighetene. For det Sametinget gir utrykk for i sin uttalelse, er i virkeligheten at det er Sametinget som skal bestemme hva ei grunneierforening skal få lov til å sette på dagsorden i sine egne møter Hva er samhandlingsreformen og hvordan påvirken den deg som arbeider i helsevesen? Samhandlingsreformen er utarbeidet og pulisert av Helsedirektoratet. Reformen trådde i kraft 1.januar 2012. Den ga kommunene ansvaret for å sørge for sine borgeres behov for helsetjenester Retten urfolk har til å bli konsulterte i saker som gjelde dei, er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i sjølvstendige statar, artikkel 6.I Avtale om prosedyrar for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, inngått mellom kommunal- og regionalministeren og sametingspresidenten 11. mai 2005, er det fastsett nærmare prosedyrar for korleis konsultasjonane.

Samfunnsfag - Sametinget - NDL

 1. Hva er Tromsø Høyres identitet? - Vi vil ikke ha noen ny giljotin som Nordlandsbanen, sier representanten fra Sametinget, som er bekymret for reinpåkjørsel. mandag 12.03 2018
 2. Sametinget prøver å forsterke sin rolle som overkikkador Vurderer om det skal gjøres arkeologiske undersøkelser. Hva er egentlig konsultasjoner? Særrettigheter og Sametingets I 19 måneder har Sametinget strevd med å svare Birgit og Cille om habilitet: - Det er litt byråkrati. Krangel om samiske rettigheter i nye Narvik
 3. At sametingspresidenten og resten av Sametinget ikke ser ut til å ha magemål når det handler om arealbruken i Norge, er et resultat av at våre politikere på Stortinget og i regjeringa over år har gitt etter for stadig nye krav

sametingets myndighet - Store norske leksiko

Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. Klikk på grafen for å se flere detaljer om hva eiendeler, gjeld og egenkapital er sammensatt av. Historie. Nettobudsjetterte virksomheter24. April 2020 Hva er Arkivverket Kontakt oss Sametinget og samiske rettigheter er også et resultat av at samene har vært og er et eget folk med sine egne tradisjoner og institusjoner, som i et lengre historisk perspektiv har vært selvstendig Sametinget og selvbestemmelse Det burde være selvsagt at Sametinget har et sentralt ord med i laget for hva som skal være de overordnede prioriteringene og satsingene for samisk kultur og samfunn

Boken til Falch og Selle er en videreføring (og på mange måter en oppsummering) av en rekke statsvitenskapelige publikasjoner som er kommet de siste årene rundt Sametingets virke. Per Selle var den første som så det statsvitenskapelige potensialet i denne institusjonelle nyskapningen, og han har i denne boka fått følge av Torvald Falch, som med sin lange fartstid som rådgiver i. - Hva skal vi med land og vann når vi ikke lengre vet hvem vi er? Jeg synes dagens ensrettede retorikk på Sametinget virker skremmende. Sametinget trenger sårt fornyelse, nye veivisere

Hva vil partiene med Sametinget? – NRK Sápmi - samiske

Hva er Sametinget? Det er samenes egne folkevalgte forsamling. Det holder til i Karasjok og består av 39 representanter som er valgt for 4 år om gangen. Bare de som står i samemanntallet kan stemme, som er rundt 14 000 personer. Sametinget har rett til å ta opp alle sakene som de mener har betydning for det samiske folket Statlig medspiller og forhandlingsmotpart. Professor Per Selle ved Institutt for sammenliknende politikk redegjør i en kronikk i Nordlys for Sametingets historiske utvikling gjennom 25 år.I kronikken, som er skrevet sammen med Torvald Falch, seniorrådgiver for Sametinget, skriver Selle og Falch at Sametinget er på en og samme tid både et offentlig forvaltningsorgan og et samisk. Dette er hva jeg kaller nysame. Hun skal sikkert ha sennagress i skallene også. Sametinget, FeFo og annet er mer enn betenkelig. Finnmark er stort men veldig lite i befolkningsstørrelse. Det er derfor ganske lett å finne ut hvem de forskjellige er Hva dette betyr for allmenningen i Finnmark og andre fylker der sametinget har innsigelsesrett er også påpekt. Det kan kort nevnes, utvidede rettigheter hva gjelder fiske, jakt, utbygningssaker innen infrastruktur, fritidseiendommer, industriutvikling/ foretningsutvikling etc. etc. mye mer kan nevnes men skulle være unødvendig

En kunne selvsagt vise til at det er kun de spesifikke samiske forhold som Sametinget skal befatte seg med, med da må lovgiver være klar i sin beskrivelse av hva som er spesifikt for bruk av utmark i samisk næringsutøvelse, samisk samfunnsliv og kultur Hva er sametinget? (6) Sametinget holder til i Karasjok og består av 39 representanter som er valgt for 4 år om gangen. Det var i 1987 Stortinget vedtok å gi de norske samene mulighet til å velge sin egen folkevalgte forsamling. Hva slags politisk makt har sameting? (2 Sametinget bruker stadig mer penger på seg selv: - Man kan lure på hva de holder på med Muotka har sendt nytt brev om Nussir: - Panisk og absolutt lavmål Norge Rundt-Vaino (26) ble tilbudt jobben på Sametinget Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021 fra Sametinget

Hva definerer egentlig en same? er barn av person som står eller har stått i manntallet. Sametinget har jo et behov for å kunne definere hvem som har stemmerett, men jeg mener at de som påstår slektskap ikke har noe å si for denne stemmeretten snakker usant Hva er Samisk språkuke? Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt Jeg er opptatt av at vi skal ha en god dialog med Sametinget, også i saker der det ikke er konsultasjonsplikt er statsråden nyttårsgave til den nordnorske befolkningen. Konsultasjonsprosedyrene omfatter som kjent, alle politikkområder unntatt utenriks- og forsvarspolitikk. Så hva er det Sanner har i tankene Siden 1989 har det vært avholdt to riksdekkende valg i Norge - valg til Stortinget og valg til Sametinget. Siden valget i 1989 har antallet registrerte stemmeberettigede ved sametingsvalget økt med 127 prosent, mens valgdeltakelsen i samme periode har sunket fra 75 til 66 prosent Dette er en engangsbetaling. Du vil ikke bli belastet flere ganger. Kodens gyldighet regnes fra du tar den i bruk første gang. Koden kan bare brukes 10 ganger, men kan brukes på flere enheter til den utløper. Koden er personlig og skal ikke deles med andre

Sametinget

Sametinget - bejublet og omstridt, framsnakket og baktalt - en institusjonell nyskapning som har vakt internasjonal oppmerksomhet, men som har slitt med sin legitimitet på hjemmebane. Nå foreligger en grundig og omfattende studie av denne institusjonen (og utviklingen av det forfatterne kaller 'en ny samepolitikk') i bokform - ført i pennen av Torvald Falch og Per Selle. - Sametinget er som Afrika i Karasjok, sier Hætta til Dagbladet.no, og utdyper: - Etter kolonitida skulle velutdannede afrikanere som hadde gått på de beste skolene i England, ta over makta i. Før du starter, forsøk å definere hva en same er, og hva du forbinder med samer. Skriv gjerne ned definisjonen din, det tvinger deg til å konkretisere tankene. Definisjonen bør skrives med fullstendige setninger, men du kan gjerne legge til øvrige assosiasjoner i stikkordsform. Poenget er å aktivere forkunnskaper, og eventuelt skille mellom..

Kommunestyrer, fylkesting og Stortinget har langt fra kjønnsbalanse blant de innvalgte representantene. Men nå har Sametinget fått det. Ved høstens valg økte kvinneandelen i Sametinget fra 18 til 51 prosent. Og for første gang er det valgt en kvinnelig sametingspresident: Aili Keskitalo. Hva skjedde Sametinget. Når ble Sametinget opprettet, og hva var begrunnelsen for opprettelsen? Hvilke saker arbeider Sametinget med? Hvor ligger Sametinget? Hva heter Sametinget på samisk? Hvem er sametingspresident nå? Trenger vi Sametinget? Dette spørsmålet ble stilt på en pubdebatt under samisk kulturuke i 2010. Hva mener du? Begrunn svaret Forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved valg til Stortinget, Sametinget, Hvem som kan gis tilskudd og hva det kan gis tilskudd til. Tilskuddet skal benyttes det året det er gitt for Sametinget i Sverige . 1. Når ble Sametinget i Sverige etablert? 1993. 2. Hva er Sametingets oppgaver? Forbedre samenes muligheter som urfolk å bevare og utvikle sin kultur og næringer. 3. Hvor mange medlemmer er det i sametinget? 31. 4. Hvor ofte er det valg? Hvert fjerde år. 5. Hva består det politiske styret av? Plenum, styre og. Spørsmålet er på nytt aktuelt etter at Nussir ASA har dratt i land en viktig avtale med den tyske kobberprodusenten Aurubis AG. En avtale som gjør at ny gruvedrift i Repparfjord er kommet et langt skritt nærmere realisering. Men ei gruvedrift som Sametinget med alle midler har prøvd å stikke kjepper i hjulet for

Knusende dom over sametinget - Innenriks - Dagbladet

Oppstår hvis det er ulike forventninger eller motstridende forventninger til en posisjon eller posisjoner vi har

Sametinget - Alle artikler - NR

Fremskrittspartiet vil, ifølge sametingsprogrammet 2009 - 2013, legge ned Sametinget. FrP fikk inn tre mandater ved årets sametingsvalg Det er svært vanskelig å definere begrepet kultur. Derfor er ikke dette begrepet med i begreortene. Det kan være mer hensiktsmessig å la elevene i fellesskap diskutere seg fram til hva de mener er kultur. Her er noen forslag til definisjoner ut fra en dynamisk forståelse av kulturbegrepet Hva hvis du ikke vil tillate cookies? Dersom du ikke ønsker å akseptere skjemaløsningen sin bruk av cookies, kan du endre innstillingene for cookies i nettleseren din. Det er for eksempel mulig å be nettleseren gi beskjed hver gang cookies blir sendt fra nettstedet du besøker Hva er en minoritet? Minoritetsbegrepet slik det brukes i både forskning, offentlige debatter og i menneskerettslige konvensjoner, kan vise til ulike fenomener. Minoriteter kan være av yrkesmessig, livssynsmessig, seksuell, språklig, nasjonal, religiøs eller etnisk art, og en gruppe som utgjør en minoritet på landsbasis, kan være en majoritet regionalt eller lokalt

TV 2 Skole - 3

Sametingspresident - Wikipedi

Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP. Mer om Opptening / opptjening Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg X Barne­tillegg Dersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga Hva er faren med sametinget? Arthur Tørfoss forteller. Er FeFo snart historie? Finnmarkskommisjonen har landet på samme konklusjon som FrP - eiendommen i Finnmark tilhører folket Sametinget har gitt 400 000 kroner i tilskudd til et nytt saltvannsanlegg ved Kløvnes havn i Nesseby. Anlegget skal brukes til å oppbevare kongekrabbe som er fanget som bifangst fra lokalt rognkjeksfiske. I anlegget holdes kongekrabbene levende helt til det er fanget store nok kvanta til at de kan sendes videre til slakting og foredling Hva koster Sametinget? NYTT TEMA. Innlegg: 3797. megapappa. 06.02.11 07:09. Del. Gratulerer med dagen samer, men hva koster moroa? Kunne man brukt ressursene til fremme av samenes kulktur på en annen og bedre måte? Og er ikke dette diskriminering av andre kulturer som den pakistanske og den somaliske tillit Sametinget egentlig har og hva som genererer den politiske tillit til Sametinget blir også viktig. Hvorfor er tilliten høyere blant enkelte mens den er lavere blant andre? Hva er årsakene til at enkelte ser Sametinget og de demokratiske prinsippene Sametinget bygger på som pålitelige, mens andre ikke

Høyesterett-rettssak-Tysfjord-overgrep-Sametinget-Narvik

Men det er ikke nedfelt i lovforslaget hva som er for samiske interesser å regne. Det gis heller ikke noen forklaring i lovproposisjonen hva som skal regnes for å være samiske interesser. La meg ta to eksempler som viser hva jeg sikter til: Jeg vokste opp i et hjem hvor samisk var et av hjemmespråkene. Jeg bor i Hammerfest For Sametinget er det viktig å se sammenhengen i hva som skjer i havet, i fjordene og i elvene. - Alt henger sammen, sier Muotka. Rikt språk for laksefiske. Det mange ikke er klar over er at det over tid har utviklet seg en egen terminologi for laksefiske Her er det mye å gripe fatt i. Hvis den nye formuleringen ikke endrer norsk samepolitikk, hva er da hensikten med den foreslåtte endringen? Stortingsrepresentantene som stiller seg bak forslaget er enige med Sametinget som har tatt initiativet til ny ordlyd av § 108 i Grunnloven. De skriver: «De. Dette er noe som de færreste i Finnmark vet om.» uttalte hun, og uttrykte videre frykt for etnisk rensning: « Ja. Hvis man skal legge til grunn planene som er blitt laget, så kan du jo sjøl lese hva som står der. Det betyr jo bare en ting; og det er etnisk rensing.» sa EDL-lederen. Farlige konspirasjone

NRK TV - Sametingets legitimite

2. Hva skal Sametinget gjøre 3. Hvordan samarbeider Sametinget med myndighetene? 4. Hvor mange medlemmer og varamedlemmer er det i Sametinget? 5. Hva betyr det at Sametinget er et representativt organsom uttrykker samenes syn på saker som bører dem? Her må du kanskje lete i andre kilder for å finne svar. Sametinget i Sverige . 1 Hva er forskjellen på AFP og alderspensjon? AFP (avtalefestet pensjon) For deg som er født i 1962 eller tidligere er avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor er en førtidspensjonsordning som gjør det mulig å gå av med pensjon tidligere Det er nettopp dette konsultasjoner handler om. Det handler om reell likebehandling og like muligheter. Samene er i klart mindretall, og som urfolk har samene rett til reell deltakelse i myndighetenes behandling av saker som har særskilt betydning for samene. Målet med konsultasjoner er å oppnå enighet, men likevel ikke et krav Sametinget besøker HINN. Runar Myrnes Balto. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form NATO er forpliktet til prinsippet om at et angrep mot en eller flere av dets medlemmer betraktes som et angrep mot alle. Dette er prinsippet om Kollektivt forsvar, som er nedfelt i artikkel 5 i Washington-traktaten.. Hittil har artikkel 5 blitt påkalt en gang - som svar på terrorangrepene i 11/9 i USA i 2001

På Sametinget prates det i store ord om viktigheten av sjøsamisk kultur og levesett, men evnen til å se utover fiskeripolitikk og sjølaksefiske ser ut til å være fraværende. Misforstå meg rett nå da, begge deler er svært viktige elementer for å holde liv i små kystsamfunn og fortjener virkelig den oppmerksomheten de får, men sjøsamisk levesett og kultur er mer enn fisk Sametinget ønsker mer ansvar og selvbestemmelse innen næringsutvikling i samiske områder og overfor samiske næringer. Det er særlig naturlig å se på Sametingets rolle med hensyn til reindriften, fiskerisaker og arealplanprosesser. I tillegg er det store muligheter innenfor kreative næringer og reiseliv Sametinget er derfor i høyeste grad part i denne saka. Dersom Sametinget ikke hadde engasjert seg i denne saka, ville det fullstendig ha svikta si oppgave. I slike saker har Sametinget innsigelsesrett etter loven, og denne retten har tinget benytta til å heve saka til høyere forvaltningsnivå Samene blir - ubestridt - betraktet som det første folket i Norge. Etter århundrer med kolonisering, misjonering og tvangsassimilering ble Samenes rett til selvstyre vedkjent etter et stortingsvedtak i 1989. Vedtaket gav Samene mandat til opprettelse av Sametinget som instrument for indre selvsty.. Sametinget er samenes parlamentsbygning i Norge. Bygningen inneholder også samenes spesialbibliotek og arkiv. Bygningen omfatter 5 300 m2 og kostet NOK 127 millioner. Den er kledd i behandlet lerk og kommer med tiden til å forandres til en grå fargeskala lik mange av de eldre trebygningenei regionen

Demo Statsborgerprøven, spørsmål

Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor. Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars 6.februar feires samefolkets dag til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Les også: Sametinget ønsker seg bevissthet rundt samefolkets dag Ifølge Sametinget, var dette første gang samene samlet seg for å jobbe for felles saker over nasjonalstatsgrensene.. I fjor hadde dagen 100-årsjubileum, men også i år markeres dagen landet over - Det var noe jeg sa til Trønder-Avisa for å forklare litt om stillingen til folk som ikke vet så mye om hva Sametinget driver med. Den er rå fordi du får være med som toppleder og omgjøre politiske vedtak til praktisk handling og tiltak. Jeg skal altså få være med og løfte det samiske samfunnet inn i fremtiden

Sametinget - udemokratisk

Sametinget er Helse Nord RHFs samarbeidspartner når det gjelder utvikling av helsetilbud som berører den samiske befolkning. - Øker samisk innflytelse Sametingsrådet er også svært fornøyd med at en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF kommer på plass Det er Kvensk Råd som spør seg dette i forbindelse med denne ukens behandling av kulturminnloven i Sametingets plenumsmøte. Heidi Nilima Monsen heidi@ruijan-kaiku.no Kvensk Råd kom i dag med en uttalelse i forbindelse med Sametingets behandling av kulturminneloven. Der spør de seg blant annet hva I 1989 ble Sametinget grunnlagt og åpnet av Kong Olav. Åtte år senere beklaget Kong Harald den urett samene hadde blitt påført av den norske stat hva som er ekte norsk eller samisk,. مردمان سامی مجلس خود را دارند، اما مجلس سامی واقعاً چیست؟ Samene har sitt eget sameting. Hva er egentlig Sametinget

Siden Enoksen underskriver som SV-politiker er det grunn til å presisere hva som er SVs syn. Enoksens innlegg kan oppsummeres med at han mener man ikke burde høre på Sametinget i reindriftsspørsmål. SV har prinsipprogramfesta at Sametinget, det folkevalgte organet til Norges samiske befolkning, skal styrkes Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget søker å styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge. Likhet og likeverd. Den moderne velferdsstaten er nært knyttet til verdier som likhet og likeverd LeserbrevDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Regjeringens Nordområdestrategi - mellom geopolitikk og samfunnsutvikling som ble lagt frem i Bodø 22. april, er urfolk, urfolksinteresser, ILO-konven-sjonen 169 og plikt på alle politiske nivå til å konsultere Sametinget, gjengangere Ordet demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre. Artikkelen svarer på hva demokrati og medborgerskap er, diskuterer forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter, og beskriver hvordan FN jobber med demokratiutvikling

Til høsten er det 30 år siden Sametinget ble opprettet. Hva skjedde da Sametinget ble opprettet? Hva har Sametinget betydd for den samiske befolkningen? Sesong 3 (46:66 Her er hele nyttårstalen til Kong Harald, 31. desember 2019 På sametinget er vi for tiden i opposisjon, og utgangspunktet for hva vi arbeider med, finner vi i våre vedtekter og vårt arbeidsprogram til Sametingsvalget: Last ned: Nordkalottfolkets arbeidsprogram til Sametingsvalget 2017-2021 Sametinget er selv et resultat av en kamp for rettigheter, for toleranse og for åpenhet. Familier som består av lesbiske og homofile par ikke passer inn i de tradisjonelle konseptene om hva en samisk familie skal være. I sommer har det vært en debatt i media om fraflytting fra samiske bygder

• Hva er Sametinget? • Er det noen som kjenner til samisk sang og musikk? • Hvordan tror vi de av oss som er samer går kledd til hverdag og fest? • Hvordan ser det samiske flagget ut? • Hva har reinsdyr med samer å gjøre? • Hvilke språk snakker samer? • Har noen sett eller hørt nyheter eller barne-tv på samisk Politikerne la ikke skjul på hva de mener om Sametinget og Finnmarksloven. - Har man samisk ætt, så har man en stemmerett og en makt med valg som er syv ganger større enn om man ikke står i. Hva ser du? Oppgave 4. Er kjennskap til Sametinget avhengig av regionen man bor i? Lag en krysstabell med variabelen «Kjennskap til Sametinget» som rekkevariabel og «Region - NUTS nivå 2» som kolonnevariabel. Er det store regionale forskjeller i kjennskapet til Sametinget som institusjon? Hadde du forventet større forskjeller? Hvorfor. Senere er flere dager lagt til. 6. februar Samenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993. 2. mars Sametinget i Finland ble åpnet (1996) Her er mye ugjort blant myndigheter på ulike nivå, men også i Sametinget selv. «Samene skal også ha arbeid» Spenningsfeltet kan virke formidabelt ved første øyekast, er det som en stående samtidsmessig utfordring, og vil være der for all framtid

Hva gjør regjeringen? - stortinget

At Sametinget har lav legitimitet, er kjent. Det bekrefter blant annet seniorrådgiver ved Sametinget Torvald Falch i boka «Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk» (2018): «Det er ingen tvil om at Sametinget har lav legitimitet i sine nære omgivelser.» NSR har ikke mer enn om lag et tusen medlemmer i (hele! Penger til sametinget Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Nyeste artikler . Bloomberg: Italiensk eierselskap bekrefter hacking av norsk verft. Dette er en kort oversikt over aktørene, ansvaret og oppgavene som er involvert i kulturminneforvaltningen. Du finner også informasjon om endringene i kulturminneforvaltningen fra 2020. Tinden Handelssted på Tindsøya i Øksnes kommune i Vesterålen Boka handler om hva Sametinget og den nye samepolitikken er og kjennetegnes 6 forord av. Et sentralt utgangspunkt for boka er at for å forstå det nye samiske urfolkspolitiske feltet er kontekst. De fleste folkevalgte forsamlinger i Norge er mannsdominerte, men i 2017 oversteg kvinneandelen på Stortinget for første gang 40 %. Sametinget er den eneste folkevalgte forsamlingen med krav om at det skal være 40 % av hvert kjønn på valglistene

Konsultasjonene skal i hovedsak skje med de lokale samene, ikke Sametinget. I mange kommuner finnes det allerede gode rutiner og praksis for hvordan de involverer sine innbyggere. Flere av disse eksemplene trekkes fram i veilederen for konsultasjoner på lokalt og regionalt nivå. En myte om konsultasjoner er at det skal foregå i hemmelighet Kunsten i Sametingsbyggene er forankret i samisk livsform og kultur. Her er noen av de kunstnerne og kunstverk som er representert i Sametinget samling: Hilde Skancke Pedersen Hilde Skancke Pedersens veggmaleri Luottat - Spor er av etset sink med bladgull, slagmetall og oljefarge

I tett samarbeid med Sametinget er Helse Nord RHF i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. - Kunnskap om hva som skaper gode helsetjenester for den samiske befolkningen må økes, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 10.02.2017 Hva er en nasjonalpark? Disse store verneområder sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet. Hvordan forvaltes nasjonalparkene? for eksempel politikere eller representanter fra Sametinget Det er også Kongen som åpner Sametinget. Kongen leser Trontalen. Foto: NTB scanpix. Da er det tett program fra morgen til kveld, hvor de hilser på mennesker og får se hva dette landet vil vise fram. Hvert år gjennomfører Kongeparet en fylkesreise Samarbeidsavtale mellom Sametinget og BK (PDF, 1MB) Evaluering 10. august 2017 (PDF, 1MB) Evaluereing 8. august 2018 (DOCX, 52KB) Tilskuddsordninger Sametinget; Bodø kommune samarbeider også med Sametinget og Nordlandsmuseet om samisk bygningsver Hva er identitetspolitikk? «Identitetspolitikk» er et begrep med mange konnotasjoner som i de senere årene har blitt et vesentlig innslag i den offentlige samtalen. I utgangspunktet er ordet brukt som begrep siden slutten av 1970-tallet, og handler om hvordan grupper med felles referanser, som etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning samles for å fremme egen interesser og kampsaker

november | 2010 | Sunná MÁILBMI

Hva er demens er tilgjengelig på alle nordiske språk, lule-, nord- og sørsamisk og engelsk. Hva er demens er utviklet og finansiert i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nordens velferdssenter (NVC), en institusjon innenfor Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor, og Sametinget - Hva gjør Sametinget for homofile og lesbiske? - Vi unge har begynt å snakke om det. Under budsjettbehandlingen for 2007, fikk vi inn et punkt hvor det pekes på hva som kan fremme likestilling. Dette er tiltak som sier at arbeid med holdninger skal prioriteres

Næringseiendom - Stork
 • Oral b genius 9000s.
 • Pizza amore malmö.
 • Sunnmørsalpene topptur sommer.
 • Intervall trening romaskin.
 • Kjøpe obo.
 • Stadt düsseldorf telefonnummer.
 • Døner kebab oppskrift.
 • Chartret kryssord.
 • Lære italiensk gratis på nett.
 • Hamlet rollefigurer.
 • Kelly norge.
 • Schuko dauerlast.
 • Aktivitäten jena umgebung.
 • Bergen voss 2017 trafikk.
 • Priser hamar arbeiderblad.
 • Sitrongress erstatning.
 • Preposisjoner sted.
 • Barnepiken analyse.
 • Iphone 6s prisjakt 128gb.
 • Anfahrt veste coburg.
 • Syarat pendaftaran s2 kesehatan masyarakat ugm.
 • Sofabord til hytte.
 • Avis kontakt norge.
 • Bufetat sarpsborg.
 • Hamstring pijn behandelen.
 • Cleopatra 38 fisherman.
 • Fitnessstudio neumarkt neuer markt.
 • Metallnetting mot mus.
 • Reise granada.
 • Fransk croissant.
 • Glad i deg kjæresten min.
 • Brystkreft med spredning levetid.
 • Moscow moscow song.
 • Sfo sveio.
 • Eisenhower republican.
 • Største fjell i russland.
 • Telenor internett nede.
 • Wundertrommel bastelbogen.
 • Såter kryssord.
 • Küchen preise vergleichen.
 • Biografia de shakira resumen.