Home

Digitalisering av saksbehandling

Det blir utført digital saksbehandling av 5-600 saker i året. Som følge av digitalisering av farledsbevisordningen i 2013, og senere oppdateringer, har saksbehandlingstiden blitt redusert fra 11 dager til 2-3 dager i gjennomsnitt Det er et mål at regelverket må åpne for mer deling av data og hel eller delvis automatisering av saksgang og saksbehandling. «Samtidig skal regelverket ivareta personvern, rettssikkerhetsprinsipper og andre krav til forsvarlighet», heter det i strategien. Digitalisering var også et tema under Lovkonferansen på UiO i begynnelsen av juni Vil digitalisere saksbehandling for rettshjelpsordningen. Når det gjelder videre behandlingen av en innvilget søknad, vil digitalisering og automatisering kunne gi store effektivitetsgevinster og bedre kontrollen med utbetalinger av salær og innkreving av egenandel,.

Personvern i Navs digitale saksbehandling. Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning. Juridisk utredning v/: Julia Köhler-Olsen, førsteamanuensis/cand.jur. OsloMet - storbyuniversitetet. Aina A. Kane, førstelektor/cand.jur. UiT Norges arktiske universitet og tradisjonell saksbehandling •Digitalisering er et middel til å gi raskere saksbehandling med mindre bruk av ressurser, og tilbud om bedre service overfor publikum •Digitalisering også et middel til å sikre at saksbehandlingskrav blir oppfylt? •Digitalisering også som middel til riktigere avgjørelser? 3.1 Digitalisering av arbeidsprosesser i statlige virksomheter 17 3.2 Gjenbruk av data ved elektronisk kommunikasjon 18 til å effektivisere arbeidsprosesser og saksbehandling, og om de mulighetene for dialog med aktuelle leverandører som ligger i anskaffelsesregelverket Gruppa består av 7-8 personar, med ulik bakgrunn og fagkompetanse innan IKT og saksbehandling. Sidan 2015 har dei vurdert potensialet for digitalisering av 22 ulike søknadsprosessar for arbeid på og ved veg, og utvikla digitale løysingar for søknad om avkøyrsel og dispensasjon frå byggjegrense

Styring som vil bidra til en mer effektiv utvikling av organisasjonen, bedre Hensikten med tiltaket var å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet. For. Et av prinsippene som åpner for helautomatisk saksbehandling i Danmark, har vekket motstand fra jurister. Flere har pekt på det problematiske i at brukerne av offentlige tjenester selv må vurdere når deres sak trenger profesjonelt skjønn og ikke bare en algoritme

Kystverket - Har utbedret digital saksbehandling av

 1. Forenkling, effektivisering og standardisering. Dette er mål for digitalisering av byggesøknadsprosessen og kommunenes saksbehandling. - Før sommeren ble det i samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet lansert nye søknadsløsninger for byggesak. På mange måter er dette Byggesak 1.0
 2. st blant kinesiske selskaper
 3. Digitalisering er det å legge til rette for generering av digital informasjon samt håndtering og utnyttelse av informasjonen ved hjelp av informasjonsteknologi. Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og transportert som tallverdier. Termen stammer fra ordet digit og er sannsynligvis knyttet til det å få oversikt over noe ved å telle på fingrene
 4. Digitalisering (av arkiv) -muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg -som følge av automatisert saksbehandling og nye kommunikasjonsmønstre -i ulike samhandlingsverktøy -for å dokumenterer viktige beslutninger og hvordan tjenester skal utføres og styres
 5. Gevinstene fra digitalisering er forenkling og forbedring av saksbehandling og produksjonen av de tjenestene kommunen tilbyr, samt bedre tilgjengelighet og kvalitet i tjenestene. «Ett Bærum» innebærer mulighet for sammenkobling av tjenes tene til fordel for innbyggere
 6. Digitalisering av planprosessen har som mål å effektivisere planprosessen i kommunene, I tillegg skal geointegrasjonsstandarder støtte innsyn i resultatene av slik saksbehandling - herunder reguleringsplaner. Geointegrasjon er felles standarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer,.
 7. Kontoret for voldsoffererstatning: Videreutvikling av digitale løsninger for saksbehandling og kommunikasjon Støtte: 2 550 000. Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) har siden 2012 gått over fra papirbasert arkiv og saksbehandlingssystem til i dag å foreta all saksbehandling og arkivering digitalt ved hovedkontoret

Digitalisering i offentlig sektor: - Må også satses på

Om prosjektet. Det er et politisk mål at byggesaksprosessen skal bli enklere og mer effektiv. Ved hjelp av digitalisering skal samhandling mellom aktørene bli bedre, slik at nødvendig informasjon kan flyte uten hinder og gi raskere saksbehandling • Der det er mulig, er saksbehandling automatisert • Felles standarder sikrer sammenlikning av informasjon mellom kontrakter og virksomheter • Digital sporbarhet og etterprøvbarhet i alle deler av prosessen • Digitalisering bidrar til mer effektive prosesser. • Tilrettelagt for digital avtaleoppfølging • Digitalisering av alle faser Forenkling, effektivisering og standardisering. Dette er mål for digitalisering av byggesøknadsprosessen og kommunenes saksbehandling. - Før sommeren ble det i samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet lansert nye søknadsløsninger for byggesak. P I tillegg kan inntil 15 sektormyndigheter være en part i byggesaker. Kommunene bruker 1,5 mrd. kroner årlig på saksbehandling av byggesaker. Aktørbildet og KS' rolle En rekke aktører inngår i det langsiktige arbeidet med digitalisering av plan- og byggesaksområdet Han har også holdt kurs for ledere som arbeider med digitalisering ved NTNU og for ledere i en av landets største banker. Regjeringens mål med digitalisering er fornying, - Mer enn 80 prosent av saksbehandling i offentlig sektor er basert på regler og ikke skjønn

Vil digitalisere saksbehandling for rettshjelpsordningen

Økt skipstrafikk, mer aktivitet i kyst- og havområdene, større klimautfordringer, og ny teknologi i rask utvikling setter nye og høyere krav til Kystverket. For å opprettholde og styrke dagens sjøsikkerhetsnivå langs kysten, må satsingen på innovasjon og teknologi trappes opp Komplette søknader gir derfor søkere raskere saksbehandling. Vellykket digitalisering av byggesøknadsprosessen kan spare samfunnet for milliardbeløp i årene som kommer. Fellestjenester BYGG er i drift. Arbeidet med Fellestjenester BYGG startet opp i 2017 Digitalisering gir effektiv saksbehandling. Akriv i Nordland tilbyr nå digitalisering. Ida Merethe Jensen. Arkiv i Nordland tilbyr nå digitalisering som en ny tjeneste. Dette gjelder både dokumenter og fotografisk materiale. Ved å digitalisere arkivmateriale vil man lette arbeidet for saksbehandlere Digitalisering av arbeidsoppgaver handler om å finne løsninger, Forbedret eiendomsinformasjon - integrasjon mot eiendomsregister sørger for effektiv saksbehandling. Saksbehandler har oversikt i et og samme system. Økt tilgang til dokumentasjon. Økt digitalisering av offentlig sektor er noe de fleste ønsker. Mer bevissthet om alt dette vil bety at saksbehandling kan automatiseres helt eller delvis. Det betyr raskere svar på søknadene, med mindre bruk av ressurser i forvaltningen

Drømmer du om at selvlærende algoritmer skal overta saksbehandling i offentlig sektor? Det er noen humper i veien. I møtet mellom rettsstaten og dynamiske algoritmer trenger minst en av dem å endre «strategi». Uforenlig med rettsstaten Professor emeritus Arild Jansen har jobbet med forvaltningsinformatikk og digitalisering av offentlig sektor i mer enn 40 år 5.2.2 Effektiv saksbehandling, papirløst arkiv og digitalisering av papirarkiver og kulturarven Effektivisering av sak/arkivsystemet Sentralarkivet har i 2013 videreført arbeidet med å effektivisere saksbehandlingen - En av de store utfordringene ved digitaliseringen, spesielt i det offentlige, har vært å hente ut finansielle gevinster. Flere risikerer å ha et stilig system, men som ikke gir en konkret innsparing for virksomheten, sier Rune Foshaug, avdelingsdirektør for Kompetanse og innovasjon i NHO Digitaliseringen av Norge går for sakte hevder Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på årets Digitaliseringskonferanse. Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge (2015-2016) presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken og gir en marsjordre til ledere i offentlige virksomheter. Automatisert saksbehandling er et mål og digital kommunikasjon skal. Høy produksjonskapasitet, drift av elektronisk infrastruktur og spisskompetanse i privat og offentlig sektor, gjør oss ledende innen digitalisering av arkiv, dokumenter og post. Noen leveranser som benytter tjenesten i dag er: Standard dokumentarkiv - ulike dokumenttyper inn i enhetlig arkiv; Fakturaskanning - digitalisering av papirfaktur

Arbeidsvarslingssøknaden blir digital Statens vegvese

Difis opplæringstilbud Digitaliseringsdirektorate

Sammensetningen av norsk næringsliv er i sterk endring. De siste tiårene har olje, fisk og industriproduksjon utgjort en stor andel av Norges verdiskaping. Fremover vil tjenestesektoren bli viktigere, samtidig som IKT og digitalisering blir en stadig viktigere innsatsfaktor også for tradisjonell råvareproduksjon Det er et misforhold mellom denne omsorgen for publikum og fraværet av signaler for offentlig digitalisering. Kanskje skyldes det en tiltro til at enklere regelverk skal fjerne behovet for data. Men vi kan aldri forenkle oss helt unna å trenge informasjon til saksbehandling i et moderne,. Digitalisering av offentlige tjenester begrunnes ofte med at det vil spare tid og penger og gjøre systemene mer effektive. Men disse historiene forteller hvordan det også kan oppleves ekstremt negativt å møte kombinasjonen av en automatisert saksbehandling og en kultur og holdninger som er mest opphengt i å følge regler og føre kontroll Digitalisering av grunnskolelærerutdanningene. Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.) Allerede i 2018 sendte NBBL over et konkret forslag til nye regler i borettslagsloven og boligbyggelagsloven om digitalisering og tilpasning til en digitalisert hverdag. Disse endringene vil gi raskere og enklere saksbehandling, og forenkler kommunikasjonen mellom boligselskaper og andelseierne, sier Fredriksen. Høringsfristen er 26.november

Vi er i starten på en potensiell revolusjon i offentlig

Arbeidsrett - Ved nedbemanning gjelder et generelt krav til forsvarlig saksbehandling. Kravet gjelder i alle ledd av en nedbemanningsprosess; fra utredning av behovet for rasjonalisering og inntil oppsigelser gis. Enkelte av kravene er lov og tariffavtalefestet Det er 1200 ansatte på Nordmøre som nå får et nytt arbeidsverktøy, og vi er trygge på at det vil bidra til økt effektivitet og kvalitet i saksbehandling for alle interessenter og brukere, sier prosjektleder for innføringen av Public 360°, Kathrine Tømmervåg, i en melding fra Tieto Stab - 2-årig stilling som prosjektmedarbeider - Digitalisering av saksbehandling. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere 3. DIGITALISERING AV ARBEIDSPROSESSER I ULIKE DELER AV KOMMUNENE 19 Saksbehandling 19 Arbeidsprosesser knyttet til økonomi, personal og administrasjon 20 Arbeidsprosesser innen helse-, omsorgs- og sosialtjenesten 20 Eksempler fra noen av storbykommunene 24 4. POTENSIALET FOR AUTOMATISERING AV ARBEIDSPROSESSER 27 Kort om metoden 28 Resultater 2

Digitalisering - hva betyr det for kommunen?

- Uforsvarlig saksbehandling Publisert tirsdag 06. mars 2012 - 09:46 Dersom vurderingen av Audun Lysbakkens habilitet ikke ble gjennomført av jurister, var saksbehandlingen uforsvarlig, mener professor i offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt Presentasjon av kandidater til DDVs Digitaliseringspris v/ Møyfrid Kårstad; 10.15 - 10.30 Pause. 10.30 - 12.00 Digitaliseringsstrategi for stat og kommune v/ Paul Chaffey, statssekretær. Regjeringen og KS har gått sammen om en felles strategi for digitalisering av offentlig sektor - Én digital offentlig sektor Dataene bør blant annet bli brukt til etterkontroll av saksbehandling innad i virksomheten, åpnes for samfunnets ettergåelse av det offentlige apparatet (eks. presse, interesseorganisasjoner og befolkning), til å forstå forbedringsmuligheter i saksgangen, til å identifisere og bygge automatiseringsmuligheter eller andre innovative forbedringsmuligheter, for å nevne noe Bk360 Saksbehandling. Gå til påmelding. Velkommen til nettkurs i Bk360, Bergen kommunes sak og arkiv system. Ved å ta dette kurset digitalt er du en del av Bergen kommunes mål om digitalisering og smart informasjonsforvaltning. Meld deg på - Lykke til! Om dette kurset For ikke å gape for høyt, prioriteres kontinuerlig ajourhold av datasettene for veg, bygg og AR5 (arealtilstand), men man ønsker også at endringer i andre datasett rapporteres. Gode rutiner hos kommunene er viktig for å fange opp kartdata som endres som følge av kommunal saksbehandling

Digitalisering og automatisering av tjenester og saksbehandling skjer imidlertid også på mange andre måter i våre forskjellige IT-løsninger. Satsinger Ny alderspensjon vil føre til store endringer på IT-løsninger Digitalisering og automatisering av saksbehandling for byggenæringen betinger at alle i næringen jobber på samme måte, og benytter felles, åpne standarder, prosesser og terminologi. Først da kan vi få fart på innovasjon og utvikling av en konkurransedyktig næring

iktbruks, Bruk av IKT i offentlig sektor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektronisk kommunikasjon, elektronisk saksbehandling, elektroniske tjenester. Moderne saksbehandling med innebygget dokumentasjonsforvaltning er det vi forventer av en digital arbeidshverdag også i det offentlige. Dette er mulig, men krever at det er det man spør etter. Gjennom Digital Agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016) skal Norge digitaliseres

Kommunal saksbehandling og byggenæringen er i en rivende utvikling. Bygg- og anlegg står sentralt i omleggingen til lavutslippssamfunnet, samtidig som industri 4.0 og digitalisering åpner en rekke nye muligheter innenfor planlegging, prosjektering, prosess, produksjon og FDV o Saksbehandling gjøres på vidt forskjellige måter; eksempelvis kan en enhet bruke Digitalisering drives av fagmiljøene, men koordineres, prioriteres og kvalitetssikres sentralt. Skisse for fremtidig struktur for digitalisering (Kilde: KS KommIT) 4.2 Styring og organiserin Digitalisering handler om endringen fra digital teknologi som et støtteverktøy til at det er en del av virksomhetens DNA. I dag har digital teknologi en utbredelse som gjør at vi kan kommunisere, lagre og beregne uavhengig av tid og sted Dette er en viktig milepæl for digitalisering av byggesøknadsprosessen, sier Kari Befring Bjørnstad, I løpet av høsten 2020 vil Norkart lansere muligheten til å kunne sende inn søknad om flere tiltak i eByggesøk-løsningen. riving av bygg og deling/fradeling av eiendom. Komplette søknader gir raskere saksbehandling

Eller digitalisering av Norge for den saks skyld. Vi har ikke sjans til å drive dokumentfangst på dette nivået fremover. Derfor må vi bryte ned konseptet til de grunnsteinene det består av. Helt fundamentalt så består arkivet og saksbehandling av lovverk + data. Vi må begynne der, og bygge på nytt 1881 gir deg treff på Digitalisering, inklusive. adresse, telefonnummer og kart. Hopp til innhold. 1881.no. Søk 1881. samt gode løsninger for saksbehandling, kvalitetssystem, Ren Røros Intelligent Automation AS skaper rask effekt og verdiskaping gjennom digitalisering av arbeidsprosesser Saksbehandling. Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret, gjelder for formannskapets virksomhet. Formannskapet har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter innenfor sitt ansvarsområde, med de begrensninger som følger av kommuneloven § 11-13. Reglement og medlemme - Digitalisering av offentlig saksbehandling går raskt, og det går enda raskere etter Korona-situasjonen, så dette oppkjøpet har vi stor tro på sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin NTB Kommunikasjon kundesenter@ntb.no 22 00 32 00 Langkaia 1, Havnelageret - 0150 OSL Vi bruker begrepet digitalisering for å beskrive den økende bruken av elektroniske hjelpemidler i saksbehandling og arkivproduksjon. Vi skaper arkivene i digitalt, tar vare på og gjør dem tilgjengelig. På fylkesarkivet komplementerer vi dette ved å digitalisere papirarkivene, slik at kommunene får en enklere og komplett digital hverdag

DFØ har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede muligheter for digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet. Oppdraget kommer som følge av dels kjen te problemstillinger knyttet til tilgang på informasjon, effektivisering og digitalisering av statlige tilskudd. Utredningen skal se nærmere på følgende spørsmål: i Roboter og lærende algoritmer i offentlig saksbehandling. Et kort tilbakeblikk: 4 bølger AI - hva er nytt i dag ? AI i offentlig sektor - muligheter og utfordringer ; Automatisering av datainnsamling og digitalisering av myke data ; Noen sentrale utfordringer ved bruk av AI/KI; Formalisering av beslutningsreglene ( som dataprogramkode DIGITALISERING AV SKOGFORVALTNINGEN Kommunesamling Trøndelag 2018 Per Olav Rustad, Landbruksdirektoratet. 1. Elektronisk tiltaksrapportering 2. • Videre saksbehandling er vanskeligere • Arkivering av digitale søknader i de kommunale arkivene gir mye dobbeltarbei Prosjektet skal jobbe for at NTNU får mer effektivt ph.d-saksbehandling gjennom å etablere felles standard IT-verktøy. Gjennom dette gi kandidatene god administrativ oppfølging i studiet. Et viktig delmål er å få en felles strukturert årlig framdriftsrapportering, for oppfølging av kandidatene og for dataunderlag til kvalitetsmeldingen

Byggesak - Norsk Kommunalteknisk Forenin

NPE - Juridisk og saksbehandling

Kontoret for voldsoffererstatning: Videreutvikling av

Maskinbasert saksbehandling kan være uforenlig medAkershus Amtstidende - Helge har sett seg lei på dårligbyline-bilde_for_35184278
 • Lan marie nguyen berg kjæreste.
 • Frölunda matcher.
 • Görbicz anita vincze ottó esküvő.
 • Yonezawa beef.
 • Hest drektig måneder.
 • Remington 700 ltr sverige.
 • Aurora running with the wolves lyrics.
 • Kino leipzig.
 • Alternativ til liggende lårcurl.
 • Velociraptor meme.
 • Rullet i tjære og fjær.
 • Musikk manager norge.
 • Essbare wildpflanzen pdf download.
 • Taylor swift label.
 • Köra husbil över 3 5 ton.
 • Modern slavery in norway.
 • Vanessa rudjord kjole.
 • Sukkerbøsse clas ohlson.
 • France 2 streaming.
 • 3d neon minigolf.
 • Mapsource norsk.
 • Billy joel wiki discography.
 • Paula yates michael hutchence daughter.
 • Miste kryssord.
 • Nebl coin.
 • Costa rica urlaub erfahrung.
 • Komsa studentbolig.
 • Bosch rotak 370 li vs 37 li.
 • Hjemmelaget havrebrød.
 • Jaktgolden kennel danmark.
 • Drifting mantorp 2018.
 • Eksem i hodebunnen.
 • Akademika.
 • Star wars imax sinsheim.
 • Ronald nitschke.
 • Skoda heidelberg bernhardt.
 • Individorientert litteratur.
 • Jula blandebatteri.
 • Hvorfor får man sosial angst.
 • Rosario de fatima en directo.
 • Tippeligaen tabell.